W ostatnich latach obserwujemy duży wzrost zainteresowania tematyką społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. CSR - Corporate Business Responsibility). Mimo iż w Polsce pisze i mówi się o tym coraz więcej, nadal podejście do tego tematu jest mało praktyczne i mało zorientowane biznesowo. W międzynarodowej systematyce wyróżnia się cztery fazy CSR-u w organizacji. Podejście nieangażujące się zakłada, że odpowiedzialność społeczna jest tylko dodatkowym, zbędnym kosztem dla firmy, której podstawowym celem jest zarabianie pieniędzy. Fazą drugą jest podeście filantropijne, w którym firmy chcąc zyskać na wizerunku wspierają organizacje pozarządowe i przedsięwzięcia charytatywne, często myląc to zaangażowanie ze sponsoringiem.

Kolejnym stadium jest podejście zaangażowane, kiedy aktywność firmy wykracza ponad jej działalność wizerunkową. Organizacje zaczynają rozróżniać różne grupy interesariuszy (ang. stakeholders) takie jak pracownicy, akcjonariusze, klienci, dostawcy, społeczności lokalne i środowisko naturalne. Rozumieją też, że inicjowanie różnych działań skierowanych do tych grup pozwala na ograniczenie ryzyka biznesowego oraz poprawia komunikację z otoczeniem. Na tym etapie pojawia się zagadnienie raportowania tych działań w osobno wydawanych raportach.

Najwyższym poziomem wtajemniczenia jest podejście strategiczne, gdzie odpowiedzialny biznes postrzegany jest jako mechanizm mający realny wpływ na wzrost wartości firmy i jest na stałe wpisany w jej strategię. Organizacje na tym etapie koncentrują się nie tylko na ochronie wartości, ale także na innowacjach, z których skorzystałyby firma i społeczeństwo. Wtedy też pojawiają się nowe wyzwania, takie jak ustanawianie i przestrzeganie norm etycznych oraz całej gamy ponadfinansowych mierników efektowności (ang. extra-financial KPI's). Wynika to z przekonania, że sukces można osiągną tylko wtedy, gdy da się go zmierzyć. Prawdziwą sztuką jest umiejętne zintegrowanie strategii odpowiedzialności społecznej ze strategią i procesami biznesowymi oraz koordynacja i łączenie rozproszonych działań w różnych obszarach firmy.

Wraz z podejściem do społecznej odpowiedzialności biznesu ewoluuje też sama nazwa, powoli eliminując słowo społeczna, które nie kojarzy się biznesowo. W międzynarodowej nomenklaturze coraz częściej pojawia się pojęcie odpowiedzialny biznes i zrównoważony rozwój (ang. CR&S - Corporate Responsibility and Sustainability).

Warto wdrożyć strategiczne podejście do odpowiedzialnego biznesu, zarówno w dużych korporacjach, jak i w średniej wielkości firmach. Odpowiednie dostosowanie polityki w tym zakresie nie tylko nie przeszkadza w prowadzeniu działalności, ale to po prostu jest dobry biznes.