Czas pandemii pokazał, że wiele spraw podatnik może załatwić zdalnie, bez osobistego stawiennictwa w urzędzie skarbowym. Ministerstwo Finansów nadal zachęca do korzystania z e-usług. Dzięki nim można m.in. uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami lub złożyć wniosek o ulgę w spłacie podatków. Konieczne jest w tym przypadku jednak posiadanie profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.

Przez wiele lat fiskus nie uznawał czynnego żalu, jeżeli był on składany elektronicznie, chociaż co do tej kwestii istniał spór. Przepisy mówiły bowiem, że zawiadomienie takie można złożyć na piśmie. Część podatników uważała, że oznacza to również formę elektroniczną. W praktyce jednak był to samodonos, bo fiskus nie uznawał tej formy. Teraz już nie ma tego problemu. Ze znowelizowanych przepisów kodeksu karnego skarbowego wprost wynika, że zawiadomienie wnosi się na piśmie w postaci papierowej lub elektronicznej albo ustnie do protokołu. Pismo w postaci elektronicznej sygnuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym (czyli cyfrowym dowodem osobistym) i wnosi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Kolejna zmiana dotyczy tzw. e-paragonów. Co do zasady wiąże się to z kasami online. Chodzi bowiem o to, że e-paragony będą mogły być przesyłane prosto z takiego urządzenia. Na razie jednak, mimo że przepisy obowiązują, w praktyce nie można zastosować takiego rozwiązania.