Działania Agencji Rozwoju Przemysłu SA dotyczące zarządzania aktywami były zgodne z przepisami, ale nie osiągnięto wszystkich zakładanych celów - stwierdziła Najwyższa Izba Kontroli. NIK kontrolowała m.in. nadzór właścicielski czy współpracę w Grupie PFR.

Jak przypomniała NIK, w 2015 r. ARP wniosła część aktywów, wartych wtedy ponad 250 mln zł do dwóch funduszy inwestycyjnych zamkniętych aktywów niepublicznych (FIZAN) - FIZAN Spółek ARP i FIZAN Nieruchomości ARP. W stosunku do spółek niewniesionych do funduszy ARP sprawowała nadzór właścicielski bezpośrednio.

Przedmiotem kontroli NIK był nadzór właścicielski nad spółkami portfelowymi ARP i realizowane przez ARP operacje kapitałowe, funkcjonowanie mechanizmu FIZAN w zorganizowanej strukturze zarządczej oraz współpraca zaangażowanych podmiotów w ramach utworzonej przez Polski Fundusz Rozwoju SA (PFR) tzw. Grupie PFR, integrującej krajowe instytucje rozwoju.

Izba stwierdziła m.in, że „nie zadbano o kompleksowość planów strategicznych, koszty utworzonych funduszy inwestycyjnych przewyższały przychody, zabrakło ewaluacji modelu zarządzania i przyjętych instrumentów”.

Według NIK, kontrolowane działania po części były realizowane „niedostatecznie sprawnie i nie pozwoliły na osiągnięcie zakładanych celów”, a kolejne plany strategiczne nie były kompleksowe.

„Długoterminowe plany strategiczne ARP nie miały całościowego charakteru.(…) Dokumenty nie określały też w sposób kompleksowy strategicznych planów inwestycji i dezinwestycji wobec wszystkich spółek z portfela ARP” - wskazała NIK. Opóźniło się też albo wcale nie nastąpiło opracowanie niektórych dokumentów operacyjnych lub projektów wdrożeniowych Strategii ARP na lata 2018-2022.

Jak przypomniała NIK, 30 czerwca 2019 r. w portfelu ARP znajdowało się 60 spółek, ale nie w każdym wypadku ARP miała pełny wpływ na to, które spółki znajdą się lub będą pozostawać w jej portfelu, a to uniemożliwiało to stworzenie jednolitej i stałej wizji portfela spółek, utrudniało też planowanie długookresowe.

Wskazano np. że w portfelu ARP znajdowały się m.in. Polska Grupa Zbrojeniowa SA i Polski Holding Obronny, ale ich rola w tym portfelu nie została zdefiniowana, zaś ARP nie miała faktycznego wpływu na te spółki.

NIK stwierdziła też, że ARP prawidłowo sprawowała nadzór właścicielski nad swoimi spółkami portfelowymi, operacje nabywania i zbywania akcji i udziałów realizowane były prawidłowo, a przy kontroli 23 operacji kapitałowych o łącznej wartości ponad 827,5 mln zł nie znaleziono nieprawidłowości.

Sposób zarządzania funduszami inwestycyjnymi przez PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych i spółkę zależną ARP - IDA Management był zgodny z przepisami, jednak nie osiągnięto celów w zakresie zbywania aktywów i uzyskania przychodów z tego tytułu.

W ocenie NIK, ARP w odniesieniu do kluczowych aspektów dotyczących funduszy reprezentowała bierną postawę, koncentrując się na wykonywaniu obowiązków na zgromadzeniu inwestorów funduszy i na zasięganiu informacji o stanie lokat i sytuacji spółek portfelowych. Pomimo podejmowanych działań, w okresie objętym kontrolą, nie powstała wspólna wiążąca Strategia Grupy PFR i nie ukonstytuowała się tzw. Rada Grupy PFR.

NIK sformułowała w informacji o wynikach kontroli siedmiu wniosków do Prezesa Rady Ministrów, Ministra Aktywów Państwowych i Ministra Rozwoju. Dotyczą one kwestii z zakresu zarządzania mieniem państwowym i aktywów spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Izba zaznaczyła, że ARP przyjęła do realizacji trzy z wniosków pokontrolnych, czwarty zrealizowała, a piątego nie, wskazując na wystarczalność obecnych procedur. IDA Management przystąpiła do realizacji wszystkich wniosków, zaś PFR TFI jeden zrealizowało, jeden zrealizowało w części, a reszta jest w trakcie realizacji.