Rejestracja znaku towarowego pozwala ochronić interesy przedsiębiorcy. Daje mu bowiem wyłączność na jego używanie. Czy jednak, np. w wyniku zaniedbań, rejestracja może wygasnąć, co spowoduje utratę ochrony?
DGP
Joanna Piłka rzecznik patentowy, kancelaria patentowa Patpol
Tak. Przedsiębiorca musi pamiętać o przedłużaniu ochrony przyznanej znakowi. Ochrona jest udzielana na 10 lat. Można jednak ją przedłużać o kolejne 10 lat. Warunkiem jest uiszczenie opłaty przed upływem okresu ochrony. Jeśli nie zostanie ona wniesiona, to rejestracja znaku wygaśnie, co spowoduje utratę ochrony.
Reklama
Kolejnym wymogiem jest używanie zarejestrowanego znaku towarowego, z czego zdaje sobie sprawę niewielu przedsiębiorców. Jeśli bowiem znak nie jest używany w sposób rzeczywisty dla towarów, dla których został zarejestrowany, w ciągu nieprzerwanego okresu pięciu lat, to jego ochrona może wygasnąć.
Używanie znaku powinno polegać m.in. na umieszczaniu go na określonych towarach. Kwestia ta jest badana przez Urząd Patentowy RP na wniosek zainteresowanego podmiotu. Po wpłynięcia takiego wniosku to na właścicielu znaku spoczywa obowiązek przedstawienia dowodów potwierdzających rzeczywiste jego używanie (np. etykiet, opakowań, faktur, potwierdzeń dostawy lub sprzedaży itp.). Ich brak powoduje wygaśnięcie rejestracji.
Ochronę znaku można także utracić, jeśli na skutek działań lub zaniedbań właściciela stanie się on w obrocie zwyczajowym oznaczeniem składającym się wyłącznie z elementów służących do oznaczania np. jakości czy ilości towaru, ceny, przeznaczenia, sposobu, czasu lub miejsca wytworzenia, składu lub przydatności.
W takiej sytuacji znak nie spełnia już swojej funkcji, czyli zdolności do odróżniania konkretnych towarów. Taki znak nie może dłużej pozostać wyłącznie własnością jednego podmiotu i jego rejestracja musi wygasnąć. Przykładem oznaczeń, które pierwotnie były znakami towarowymi zarejestrowanymi na rzecz konkretnych podmiotów, a następnie utraciły zdolność odróżniającą i w konsekwencji ochronę, są: butapren, termos czy hula-hop.