Projekt rozporządzenia ws. pomocy finansowej dla Kół Gospodyń Wiejskich został w czwartek opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Projekt przygotowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej określa wysokość, tryb przyznawania oraz rozliczania dotacji z budżetu państwa dla KGW. Napisano, że pomoc ta będzie przyznawana w drodze decyzji prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wniosek składany do kierownika biura powiatowego agencji, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez ARiMR. Zaznaczono, że wnioski można składać po wpisaniu koła gospodyń wiejskich do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich i nie później niż do dnia 30 września 2020 r.

Napisano, że wysokość dotacji uzależniona będzie od liczby członków koła na dzień złożenia wniosku, według danych wynikających z Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich. I tak: 3000 zł mogą otrzymać koła, w których jest nie więcej niż 30 członków, 4000 zł - koła liczące od 31 do 75 członków i 5000 zł - organizacje, w których jest ponad 75 zarejestrowanych uczestników.

Reklama

Jak czytamy, pomoc w 2020 r. będzie przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku. Doprecyzowano, że pomoc w ramach ww. środków będzie mogła zostać przyznana nie później niż do 15 listopada br. Koła mają obowiązek wykorzystania jej na realizację zadań ustawowych w całości do dnia 31 grudnia roku następującego po roku, w którym przyznano pomoc.

Wskazano również, że dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości, trzeba będzie zwrócić w całości albo w części.

Projekt nakłada również na koło gospodyń wiejskich obowiązek przedstawienia prezesowi ARiMR, sprawozdania z wydatkowania pomocy. Zaznaczono, że dotacja będzie uznana za rozliczoną w momencie przyjęcia sprawozdania przez prezesa Agencji.

Projekt rozporządzenia zakłada wejście w życie projektowanej regulacji z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Ustawa o kołach gospodyń wiejskich, uchwalona w listopadzie 2018 r., nadała Kołom Gospodyń Wiejskich osobowość prawną. Ponadto KGW otrzymały możliwość ubiegania się o pomoc finansową na realizację zadań, istotnych z punktu widzenia społeczności wiejskich. W Krajowym Rejestrze KGW znajduje się obecnie ponad 9,1 tys. kół. Kwota pomocy przyznanej kołom wyniosła w 2018 r. 16,5 mln złotych, a w 2019 r. – blisko 30 mln złotych.