FPP dołączy do Rady Dialogu Społecznego

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) informuje, że Sąd Okręgowy w Warszawie wydał postanowienie o stwierdzeniu reprezentatywności FPP. Tym samym FPP złożyła wniosek do Prezydenta RP o powołanie przedstawicieli do Rady Dialogu Społecznego (RDS) zgodnie z ustawą1.

RDS jest ciałem ustawowym, w skład którego wchodzą organizacje pracodawców, związków zawodowych i przedstawiciele Rządu. Zgodnie z zapisami ustawy, RDS ma zajmować się sprawami społecznymi i w celu ich najlepszej realizacji prowadzić trójstronny dialog. RDS na przestrzeni ostatnich lat może pochwalić się kilkoma sukcesami, obejmującymi m.in. pozytywne zmiany ustawy zamówienia publiczne czy oskładkowanie umów zleceń osiągnięte w pełnym konsensusie wszystkich stron dialogu.

„W RDS najważniejszym jest sposób prowadzenia dialogu. Dialog w moim pojęciu jest wymianą poglądów i przekonywaniem pozostałych stron do swoich racji. Nie można mówić o dialogu, kiedy jedna ze stron – korzystając ze swojej uprzywilejowanej pozycji – wysłuchuje co prawda racji stron, ale na końcu narzuca pozostałym uczestnikom dialogu swoją wolę. Nie powiem nic nowego stwierdzając, że dialog jest sztuką kompromisu. Niestety, ostatnio w prowadzonym dialogu tego kompromisu brakuje. Osobiście uważam, że ustalenia, w trakcie których każda ze stron jest chociaż trochę zadowolona, łatwiej realizować niż wówczas, kiedy nawet tylko jedna strona zostaje niezadowolona” – podkreśla Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP), prezes Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE).

Rada Dialogu Społecznego to forum trójstronnej współpracy, której zadaniem jest prowadzenie przejrzystego, merytorycznego i regularnego dialogu organizacji pracowników i pracodawców oraz strony rządowej, w celu zapewnienia warunków rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki i spójności społecznej. Rada Dialogu Społecznego działa na rzecz realizacji zasady partycypacji i solidarności społecznej w zakresie stosunków zatrudnienia.

________________________________________________________________

Federacja Przedsiębiorców Polskich jest reprezentatywną organizacją zrzeszającą przedsiębiorców, której nadrzędnym celem jest zapewnienie właściwego rozwoju oraz bezpieczeństwa najważniejszym podmiotom na polskim rynku pracy – pracodawcom i pracownikom. Reprezentuje interesy przedsiębiorstw i instytucji zrzeszonych w ramach Federacji, nieustannie dążąc do poprawy jakości funkcjonowania polskich firm zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej. Podejmuje inicjatywy, które mają kształtować odpowiedzialną, zrównoważoną politykę – efektywną z punktu widzenia pracodawców oraz gwarantującą wysokie bezpieczeństwo pracownikom. Dialog – podejmowany przez Federację Przedsiębiorców Polskich (FPP) – ma uwzględniać opinie wszystkich uczestników polskiego rynku pracy, a następnie – na drodze wielostronnego kompromisu – budować trwałe relacje między poszczególnymi organizacjami oraz przedstawicielami władzy publicznej.

Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE) – to instytut powołany przez Federację Przedsiębiorców Polskich w celu opracowywania analiz gospodarczych oraz monitoringu legislacyjnego. CALPE opracowuje raporty i rekomendacje w zakresie najbardziej istotnych aktów prawnych wpływających na działalność przedsiębiorców oraz rynek pracy i zamówień publicznych.

1Ustawa o Radzie Dialogu Społecznego

Zapraszamy również na Facebook, Twitter, LinkedIn oraz Federacjaprzedsiebiorcow.pl