Przedsiębiorcy, którzy planują realizację projektów inwestycyjnych opartych na najnowszych rozwiązaniach technologicznych w produkcji i usługach, mogą starać się o dofinansowanie swoich inwestycji z Działania 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym w ramach programu Innowacyjna Gospodarka. Na co można uzyskać dotacje?
Część przedsiębiorstw w Polsce cechuje niski udział produktów wysoko przetworzonych oraz niewielki udział nakładów inwestycyjnych. Warto jednak pamiętać, że wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań oraz innowacyjnych produktów i usług może w znaczącym stopniu przyczynić się do wzrostu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Z racji tego, że niektóre firmy nie posiadają wystarczających środków na sfinansowanie innowacyjnych inwestycji, pomocne mogą okazać się fundusze europejskie.
Dofinansowanie w ramach Działania 4.4. będzie udzielane właśnie na nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym z przeznaczeniem na nabycie lub wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych prowadzących do powstania i wprowadzenia na rynek nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu. Warunkiem uzyskania wsparcia w ramach tego działania jest także wysoki poziom innowacyjności zastosowanego rozwiązania technologicznego - tj. okres jego stosowania na świecie nie może być dłuższy niż trzy lata lub stopień rozprzestrzenienia na świecie w danej branży nie może przekraczać 15 proc. W ramach projektu możliwe będzie również rozliczenie niezbędnych do realizacji projektu działań szkoleniowych i doradczych. Dofinansowaniem objęte będą mogły być także rozwiązania technologiczne prowadzące do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko, m.in. ograniczenie energo-, materiało- i wodochłonności procesu produkcyjnego.
Z Działania 4.4. będzie można również uzyskać dodatkowe punkty w ocenie merytorycznej za wdrożenie w ramach projektu nowych rozwiązań marketingowych lub organizacyjnych prowadzących do poprawy produktywności i efektywności.
Ważne, że wartość wydatków kwalifikowanych w projekcie powinna mieścić się w granicach pomiędzy 8 a 160 mln zł. Maksymalna kwota wsparcia na część inwestycyjną wynosi natomiast 40 mln zł, a na część doradczą i szkoleniową po 1 mln zł.
Przedsiębiorcy zainteresowani realizacją projektu z udziałem unijnego dofinansowania z działania 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym, niezbędną dokumentację mogą znaleźć na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Nabór wniosków dla tego działania rusza już 12 maja i potrwa do 31 lipca 2008 r.