Przedsiębiorcy, którzy planują realizację projektów inwestycyjnych opartych na najnowszych rozwiązaniach technologicznych w produkcji i usługach, mogą starać się o dofinansowanie swoich inwestycji z Działania 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym w ramach programu Innowacyjna Gospodarka. Na co można uzyskać dotacje?
Część przedsiębiorstw w Polsce cechuje niski udział produktów wysoko przetworzonych oraz niewielki udział nakładów inwestycyjnych. Warto jednak pamiętać, że wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań oraz innowacyjnych produktów i usług może w znaczącym stopniu przyczynić się do wzrostu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Z racji tego, że niektóre firmy nie posiadają wystarczających środków na sfinansowanie innowacyjnych inwestycji, pomocne mogą okazać się fundusze europejskie.
Dofinansowanie w ramach Działania 4.4. będzie udzielane właśnie na nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym z przeznaczeniem na nabycie lub wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych prowadzących do powstania i wprowadzenia na rynek nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu. Warunkiem uzyskania wsparcia w ramach tego działania jest także wysoki poziom innowacyjności zastosowanego rozwiązania technologicznego - tj. okres jego stosowania na świecie nie może być dłuższy niż trzy lata lub stopień rozprzestrzenienia na świecie w danej branży nie może przekraczać 15 proc. W ramach projektu możliwe będzie również rozliczenie niezbędnych do realizacji projektu działań szkoleniowych i doradczych. Dofinansowaniem objęte będą mogły być także rozwiązania technologiczne prowadzące do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko, m.in. ograniczenie energo-, materiało- i wodochłonności procesu produkcyjnego.