PPK w Polsce obecne są od niedawna. W świadomości Polaków – coraz mocniej. Dobitnie świadczą o tym liczby. Coraz więcej uczestników, coraz więcej środków w programie, coraz większe zyski poszczególnych uczestników.

Łączne aktywa netto w pracowniczych planach kapitałowych to na chwilę obecną ponad 1,6 mld zł. A kwota ta stale rośnie, wraz ze wzrastającą liczbą kolejnych uczestników programu. Powiększają ją środki od państwa: wpłaty powitalne i dopłaty roczne, a także środki pochodzące od pracodawców i samych pracowników.

Kolejna transza dopłat od państwa trafiła na rachunki uczestników PPK. W lipcu 2020 r. Polski Fundusz Rozwoju przekazał instytucjom finansowym zarządzającym PPK środki w wysokości 26,4 mln na poczet wpłat powitalnych dla uczestników PPK. Wpłaty od państwa zostały zewidencjonowane na rachunkach uczestników PPK.

Przypomnijmy: na rachunek uczestnika PPK oprócz wpłat finansowanych przez pracodawcę i samego pracownika trafiają również dopłaty od państwa – jednorazowa wpłata powitalna i dopłaty roczne. Wpłaty ze strony państwa to określone kwoty, niezależne od wysokości wynagrodzenia osiąganego przez pracownika.

– Największą wartością pracowniczych planów kapitałowych jest to, że nie wymagają od nas, uczestników, żadnego działania. Nic nie musimy robić. Nie podejmujesz żadnego działania, a Twoje oszczędności rosną. Zaobserwowaliśmy w ostatnim czasie, w czasie trwającej pandemii, w momencie, kiedy mieliśmy świadomość otaczającego nas z każdej strony zagrożenia, że oszczędności Polaków zaczęły przyrastać. I to jest bardzo budujące. Myślę, że sytuacja epidemiczna spowodowała, że wiele osób zaczęło inaczej patrzeć na swoje życie, wiele osób zobaczyło, że niespodziewane, kryzysowe sytuacje charakteryzują się tym, że są nieprzewidywalne. I nigdy nie wiadomo, kiedy okaże się, że potrzebujemy skorzystać z oszczędności. A PPK jest takim programem, który pomaga szybciej budować oszczędności pracownika przez to, że składają się na nie także wpłaty od pracodawcy i od państwa. I fakt, że w trudnej sytuacji, np. choroby, można te pieniądze po prostu wypłacić i przeznaczyć na leczenie, zachęca do oszczędzania – ocenia Robert Zapotoczny, prezes PFR Portal PPK.

System dopłat

Wpłatę powitalną w wysokości 250 zł otrzymają oszczędzający, którzy przez co najmniej trzy pełne miesiące kalendarzowe byli uczestnikami PPK i za trzy miesiące zostały dokonane wpłaty podstawowe do PPK. Środki powinny trafić na rachunki uczestników PPK w terminie 30 dni po zakończeniu kwartału, w którym spełnili warunki do ich otrzymania wskazane w ustawie. Wpłatę powitalną, tak jak dopłaty roczne, przekazuje uczestnikowi PFR w imieniu ministra właściwego do spraw pracy. Jeśli więc ktoś spełnił warunki do otrzymania wpłaty powitalnej w maju, to trafi ona na jego rachunek PPK do końca lipca. Pierwsze wpłaty powitalne zostały przekazane na rachunki uczestników PPK w lutym 2020 r. Wówczas PFR przekazał na ten cel 295 tys. zł.

Poza wpłatami powitalnymi uczestnikom PPK przysługują dopłaty roczne. Pierwsi uczestnicy PPK otrzymali już dopłaty roczne za 2019 r. Łącznie w wysokości 34,7 mln zł. PFR przekazał je 23 marca 2020 r. instytucjom finansowym zarządzającym pracowniczymi planami kapitałowymi. Zostały one zaewidencjonowane na rachunkach ponad 144 tys. uczestników PPK. Kolejna transza dopłat rocznych zostanie przekazana w 2021 r.

Uczestnik PPK jest uprawniony do otrzymania jednej dopłaty rocznej, niezależnie od liczby posiadanych rachunków PPK. Jeżeli ma on więcej niż jeden rachunek PPK, dopłata jest mu przekazywana na rachunek prowadzony na podstawie umowy o prowadzenie PPK zawartej najpóźniej. Gdyby okazało się, że tego samego dnia zawarto w jego imieniu więcej niż jedną umowę o prowadzenie PPK, dopłata trafi na rachunek, na którym wartość zgromadzonych środków jest większa.

Pracownicze plany kapitałowe to dobrowolny, prywatny system długoterminowego oszczędzania, dostępny dla wszystkich osób zatrudnionych. Jest on tworzony nie przez samego pracownika, lecz wspólnie – przy jednoczesnym udziale pracodawców oraz państwa. Pracownicze plany kapitałowe zostały opracowane po to, aby zwiększyć bezpieczeństwo finansowe Polaków, wpłynąć na rozwój gospodarki, przedsiębiorstw oraz miejsc pracy, a także pomnażać prywatne oszczędności pracowników.

Zmiany w tempie wdrażania

Z uwagi na epidemię przesunięte zostały terminy wdrożenia PPK w firmach zatrudniających co najmniej 50 pracowników (II faza wdrożenia) i zrównane z terminami wprowadzenia PPK w firmach z III tury wdrożeniowej, czyli w firmach 20+. Pracodawcy z II fazy mają czas na zawarcie umowy o zarządzanie do 27 października 2020 r. oraz do 10 listopada 2020 r. na zawarcie umowy o prowadzenie PPK.

– Głęboko wierzymy w to, że kolejne miesiące budowania oszczędności wraz z kolejnymi fazami przystępowania uczestników do pracowniczych planów kapitałowych pozwolą wszystkim osobom nieprzekonanym zobaczyć, jak rosną środki finansowe osób, które dzięki temu, że nie podjęły żadnego działania są uczestnikami PPK i szczęśliwymi posiadaczami coraz większych oszczędności. Mamy nadzieję, że wszyscy niezdecydowani, widząc sukces uczestników PPK: swoich rodzin, sąsiadów, koleżanek i kolegów, również dołączą do grona milionów Polaków oszczędzających w pracowniczych planach kapitałowych. Miejsca w PPK wystarczy dla każdego – zachęca Robert Zapotoczny.

Do końca 2020 r. do PPK dołączą firmy 20+, a od 1 stycznia 2021 r. najmniejsze firmy, jak również pracodawcy sektora publicznego. Tarcza antykryzysowa 4.0 wprowadziła dwa istotne dla sektora publicznego udogodnienia w zakresie pracowniczych planów kapitałowych. Pierwsze dotyczy stosowania Prawa zamówień publicznych, drugie ─ uproszczenia w zasadach tworzenia PPK w samorządach.

Przypomnijmy, że pracodawcy, będący jednostkami wchodzącymi w skład sektora finansów publicznych – niezależnie od liczby zatrudnionych w nich pracowników – dołączają do programu PPK 1 stycznia 2021 r. Obowiązek zawarcia umowy o zarządzanie PPK powinien zostać przez taki podmiot zatrudniający zrealizowany w terminie maksymalnym do dnia 26 marca 2021 r.

Natomiast umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych taki podmiot powinien zawrzeć najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2021 r. Nie ma przy tym znaczenia, że termin ten wypada w sobotę. Nie trzeba jednak czekać do tego ostatecznego terminu, aby zawrzeć umowy o prowadzenie. Dobrą praktyką jest zawieranie tej umowy wcześniej.

Zgodnie z dotychczasowym stanem prawnym regulacje dotyczące zamówień publicznych nie byłyby stosowane do umów o zarządzanie PPK jedynie do 31 grudnia 2020 r. Tymczasem, to właśnie od 1 stycznia 2021 r. PPK będzie tworzone przez podmioty sektora finansów publicznych, które stosują prawo zamówień publicznych. Z tego względu istotnym okazało się utrzymanie dotychczasowych rozwiązań poprzez tarczę antykryzysową 4.0, które przewidują, że również od 1 stycznia 2021 r. do umów o zarządzanie PPK oraz umów o prowadzenie PPK ustawy z 11 września 2019 r. ‒ Prawo zamówień publicznych się nie stosuje, o ile wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne, o których mowa w art. 3 ust. 1 tej ustawy.

W związku z powyższym, w celu rozstrzygnięcia, czy dany podmiot przy tworzeniu PPK powinien uwzględnić regulacje ustawy – Prawa zamówień publicznych, należy w pierwszej kolejności ustalić szacunkową wartość zamówienia na zarządzanie PPK i porównać ją z progami unijnymi.

Uproszczenie zasad

Tarcza antykryzysowa 4.0 upraszcza zasady wyboru instytucji finansowej, której pracodawca będący jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego powierzy zarządzanie środkami gromadzonymi w PPK. Zgodnie z nowym art. 7 ust. 4a ustawy o PPK wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu albo zarząd województwa może, w imieniu podmiotów zatrudniających, będących jednostkami organizacyjnymi danej jednostki samorządu terytorialnego, dokonać wyboru instytucji finansowej, z którą te podmioty zatrudniające zawrą umowy o zarządzanie PPK. Wyboru tego dokonuje się w porozumieniu z przedstawicielami zakładowych organizacji związkowych działających w jednostkach organizacyjnych objętych wyborem. Jeżeli w podmiocie zatrudniającym nie działa zakładowa organizacja związkowa, instytucję finansową wybiera się w porozumieniu z reprezentacją osób zatrudnionych wyłonioną w trybie przyjętym w danym podmiocie zatrudniającym.

Wyboru instytucji finansowej dokonuje się, mając także na uwadze najlepiej rozumiany interes osób zatrudnionych, w szczególności na podstawie oceny: proponowanych przez instytucje finansowe warunków zarządzania środkami gromadzonymi w PPK, efektywności w zarządzaniu aktywami oraz doświadczenia w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi.

Jeżeli na miesiąc przed upływem terminu, w którym podmiot zatrudniający jest obowiązany do zawarcia umowy o zarządzanie PPK, nie zostanie osiągnięte porozumienie dotyczące wyboru instytucji finansowej, wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu albo zarząd województwa wybiera instytucję finansową, z którą podmiot zatrudniający zawrze umowę o zarządzanie PPK.

Więcej informacji o wdrażaniu programu PPK, zasady uczestnictwa, zmiany w prawie, kalkulator oszczędności, bezpłatne szkolenia i aktualności znajdują się na portalu www.mojeppk.pl.

Partner