Wprowadzenie do polskiego prawa tzw. prawa holdingowego regulującego relacje prywatno-prawne spółki dominującej i spółek zależnych oraz zwiększenie efektywności nadzoru w spółkach kapitałowych zakłada projekt nowelizacji kodeksu spółek handlowych, który trafił właśnie do konsultacji publicznych.

Mają one potrwać 45 dni od momentu publikacji projektu w Biuletynie Informacji Publicznej.

"Równolegle z ułatwieniami dla prowadzenia biznesu (w tym w strukturze grup spółek) prace legislacyjne powinny skupiać na się również na wzmocnieniu instrumentów służących wewnętrznemu nadzorowi podmiotów prowadzących działalność ekonomiczną" - napisano w uzasadnieniu regulacji, podkreślając, że rolą ustawodawcy powinno być m.in. "podejmowanie działań zmierzających do zwiększania efektywności procesów związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwami".

Proponowana nowelizacja KSH skupia się przede wszystkim na wprowadzeniu do polskiego prawa spółek handlowych tzw. prawa holdingowego. Projekt zawiera definicję "grupy spółek" i z zasady ma mieć zastosowanie do holdingów faktycznych, ale będzie mógł być także stosowany do holdingów umownych, jeżeli spełniają kryteria holdingu faktycznego.

Chodzi o uregulowanie - jak podkreślono - relacji prywatno-prawnych między spółką dominującą i jej spółkami zależnymi, w sposób uwzględniający interes wierzycieli, członków organów oraz drobnych wspólników (akcjonariuszy) zwłaszcza spółki zależnej. Zmiany mają dotyczyć także wzmocnienia nadzoru właścicieli oraz rad nadzorczych

Projekt odróżnia "grupę spółek" od stosunku dominacji i zależności pomiędzy spółkami, o którym jest mowa w obecnych przepisach kodeksu spółek handlowych oraz "interes grupy spółek" jako kategorię prawną odrębną od stosunku dominacji i zależności. Według autorów projektu, zarówno spółka dominująca, jak i spółka zależna - niezależnie od tego, że powinny one kierować się interesem własnej spółki, a więc odpowiednio interesem spółki dominującej albo interesem spółki zależnej - powinny kierować się także "interesem grupy spółek".

Przepisy objęte zakresem projektu mają ułatwić sprawne "zarządzenie" grupą spółek przez spółkę dominującą, w związku z realizacją wspólnej strategii gospodarczej grupy, mają też zapewniać ochronę określonych grup interesu występujących w przypadku grupy spółek.

Przygotowywany projekt przewiduje odpowiedzialność spółki dominującej za skutki wydania wiążącego polecenia wykonanego następnie przez spółkę zależną należącą do grupy spółek. Jest to odpowiedzialność wobec: spółki zależnej, wierzycieli i wspólników (akcjonariuszy) mniejszościowych spółki zależnej.

Z kolei w zakresie odpowiedzialności spółki dominującej względem wierzycieli spółki zależnej, stosującej się do wiążących poleceń tej pierwszej spółki, projekt nie przyjmuje tzw. "odpowiedzialności przebijającej", w ramach której spółka dominująca odpowiadałaby gwarancyjnie wobec wierzycieli spółki zależnej. Kolejny rodzaj odpowiedzialności spółki dominującej w grupie spółek dotyczy bezpośrednio odpowiedzialności tej spółki względem wspólników (akcjonariuszy) spółki zależnej, podano.

Projektowana regulacja ma tworzyć także warunki prawne przyczyniające się do wzmocnienia nadzoru realizowanego przez właścicieli oraz rady nadzorcze. Zakłada także m.in. uporządkowanie kwestii kadencji i mandatu członków organów menadżerskich, wprowadzenie zapisu o obowiązku lojalności i zachowania tajemnicy nawet po wygaśnięciu kadencji członka rady nadzorczej, wpisanie do zapisów kodeksu zasady osądu biznesowego.

Wybrane spośród proponowanych zmian przepisów Kodeksu spółek handlowych:

- Obowiązek zarządu do udzielania, z własnej inicjatywy, określonych informacji o spółce radzie nadzorczej;

- Uszczegółowienie prawa rady nadzorczej do żądania sporządzenia lub przekazania informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień;

- Prawo wyboru doradcy rady nadzorczej bez udziału zarządu;

- Zgoda na zawarcie transakcji o znaczącej wartości ze spółką dominującą, spółką zależną oraz spółką powiązaną;

- Uporządkowanie kwestii kadencji i mandatu członków organów menadżerskich;

- Wprowadzenie przepisu o obowiązku lojalności i zachowania tajemnicy nawet po wygaśnięciu kadencji członka rady nadzorczej;

- Wprowadzenie do przepisów KSH zasady osądu biznesowego.

Przyjęcie projektu nowelizacji przez Radę Ministrów planowane jest na IV kwartał 2020 r.