Ministerstwo Infrastruktury chce zlikwidować pozwolenia na budowę i użytkowanie budynków. Rozpoczęcie inwestycji będzie możliwe po uzyskaniu zgody urbanistycznej.
ZMIANA PRAWA
Gazeta Prawna dotarła do programu zmian regulacji prawnych budowlanego procesu inwestycyjnego przygotowanego przez Ministerstwo Infrastruktury. Zgodnie z nim jeszcze w tym miesiącu mają zostać zakończone konsultacje społeczne nad projektem ustawy o racjonalizacji procesu inwestycyjnego, a na przełomie czerwca i lipca ma on zostać przyjęty przez Radę Ministrów. Resort infrastruktury chce jednocześnie, żeby parlament rozpoczął pracę nad projektem jeszcze na jesieni tak, żeby od nowego sezonu budowlanego mogły obowiązywać już nowe zasady rozpoczynania, prowadzenia i kończenia inwestycji budowlanych.

Procedura zgłoszenia

Projekt ustawy o racjonalizacji procesu inwestycyjnego przewiduje likwidację decyzji o pozwoleniu na budowę i zastąpienie jej procedurą zgłoszenia i rejestracji budowy.
- Chcemy zlikwidować decyzję o pozwoleniu na budowę, która dziś jest zgodą organu administracji na rozpoczęcie określonej inwestycji. Dziś wydanie takiej zgody sprowadza się często do sprawdzenia, czy zostały dostarczone wszystkie wymagane dokumenty. W związku z tym nie ma żadnych przeszkód, żeby wyeliminować tego rodzaju zgodę z procedury rozpoczynania inwestycji - mówi Olgierd Dziekoński, wiceminister infrastruktury odpowiedzialny za budownictwo.
Według nowych procedur inwestor przed rozpoczęciem inwestycji będzie musiał wystąpić do organu administracji jedynie o zgodę urbanistyczną, która określa, jakiego rodzaju obiekt może powstać na danej działce. Jeśli jednak działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, to uzyskanie zgody nie będzie konieczne. Po otrzymaniu zgody urbanistycznej konieczne będzie sporządzenie projektu budowlanego i złożenie go do organu administracji. Rozpoczęcie inwestycji ma być dopuszczalne już po upływie miesiąca od poinformowania o zamiarze rozpoczęcia budowy.

Obszar urbanizacji

Prowadzenie inwestycji będzie dopuszczalne na terenach objętych granicami obszaru urbanizacji, które zostaną powiązane z tzw. dyrektywą o aglomeracji ściekowej. Granice te zostaną określone w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Jednocześnie wszystkie grunty znajdujące się w tych granicach zostaną odrolnione z mocy prawa. Gminy uzyskają jednak prawo do ochrony części gruntów rolnych wykorzystywanych np. na parki, tereny zielone, itp.
Rozwiązania te pozytywnie oceniają eksperci.

Zawiadomienie i rejestracja

- Dziś na podstawie decyzji o warunkach zabudowy deweloperzy budują tam, gdzie jest im wygodniej. Tymczasem to gmina i przepisy urbanistyczne powinny decydować o tym, gdzie może powstać określony typ budynku. Każda reforma prawa budowlanego musi zatem uwzględniać ład przestrzenny - mówi prof. Hubert Izdebski z Uniwersytetu Warszawskiego.
Poza uproszczeniami procedury rozpoczynania inwestycji resort infrastruktury chce także ułatwić oddawanie obiektów do użytkowania. Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie obiektu ma zostać zastąpiona zawiadomieniem i rejestracją.