Przedsiębiorcy już od 12 maja będą mogli składać wnioski o dofinansowanie projektów z programu Innowacyjna Gospodarka w ramach perspektywy 2007-2013. Ruszają bowiem trzy działania, z których przedsiębiorcy w sumie będą mogli pozyskać ponad 2,6 mld euro. Co przedsiębiorcy będą mogli zrobić przy udziale tych pieniędzy?
Aby odpowiedzieć na to pytanie, przyjrzymy się po kolei rodzajom inwestycji, które będą wspierane z funduszy unijnych w ramach startujących 12 maja konkursów. Zaczynamy od Działania 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego.
Z programu Innowacyjna Gospodarka wspierane będą przede wszystkim projekty o najwyższym stopniu innowacyjności oraz mające największy wpływ na rozwój polskiej gospodarki. W ramach Działania 4.2. przedsiębiorcy będą mogli uzyskać wsparcie na dwa rodzaje projektów. Pierwszy z nich dotyczy wsparcia dla inwestycji polegających na rozwoju prowadzonej przez przedsiębiorstwa działalności B+R, w tym również przekształcenia firmy w Centrum Badawczo-Rozwojowe. Aby móc uzyskać takie wsparcie, w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie przedsiębiorca musi ponosić wydatki na badania naukowe lub prace rozwojowe. Przedsiębiorca chcąc rozwijać swoją działalność B+R będzie mógł uzyskać środki m.in. na inwestycje infrastrukturalne (modernizacja budynku), zakup sprzętu do badań, a także potrzebne działania doradcze i szkoleniowe.
Drugi rodzaj projektów w ramach Działania 4.2. dotyczy wdrażania projektów w zakresie wzornictwa przemysłowego i użytkowego. Dofinansowane będą mogły być niezbędne działania doradcze czy szkoleniowe dotyczące opracowania wzoru, a także inwestycje związane z uruchomieniem produkcji według nowo opracowanego wzoru. Co ważne, projekt musi zakończyć się wdrożeniem wzoru do produkcji.
Istotne, że poziom dofinansowania wynosi od 30 do 70 proc. wartości kosztów kwalifikowanych, zgodnie z Mapą pomocy regionalnej na lata 2007-2013. Pula środków dla Działania 4.2 wynosi 186 mln euro. Z racji tego, że konkurs ma charakter otwarty, w 2008 roku planuje się rozdysponować 50 mln euro, tak by dobre projekty miały szansę uzyskać dofinansowanie również w kolejnych latach. Minimalna wielkość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 400 tys. zł, a maksymalna wielkość wsparcia to 21 mln zł na część inwestycyjną, 600 tys. zł na część doradczą i 1 mln zł na część szkoleniową. Przedsiębiorca powinien też zapewnić trwałość rezultatów projektu przez okres minimum pięciu lat, a w przypadku MSP - trzech lat od zakończenia projektu. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.parp.gov.pl.