Można zdobyć dofinansowanie nawet na 90 proc. kosztów poniesionych na infrastrukturę, jeśli projekt zostanie ukończony wystarczająco szybko. Na pomoc przedsiębiorcom przeznaczono 100 mln zł.
Już od miesiąca można składać do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój ‒ ścieżka „Dotacja na infrastrukturę do zwalczania COVID-19”.
Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami trzeba złożyć w wersji elektronicznej, a wersja papierowa nie jest dopuszczalna. Prawdziwość oświadczeń i danych zawartych we wniosku i załączonych dokumentach może zostać zweryfikowana na każdym etapie oceny, jak również przed zawarciem umowy o dofinansowanie. Wybór projektów następuje w trybie konkursowym.
Jak czytamy w informacji przygotowanej przez MFiPR, ocena projektów będzie dokonywana na podstawie kryteriów wyboru projektów obowiązujących dla działania 2.1 POIR „Pomoc inwestycyjna na infrastrukturę służącą do testowania i przygotowania do masowej produkcji produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19”, zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący POIR. Wnioskodawca, którego projekt nie został wybrany, ma prawo wnieść protest. Jeśli kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza na wybranie danego projektu, to okoliczność ta nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu.
Po zatwierdzeniu projektów wybranych wnioskodawców podpisywane są z nimi umowy o dofinansowanie. W przypadku nieprzystąpienia przez wnioskodawcę do podpisania umowy po upływie trzech miesięcy od doręczenia pisma informującego o zatwierdzeniu projektu instytucja zarządzająca może odstąpić od podpisania umowy. Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie wnioskodawca nie może wprowadzić zmian do projektu poza zmianami wynikającymi z przebiegu oceny. Dofinansowanie mogą otrzymać przedsiębiorcy, którzy spełnią określone warunki dotyczące m.in. stanu finansów firmy. Jeśli dofinansowanie otrzymają, to muszą je przeznaczyć na budowę lub unowocześnienie infrastruktury służącej do testowania i przygotowania do masowej produkcji, niezbędnej do opracowania, przetestowania i udoskonalenia produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19, do fazy bezpośrednio poprzedzającej ich wdrożenie do masowej produkcji. Realizacja projektu powinna zakończyć się w terminie do sześciu miesięcy od dnia udzielenia pomocy. W przypadku niedotrzymania tego terminu wnioskodawca zobowiązany jest do zwrotu 25 proc. kwoty pomocy za każdy miesiąc opóźnienia z przyczyn innych niż pozostające poza jego kontrolą.
Realizacja projektu (w tym dokonywanie zakupów towarów i usług) musi następować zgodnie z warunkami określonymi w umowie o dofinansowanie. Maksymalna intensywność pomocy wynosi 75 proc. kosztów kwalifikowalnych. Może zostać zwiększona o 15 pkt proc., jeżeli projekt zostanie zakończony w terminie dwóch miesięcy od dnia udzielenia pomocy. Zwiększenie intensywności pomocy następuje po zakończeniu realizacji projektu, potwierdzonym przez instytucję udzielającą pomocy.
Takimi kosztami kwalifikowanymi projektu są koszty:
  • nabycia nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych (w tym prawa użytkowania wieczystego), jeżeli spełniają dodatkowe warunki (np. nieruchomość jest niezbędna do realizacji projektu),
  • nabycia albo wytworzenia innych środków trwałych,
  • nabycia robót i materiałów budowlanych,
  • nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, jeżeli spełniają dodatkowe warunki,
  • spłaty rat leasingu nieruchomości.
W ramach projektu kwalifikowalne są koszty poniesione po 31 stycznia 2020 r. Dopuszcza się rozpoczęcie projektu przed 1 lutego 2020 r., o ile są to dodatkowe koszty związane z działaniami przyspieszającymi realizację projektu lub rozszerzeniem jego zakresu, jeżeli pomoc jest niezbędna do przyspieszenia realizacji projektu lub rozszerzenia jego zakresu.