W najbliższych dniach instytucje finansowe współpracujące z BGK wznowią przyjmowanie wniosków. Trafi do nich bowiem dodatkowa pula środków. Po tę formę wsparcia można sięgać wielokrotnie.
Chodzi o pożyczki płynnościowe finansowane ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Cieszą się olbrzymim zainteresowaniem przedsiębiorców w całym kraju. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wspólnie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego uruchomiło je pod koniec kwietnia – są one uzupełnieniem Funduszowego Pakietu Antywirusowego wspierającego Tarczę Antykryzysową dla firm. Wsparcie adresowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji w związku z koronawirusem – aby mogli zachować płynność finansową w trudnych czasach i na bieżąco regulować swoje zobowiązania.
Początkowo na program resort zaplanował 400 mln zł, jednak szybko się okazało, że ta kwota jest skromna w stosunku do zapotrzebowania. Zatem już w początkach maja powiększono pulę o 150 mln zł, a kiedy i to okazało się za mało – zapadła decyzja, by przesunąć z POIR kolejne 500 mln zł. W sumie, wynika z informacji uzyskanej z MFiPR, na pożyczki płynnościowe dla przedsiębiorców z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój przeznaczono 1 mld 50 mln zł.
Reklama
W chwili zamykania numeru do druku większość instytucji miała zawieszone nabory z uwagi na wyczerpanie się pierwotnej transzy, oczekiwała na uruchomienie najnowszej puli. Jak informuje BGK, nowy nabór ruszy w najbliższych dniach, obecnie kończy się procedura wyłaniania dodatkowych instytucji finansujących, które udzielać będą wsparcia. To do tych nowych trafi 200 mln zł z dodatkowych środków.

Oferta

Reklama
Ogromne zainteresowanie pożyczką wynika z atrakcyjnych warunków. Jest ona udzielana na sześć lat i połączona z dotacją, która pokrywa w całości koszty oprocentowania, więc de facto wynosi ono dla przedsiębiorcy 0 proc., a pożyczkobiorca spłaca wyłącznie kapitał, bez jakichkolwiek odsetek. Ta dotacja jest przyznawana w momencie podpisania umowy – nie ma zatem konieczności składania dodatkowych wniosków. Ponadto nie ma opłat i prowizji ani potrzeby wnoszenia wkładu własnego. Inne udogodnienia to półroczna karencja w spłacie (co oznacza, że pierwszą ratę spłaca się dopiero po sześciu miesiącach od otrzymania pożyczki) oraz dwumiesięczne wakacje kredytowe raz do roku (ale można je uzyskać tylko w pierwszym i drugim roku spłaty).

Wysokość pomocy

Maksymalna kwota pożyczki, którą co do zasady przyznać może jednemu przedsiębiorcy instytucja finansująca, to aż 15 mln zł. Przy czym jednocześnie kwota tego wsparcia nie może być wyższa niż:
 • 25 proc. łącznego obrotu firmy w 2019 r. lub
 • dwukrotność rocznej kwoty wynagrodzeń wypłaconych przez przedsiębiorcę, łącznie z kosztami świadczeń pracowniczych oraz kosztami personelu pracującego na terenie jego przedsiębiorstwa, ale formalnie otrzymujących wynagrodzenie od podwykonawców za rok 2019 lub za ostatni rok, za który dostępne są dane. W przypadku przedsiębiorstw utworzonych 1 stycznia 2019 r. lub po tej dacie maksymalna kwota pożyczki nie może przekroczyć rocznej kwoty wynagrodzeń szacowanej na okres pierwszych dwóch lat działalności.
Jeżeli przedsiębiorca przedstawi odpowiednie uzasadnienie, to wysokość pożyczki może zostać zwiększona do kwoty odpowiadającej realnemu zapotrzebowaniu na płynność od dnia udzielenia pomocy przez najbliższe 18 miesięcy. W praktyce zatem decyzja o wysokości pożyczki jest podejmowania na podstawie ocen potrzeb firmy oraz możliwości spłaty już po osiągnięciu przez nią równowagi finansowej. Każdorazowo kwestia ta jest oceniana indywidualnie i ustalana pomiędzy przedsiębiorcą a instytucją, która udziela wsparcia.
Co ciekawe, przedsiębiorca może uzyskać więcej niż jedną pożyczkę płynnościową, pod warunkiem że ich łączna kwota nie przekroczy 15 mln zł. A więc ci, którzy skorzystali z niej w maju czy czerwcu – teraz w momencie uruchomienia nowego naboru w lipcu mogą ponownie mogą udać się do instytucji finansujących.
Nie ma też ograniczeń, by łączyć tę formę wsparcia z inną pomocą. Czyli wcześniejsze skorzystanie z innych instrumentów wsparcia programu rządowego związanego z COVID-19 nie wyklucza z możliwości ubiegania się o nią. Może się zatem starać o pożyczkę zarówno ktoś, kto otrzymał zawieszenie składek na ZUS, jak i ktoś, kto wystąpił o dotację do Polskiego Funduszu Rozwoju czy też o wsparcie do urzędu pracy związane z utrzymaniem zatrudnienia.

Wymogi

Jako że pomoc jest adresowana do tych, którzy zostali poszkodowani przez COVID-19, firma musi wykazać, że:
 • nie znajdowała się w trudnej sytuacji przed 31 grudnia 2019 r.,
 • obecnie znajduje się w trudnej sytuacji w wyniku wystąpienia COVID-19 (lub jest nią zagrożona).
Musi przy tym mieć status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy.
To nie wszystkie warunki. Firma musi spełnić dalsze wymogi:
 • nie może ciążyć na niej obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem lub orzeczenia sądu krajowego lub unijnego,
 • nie może podlega wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych,
 • w dniu zawarcia umowy pożyczki musi mieć siedzibę lub stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej w Polsce.

Gdzie uzyskać

Przedsiębiorcy powinni składać wnioski w instytucji finansującej współpracującej z BGK (np. w funduszach pożyczkowych). Ich lista dostępna jest na stronie https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/pozyczki-plynnosciowe-poir/ w zakładce instytucje finansujące.
Wielu starających się o pomoc narzeka na dużą liczbę dokumentów wymaganych przez instytucje udzielające wsparcia. Oprócz samego formularza wniosku potrzebne są bowiem liczne załączniki, które potwierdzą sytuację przedsiębiorcy. Są wśród nich np.: oświadczenia (majątkowe, o spełnianiu kryteriów MSP), wyciągi z Krajowego Rejestru Sądowego oraz Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zestawienia planowanych wydatków (czyli celów, na które przedsiębiorca chce wydać pomoc), analizy (np. harmonogram osiągnięcia poprawy w zakresie płynności firmy), uproszczony bilans. Wnioski zazwyczaj można składać elektronicznie – konieczne jest wówczas jednak posiadanie podpisu kwalifikowanego.

Na co można przeznaczyć

Pożyczka płynnościowa ma umożliwić mikro, małym i średnim firmom pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej. Pieniądze można zatem przeznaczyć np. na:
 • wynagrodzenia pracowników (w tym także składki i zaliczki należne do ZUS i urzędu skarbowego), koszty personelu pracującego na terenie firmy, będącego formalnie na liście płac podwykonawców,
 • pokrycie zobowiązań publiczno-prywatnych,
 • pokrycie zobowiązań handlowych, zaległych faktur, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury,
 • zakup towarów i półproduktów do produkcji,
 • zakup paliwa,
 • zobowiązania i wydatki nieopłacone na 1 lutego 2020 r.
Jak wynika z wyjaśnień – nie ma ograniczeń, by spłacić z pożyczki także raty leasingowe. Jednak ostatecznie zależy to od warunków regulaminów przygotowanych przez instytucje finansujące.

Także od marszałków

Oprócz pożyczek z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój BGK uczestniczył też w przygotowaniu pożyczek z regionalnych programów operacyjnych. Dlatego w wielu województwach przedsiębiorcy mogą dodatkowo korzystać z oferty uruchamianej przez marszałków województw. Warunki i terminy naboru ustalane są przez poszczególnych marszałków (więcej na ten temat na str. C8).
15 mln zł wynosi maksymalna kwota pożyczki płynnościowej
250 osób może zatrudniać firma, która ubiega się o pożyczkę