Główny geodeta kraju nie ma prawa udostępniać w internecie numerów ksiąg wieczystych – uznał prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych i nałożył karę 100 tys. zł. To maksymalna sankcja finansowa w przypadku administracji publicznej.
Chodzi o Geoportal 2, w którym wskazane są numery ksiąg wieczystych nieruchomości. Mając taki numer, można sprawdzić szczegółowe dane dotyczące właścicieli, w tym również ich imiona i nazwiska, numery PESEL czy informacje o zobowiązaniach. Wzbudziło to zastrzeżenia prezesa UODO, który postanowił wszcząć kontrolę. Główny geodeta kraju odmówił zgody na przeprowadzenie czynności przez kontrolerów. Prezes UODO zawiadomił prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa udaremnienia kontroli. Dodatkowo w lipcu 2020 r. uznał to za naruszenie RODO i wydał decyzję nakładającą karę 100 tys. Teraz poinformował o kolejnej karze, w tej samej wysokości, wymierzonej za bezprawne przetwarzanie danych.
Dane pozyskane z ewidencji gruntów i budynków z 90 starostw powiatowych są publikowane na podstawie zawartych z nimi porozumień.
„GGK w trakcie przeprowadzonego postępowania nie wskazał przepisu prawa, który stanowiłby podstawę prawną jego działania. Co więcej, żaden z przepisów regulujących kwestie związane z działalnością GGK nie pozwala na udostępnianie przez niego w ramach Geoportal 2 danych pozyskanych ze starostw. W ocenie prezesa UODO, GGK, zdając sobie sprawę z braku wyraźnej podstawy prawnej do przetwarzania numerów ksiąg wieczystych, zawarł porozumienia ze starostami (...). Organ nadzorczy uznał, że (…) nie stanowiły one natomiast podstawy prawnej do udostępniania danych, w tym numerów ksiąg wieczystych. Podstawa taka musi wynikać z powszechnie obowiązujących przepisów prawa” – można przeczytać w komunikacie.
GGK zapowiedział zaskarżenie decyzji do sądu administracyjnego. „Nie może być tak, że rządowy portal służący bezpłatnie wszystkim obywatelom jest ograniczany przez prezesa UODO jedynie na podstawie jego własnej oceny, że numery ksiąg wieczystych są danymi osobowymi” – napisał na swojej stronie internetowej.