Praktycznie wszystkie fundusze unijne na lata 2014-2020 zostały już zakontraktowane; chcemy pomóc beneficjentom, dlatego nadzwyczajne ułatwienia w inwestowaniu środków unijnych przedłużamy do końca 2023 r. - podkreślił minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

We wtorek rząd przyjął projekt nowelizacji tak zwanej specustawy funduszowej, która w czasie pandemii ułatwia inwestowanie i rozliczanie funduszy unijnych oraz pozwala przesuwać je na walkę z koronawirusem. Zgodnie z projektem czas obowiązywania specustawy zostanie wydłużony do końca 2023 roku. Dotychczasowe przepisy umożliwiały korzystanie z niej jedynie do 31 grudnia 2020 r.

"Praktycznie wszystkie fundusze unijne na lata 2014-2020 zostały już zakontraktowane. Beneficjenci realizują w tej chwili kilkanaście tysięcy inwestycji z dofinansowaniem UE. Chcemy im pomóc, dlatego nadzwyczajne ułatwienia w inwestowaniu środków unijnych przedłużamy do końca 2023 r." - podkreślił Kościński cytowany we wtorkowym komunikacie resortu funduszy i polityki regionalnej.

Celem specustawy funduszowej jest płynna realizacja i rozliczenie projektów dofinansowanych z funduszy europejskich w warunkach pandemii COVID-19. Wprowadziła ona regulacje stanowiące odstępstwa i wyjątki od obowiązujących zasad realizacji projektów.

Dzięki specustawie możliwe jest między innymi: wydłużenie terminów składania wniosków o dofinansowanie w poszczególnych konkursach; wydłużenie terminów uzupełniania i wprowadzania poprawek lub zmian w już złożonych wnioskach o dofinansowanie; prowadzenie naborów projektów w trybie nadzwyczajnym; uznanie za podlegające refundacji wydatków poniesionych w ramach projektów na cele, które nie zostały zrealizowane z powodu wybuchu pandemii; bardziej elastyczne udzielanie ulg w spłacie należności wynikających z realizacji inwestycji; przedłużenie terminów w postępowaniach administracyjnych albo ich zawieszenie i wstrzymanie wykonania decyzji administracyjnych związanych z realizacją projektów; zawieszenie stosowania wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego po to, by ułatwić wdrażanie funduszy unijnych w związku z pandemią.

"Ustawa i wydane do niej rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej umożliwiły też skierowanie środków UE z obecnej perspektywy na walkę z koronawirusem i jego gospodarczymi skutkami, czyli na tak zwany Funduszowy Pakiet Antywirusowy. Na te cele przesunięto około 14 mld zł. Z tych pieniędzy sfinansowano między innymi dopłaty do wynagrodzeń pracowników, dotacje na kapitał obrotowy i pożyczki płynnościowe dla firm, pomoc Domom Pomocy Społecznej, zakup sprzętu i środków ochrony osobistej dla szpitali, wyposażenie szkół i uczniów w sprzęt do nauki zdalnej" - przypomniał resort.

Ministerstwo dodało, że oprócz specustawy, przedłużono do tej pory (do 30 czerwca 2021 r.) termin obowiązywania dwóch antycovidowych rozporządzeń, dedykowanych walce z koronawirusem. Chodzi o rozporządzenie ws. udzielania pomocy z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014–2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 oraz rozporządzenie ws. udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19.

Resort dodał, że pracuje również nad wydłużeniem obowiązywania trzech innych antycovidowych rozporządzeń: z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19; z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie udzielania pomocy w uproszczonej formie wsparcia zwrotnego ze środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu oraz z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 oraz rozporządzenia z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie udzielania pomocy na działalność badawczo-rozwojową związaną z wystąpieniem pandemii COVID-19, pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę służącą do testowania i przygotowania do masowej produkcji produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19 oraz pomocy inwestycyjnej na produkcję produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19, w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020.

"Obecnie, w celu zakończenia procesu legislacyjnego, oczekiwane jest wydanie przez Komisję Europejską pozytywnej decyzji akceptującej wydłużenie obowiązywania procedowanych rozporządzeń" - dodano.