Przedsiębiorcy poszkodowani przez drugą falę COVID-19 wciąż mogą korzystać z wielu instrumentów, które uruchomiono w ramach poprzednich tarcz. Nadal dostępne są m.in. pożyczki, gwarancje z BGK czy ARP. Niektórzy mogą skorzystać ze świadczenia postojowego oraz dodatkowego świadczenia postojowego. W Sejmie wykuwa się zaś tarcza 6.0 przeznaczona dla niektórych branż, które musiały zawiesić swoją działalność w październiku.

świadczenie postojowe

Świadczenie może otrzymać prowadzący działalność gospodarczą, jeśli w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju.
Wsparcie przysługuje, jeśli przedsiębiorca rozpoczął prowadzenie działalności przed 1 kwietnia 2020 r. i:
 • nie zawiesił prowadzenia działalności gospodarczej oraz jeżeli przychód z jej prowadzenia w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej 15 proc. niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc albo
 • zawiesił prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej po 31 stycznia 2020 r;
Wymogów dotyczących spadku przychodu nie stosuje się do osoby, do której mają zastosowanie przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej i która korzystała ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Spadek przychodu nie jest także wymagany dla agentów turystycznych (kod 79.11.A).
W przypadku osób, które na dzień złożenia wniosku o oświadczenie postojowe ,prowadzą jako przeważającą działalność oznaczoną kodem 79.90.A (piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni), świadczenie postojowe przysługuje, jeżeli:
 • zawiesiły prowadzenie tej działalności po 31 sierpnia 2019 r. – nie jest więc konieczne wykazywanie 15 proc. spadku przychodu w miesiącach poprzedzających złożenie wniosku;
 • działalność ta ma charakter sezonowy i w 2019 r. była wykonywana maksymalnie przez dziewięć miesięcy.
W każdym z powyższych sytuacji konieczne będzie zamieszkiwanie na terytorium Polski, a także niepodleganie ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu z wyłączeniem ubezpieczeń emerytalnych i rentowych z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.
Wymagane jest także spełnienie jednego z poniższych warunków:
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • posiadanie prawa pobytu lub prawa stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • posiadanie obywatelstwa państw członkowskich UE, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, lub
 • przebywanie legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Świadczenie przysługuje w wysokości 2080 zł, a w przypadku osób opłacających zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej i korzystających ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług będzie to 1300 zł. Można je otrzymać maksymalnie trzy razy.
Wnioski o wypłatę mogą być złożone do ZUS najpóźniej w terminie trzech miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii, wyłącznie w formie elektronicznej. Skoro więc stan epidemii nie został zniesiony, to nie ma jeszcze terminu końcowego.
Wnioski można składać maksymalnie trzy razy, nie ma okresu maksymalnego ani minimalnego między składaniem poszczególnych wniosków. Trzeba jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami ZUS nie może wypłacić w ciągu tego samego miesiąca dwukrotnie świadczenia postojowego, chociaż w praktyce to się zdarza. Wypłata świadczenia po raz drugi i trzeci następuje na podstawie wniosku zawierającego wyłącznie oświadczenie, że sytuacja materialna wykazana w pierwszym wniosku nie uległa poprawie.
Co w planach
Obecnie trwają prace parlamentarne nad kolejną nowelizacją specustawy, która roboczo nazywana jest tarczą 6.0. Przewiduje ona pomoc m.in. dla branży gastronomicznej, targowej i rozrywkowej – istotny będzie przeważający rodzaj działalności. Ma ona obejmować ponownie zwolnienie ze składek i kolejne wypłaty świadczenia postojowego. Uzyskanie wsparcia uzależnione będzie od wykazania spadku przychodu. ©℗

dodatkowe świadczenie postojowe

Mogą z niego skorzystać niektórzy przedsiębiorcy z branży turystycznej, ale tylko ci, którzy przynajmniej raz pobrali świadczenie na starych zasadach.
Osoby prowadzące jako przeważającą działalność gospodarczą oznaczoną kodem 49.39.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z (chodzi tutaj m.in. o agentów turystycznych, prowadzących działalność związaną z wystawianiem przedstawień artystycznych) mają prawo do dodatkowego świadczenia postojowego, jeżeli przychód z tej działalności uzyskany w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 75 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r. Kolejnym warunkiem otrzymania dodatkowego świadczenia postojowego jest skorzystanie przynajmniej raz ze zwykłego świadczenia postojowego w trybie art. 15zs lub art. 15zua specustawy. Konieczne jest zamieszkiwanie na terytorium Polski, a także niepodleganie ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, chyba że jest to podleganie ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.
Wymagane jest także spełnienie jednego z poniższych warunków:
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • posiadanie prawa pobytu lub prawa stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • posiadanie obywatelstwa państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, lub
 • przebywanie legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Dodatkowe świadczenie również ma wysokość 2080 zł, a w przypadku osób opłacających zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej i korzystających ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług 1300 zł. Dodatkowe wsparcie można otrzymać maksymalnie trzy razy.
Wnioski mogą być złożone do ZUS, w formie elektronicznej, najpóźniej w terminie trzech miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii. Można je składać maksymalnie trzy razy, nie ma okresu maksymalnego ani minimalnego między składaniem poszczególnych wniosków. Trzeba jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami ZUS nie może wypłacić w ciągu tego samego miesiąca dwukrotnie świadczenia postojowego, chociaż w praktyce to się zdarza. Wypłata świadczenia po raz drugi i trzeci następuje na podstawie wniosku zawierającego wyłącznie oświadczenie, że sytuacja materialna wykazana w pierwszym wniosku nie uległa poprawie.

zwolnienie ze składek dla przedsiębiorców turystycznych

Prowadzący określony rodzaj działalności mogą nie płacić składek za lipiec, sierpień i wrzesień. Konieczne będzie jednak złożenie odpowiedniego wniosku.
Zwolnienie ze składek przysługuje obecnie za okres od lipca do września i dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres.
Prawo do zwolnienia mają osoby prowadzące działalność jako przeważającą oznaczoną kodami 49.39.Z, 55.10.Z, 77.39.Z, 79.ll.A, 79.90.A, 82.30.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z. (np. agenci turystyczni piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni, prowadzący działalność związaną z organizacją targów, wystaw i kongresów). Warunkiem jest, aby:
 • ubiegający był zgłoszony jako płatnik składek do 30 czerwca 2020 r.;
 • przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek o zwolnienie z opłacania tych składek, był niższy co najmniej o 75 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.
Opłacone należności z tytułu składek, które zostały zwolnione z obowiązku opłacania na podstawie ust. 8, podlegają zwrotowi na zasadach określonych dla nadpłaty składek. Wniosek trzeba złożyć do 30 listopada 2020 r. w formie elektronicznej. Aby skorzystać ze zwolnienia, konieczne będzie także złożenie deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów aportów miesięcznych należnych za lipiec, sierpień, wrzesień 2020 r. do 31 października 2020 r., chyba że płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania.

pożyczki i gwarancje z bgk

Wciąż dostępna jest większość instrumentów wsparcia, które udostępniono dla przedsiębiorców w BGK przy okazji poprzednich tarcz. Przede wszystkim są to instrumenty o charakterze zwrotnym. Opisujemy wybrane propozycje.
Gwarancja spłaty limitu faktoringowego. Nowością wprowadzoną we wrześniu są gwarancje faktoringowe. Mają ułatwiać dostęp do faktoringu firmom, których sytuacja finansowa pogorszyła się. W ich ramach BGK zabezpiecza limity faktoringowe przyznawane przez faktorów (czyli banki i firmy udzielające faktoringu). Celem jest zapewnienie płynności finansowej firm poprzez zwiększenie dostępu do finansowania w formie faktoringu z regresem i faktoringu odwrotnego, w tym umożliwienie kontynuowania umów o limity faktoringowe. Gwarancje są dostępne dla przedsiębiorców ze wszystkich branż i bez względu na wielkość prowadzonej działalności. Możliwe jest zabezpieczenie do 80 proc. wartości limitu faktoringowego. Maksymalna kwota gwarancji to 200 mln zł, a maksymalny okres gwarancji: 24 miesiące. Prowizja za udzielenie gwarancji wynosi od 0,25 proc. do 1,15 proc. kwoty gwarancji . O wsparcie można starać się do 31 grudnia.
Gwarancje de minimis. Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą skorzystać z gwarancji de minimis na nowych, korzystniejszych zasadach: możliwe jest zabezpieczenie 80 proc. kwoty kredytu, brak prowizji za udzielenie gwarancji oraz wydłużenie okresu kredytu obrotowego objętego gwarancją do 39 miesięcy. Wnioski można składać do 31 grudnia 2020 r. w bankach współpracujących z BGK.
Gwarancje Biznesmax. Firmy innowacyjne i efektywe ekologicznie mogą występować o objęcie gwarancją kredytu obrotowego nieodnawialnego i odnawialnego, w tym kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym na zapewnienie płynności finansowej. Wnioski można składać w bankach współpracujących z BGK.
Dopłaty do oprocentowania kredytów. Firmy, które w związku z sytuacją gospodarczą wywołaną pandemią COVID-19 utraciły płynność finansową lub są tym zagrożone, mogą skorzystać z programu dopłat do odsetek kredytów. Dopłata dla mikro-, małych i średnich firm wynosi 2 pkt proc., dla dużych firm – 1 pkt proc., a okres objęcia kredytu dopłatami to maksimum 12 miesięcy. Wsparcia udzielają współpracujące z BGK banki komercyjne i spółdzielcze.
Kredyt na innowacje technologiczne. To wsparcie z unijnych środków na rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa. Stanowi je premia technologiczna, która spłaca część kredytu technologicznego udzielonego przez współpracujący z BGK bank komercyjny.
Pożyczki płynnościowe. Wśród oferty wsparcia zwrotnego są m.in. pożyczki uruchomione z unijnych środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Umożliwiają one sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej. Kwota finansowania dla jednej firmy to maksymalnie 15 mln zł. Do zalet wsparcia należą m.in. brak oprocentowania, okres spłaty nawet do sześciu lat, karencja w spłacie – do sześciu miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki, brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki i obsługę, wakacje kredytowe – wydłużenie okresu spłaty na dwa miesiące raz do roku (w pierwszym i drugim roku okresu spłaty pożyczki). Pożyczki dostępne są w instytucjach finansujących, które podpisały umowy z BGK. Lista dostępna na stronie https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/pozyczki-plynnosciowe-poir/.

pomoc z arp

Na przeciwdziałanie skutkom epidemii spowodowanej rozprzestrzenianiem się wirusa Agencja Rozwoju Przemysłu otrzymała 1,7 mld zł.
Agencja oferuje m.in.:
 • pożyczkę obrotową na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym z karencją w spłacie rat kapitałowych do 15 miesięcy,
 • pożyczkę obrotową na finansowanie wynagrodzeń w celu utrzymania zatrudnienia i kontynuacji działalności przedsiębiorcy,
 • refinansowanie leasingu operacyjnego pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony (także naczep) z karencją w spłacie rat leasingowych do 12 miesięcy i wydłużeniem okresu spłaty o rok,
 • leasing maszyn i urządzeń dla klientów z sektora MSP poszkodowanych na skutek pandemii COVID-19 (program pod nazwą #Maszyneria).

tarcze z pfr

Niestety, skończyły się wypłaty z najbardziej zasobnego portfela – Tarczy PFR dla MSP. Wciąż dostępne są środki w ramach tarczy dla dużych firm.
Finansowanie to ma charakter indywidualny, dostosowywane jest do potrzeb danego przedsiębiorcy. Może obejmować zarówno finansowanie dłużne, jak i zaangażowanie kapitałowe, realizowane bezpośrednio przez PFR. Wnioski można składać na stronie internetowej PFR.