Reklama

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie Programu otwierania danych na lata 2021-2027 (POD) znalazł się w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowanym na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Zgodnie z planem, projekt ma zostać przyjęty przez rząd w czwartym kwartale br.

Jak wyjaśniono, program otwierania danych na lata 2021-2027 jest kontynuacją i rozszerzeniem działań podejmowanych przez administrację rządową w ramach Programu otwierania danych publicznych na lata 2016-2020 r.

"W Polsce od lat podejmowane są inicjatywy sprzyjające otwieraniu i wykorzystywaniu danych. Strategiczny dokument poświęcony otwieraniu danych publicznych - Program otwierania danych publicznych utraci swoją moc w grudniu 2020 r. Z uwagi na konieczność zachowania ciągłości działań i kontynuowanie realizowanej polityki otwartości danych dostosowanej do rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych zaistniała potrzeba opracowania niniejszego Programu Otwierania Danych na lata 2021-2027" - czytamy.

Zgodnie z informacją główny cel Programu składa się z trzech składowych. Pierwsza to "zwiększanie podaży i poprawa jakości danych dostępnych na portalu dane.gov.pl dla każdego użytkownika w celu ponownego wykorzystywania". Druga to "stworzenie środowiska, w którym korzyści gospodarcze i społeczne wynikające z otwartych danych, są dostrzegane i przekładają się na budowę nowych usług, produktów, tworzenia modeli biznesowych i nowych miejsc pracy oraz wspierają podejmowanie decyzji strategicznych".

"Wejście do grupy liderów w Europie w zakresie jak najpełniejszego wykorzystania potencjału otwartych danych" - to trzecia składowa głównego celu Programu.

Wskazano, że osiągnięciu celu Programu służą cele szczegółowe: poprawa interoperacyjności i jakości danych; wzrost wykorzystywania i wymiany danych; stymulowanie rynku ponownego wykorzystywania zasobów kultury i danych naukowych; współpraca z krajowymi i międzynarodowymi interesariuszami danych; podnoszenie wiedzy i umiejętności pracowników administracji publicznej w zakresie otwierania i zarządzania danymi oraz zwiększanie świadomości społecznej na temat potencjału otwartych danych.

Realizacji tych celów podporządkowano cały układ logiczny dokumentu, wskazując kierunki interwencji i konkretne działania na rzecz realizacji POD, co zostało odzwierciedlone w załączniku nr 2 do Programu, tj. Planie działań na rzecz realizacji POD.

"Do realizacji założeń Programu zostały włączone wszystkie resorty, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów oraz Główny Urząd Statystyczny" - zaznaczono.

Założono, że przeprowadzenie zaplanowanych w ramach POD działań wpłynie pozytywnie na działalność gospodarczą i społeczną kraju m. in. dzięki zapewnieniu łatwego i powszechnego dostępu do danych, które będą mogły być ponownie wykorzystywane do budowy innowacyjnych rozwiązań. W efekcie realizacji Programu nastąpi wzrost podaży danych udostępnionych na portalu dane.gov.pl, gdzie w łatwy, szybki i bezpłatny sposób można będzie je pozyskać i ponownie wykorzystywać bez konieczności składania wniosku.

"Nastąpi również poprawa jakości danych, a tym samym zwiększy się ich użyteczność dla wtórnego zastosowania. Rozbudowa portalu dane.gov.pl stanowiącego centralny punkt dostępu do danych publicznych w Polsce prowadzić będzie do wdrożenia nowych funkcjonalności, które wpłyną na wzrost liczby udostępnianych danych oraz częstotliwość korzystania z portalu" - przewidziano.

Korzyści mają odczuć zarówno przedsiębiorcy jak i obywatele. "Pozytywne efekty będą również odczuwalne dla samej administracji publicznej. Udostępnianie danych wpłynie na poprawę wymiany wiedzy i informacji pomiędzy jednostkami administracji oraz w kontaktach z obywatelami (...)" - napisano.

"Dodatkowo Polska umocni swoje miejsce w rankingach otwartości i dzięki wykorzystaniu swojego dużego potencjału stanie się jednym z liderów otwartości" - dodano.