Niezałączenie do oferty wymaganego przez zamawiającego kosztorysu ofertowego powoduje, że oferta musi zostać odrzucona.
ORZECZENIE
Firma Polcourt odwołała się do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych od rozstrzygnięcia protestu przez Centralny Ośrodek Sportu Zakład Budżetowy Ministerstwa Sportu. Zarzuciła, że zamawiający niesłusznie odrzucił jej ofertę z przetargu i zaniechał wezwania jej do uzupełnienia kosztorysu ofertowego na podstawie art. 26 ust. 3 prawa zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 - p.z.p.).

Uzupełnienie zaświadczeń

Zamawiający dowodził, że nie mógł wezwać wykonawcy do uzupełnienia kosztorysu budowlanego, bo przy rozliczeniu kosztorysowym brak takiego dokumentu skutkuje obowiązkiem odrzucenia oferty jako niezgodnej ze specyfikacją. Zamawiający przyznał, że poprosił wykonawcę o uzupełnienie zaświadczenia z ZUS lub KRUS, a następnie przekazał wykonawcy, że jego ofertę jednak odrzucił.
Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie. Stwierdziła, że art. 26 ust. 3 p.z.p. pozwala zamawiającemu na wezwanie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. W tej sprawie zamawiający nie powinien wezwać firmy do uzupełnienia zaświadczenia z ZUS lub KRUS, gdyż i tak oferta Polcourt podlegałaby odrzuceniu z powodu braku kosztorysu.

Kosztorys zamienny

Zamawiający ustalił w specyfikacji, że ostateczne wynagrodzenie wykonawcy będzie wynikać z kosztorysu zamiennego, sporządzonego według obmiarów rzeczywiście wykonanych robót, potwierdzonych przez zamawiającego i cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego. Skoro więc do rozliczania faktycznie wykonanych robót zamawiający zamierzał brać pod uwagę ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego, to brak jakiejkolwiek jego części w ofercie musi skutkować koniecznością odrzucenia oferty jako nieodpowiadającej wymaganiom specyfikacji. Braku tego nie można uzupełnić na podstawie art. 26 ust. 3 p.z.p. Izba podkreśliła, że brak części szczegółowego kosztorysu ofertowego uniemożliwia także zawarcie ważnej umowy z powodu braku możliwości rozliczenia inwestycji.
Sygn. akt KIO/UZP 1440/07
OPINIA
KAMILA PODWAPIŃSKA
prawnik wykładowca Podyplomowego Studium Zamówień Publicznych UW
Szczegółowy kosztorys ofertowy nie zalicza się do dokumentów określonych w art. 25 ust. 1 ustawy p.z.p. Z tego też powodu zamawiający nie ma możliwości wezwania wykonawcy do uzupełnienia takiego dokumentu. Brak kosztorysu, wymaganego przez zamawiającego w s.i.w.z., będącego jednocześnie elementem oferty, wskazującym choćby w pewnym stopniu na wynagrodzenie wykonawcy - czyli cenę za przedmiot zamówienia - powoduje, że oferta musi zostać odrzucona jako niezgodna z s.i.w.z. Krajowa Izba Odwoławcza trafnie wskazała, że zamawiający popełnił błąd wzywając wykonawcę do uzupełnienia dokumentów. Błąd ten pozostał jednak bez wpływu na wynik postępowania.