Przedsiębiorcy mają szansę na pożyczki i subwencje z Polskiego Funduszu Rozwoju. Pomoc dla firm uruchomiona została w ramach tarczy antykryzysowej dla firm i pracowników.

OFERTA DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCY

Możliwe jest przeznaczenie części pożyczki (do 25 proc.) na przedterminową spłatę innych kredytów. Przy czym obowiązuje zakaz przeznaczania środków z subwencji na płatności dla właściciela oraz dla osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa. To Pożyczka z możliwością umorzenia do 75 proc. kapitału. Przeznaczenie m.in. na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej (z wyłączeniem nabycia/przejęcia w sposób bezpośredni lub pośredni innego przedsiębiorcy).

Maksymalna wysokość subwencji - do 324 tys. zł.

Kto może się ubiegać?

Przedsiębiorca, który:

 • zatrudnia co najmniej jednego pracownika z wyłączeniem właściciela oraz nie więcej niż 9 pracowników, a jego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro;
 • odnotował spadek przychodów ze sprzedaży o co najmniej 25 proc. w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19;
 • nie jest w trakcie postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego albo nie zostało otwarte wobec niego postępowanie restrukturyzacyjne;
 • posiada rezydencję podatkową na terytorium Polski i rozliczał podatki za ostatnie dwa lata obrotowe (jeżeli dotyczy) na terytorium RP;
 • prowadził działalność na 31 grudnia 2019 r.; • na 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne.

Gdzie można starać się o pożyczkę z PFR

W wybranych przez PFR bankach, których lista będzie udostępniona na stronie www.pfr.pl. Tarcza oczekuje na notyfikację Komisji Europejskiej, ma być uruchomiona w kwietniu. Będzie obsługiwana w ramach bankowości elektronicznej.

Maksymalna kwota pożyczki stanowi iloczyn liczby zatrudnionych oraz kwoty bazowej. Kwota bazowa uzależniona jest od wielkości spadku przychodów mikroprzedsiębiorcy (np. przy spadku obrotów w granicach 25–50 proc. wyniesie 12 tys. zł na jednego zatrudnionego, przy spadku o 50‒75 proc. – 24 tys. zł, a przy spadku o pow. 75 proc – 36 tys. zł. Po 12 miesiącach od dnia wypłaty może być umorzone do 75 proc. wartości pożyczki, z czego 25 proc. pod warunkiem kontynuowania działalności w ciągu 12 miesięcy od jej udzielenia, a 50 proc. w zależności od poziomu utrzymania średniego zatrudnienia w tym czasie. Kwota, która podlega zwrotowi, jest spłacana w 24 równych miesięcznych ratach, począwszy od 13. miesiąca od udzielenia.

OFERTA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW

Pożyczka maks. do 3,5 mln zł z możliwością umorzenia do 75 proc. jej wartości. Środki mogą być przeznaczone na:
 • pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, z wyłączeniem przeznaczenia środków na nabycie (przejęcie) w sposób bezpośredni lub pośredni innego przedsiębiorcy;
 • na przedterminową spłatę kredytów do maks. wysokości 25 proc. wartości pożyczki;
 • rozliczenia z podmiotami powiązanymi (zakaz przeznaczania środków z subwencji na płatności do właściciela, do osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa.
Prawo do niej ma przedsiębiorca, który:
 • zatrudnia od 10 do 249 pracowników, a roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro; • odnotował spadek przychodów ze sprzedaży o co najmniej 25 proc. w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19;
 •  nie jest w trakcie postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego albo nie zostało otwarte wobec niego postępowanie restrukturyzacyjne;
 • posiadał rezydencję podatkową na terytorium Polski i rozliczał podatki za ostatnie dwa lata obrotowe (jeżeli dotyczy) na terytorium RP;
 • prowadził działalność na 31 grudnia 2019 r.;
 • na 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne.

Gdzie składać wniosek

Elektronicznie w wybranych bankach, których lista będzie udostępniona na stronie www.pfr.pl. Tarcza PFR ma być uruchomiona w kwietniu po uzyskaniu notyfikacji Komisji Europejskiej.

Maksymalna wysokość wsparcia zależy od wartości przychodów ze sprzedaży przedsiębiorcy za rok obrotowy 2019 oraz od skali spadku obrotów w związku z COVID-19, np. przy spadku obrotów w granicach 25‒50 proc. – maks. subwencja wyniesie 4 proc. przychodów, a przy spadku o 50-75 proc. – 6 proc., powyżej 75 proc. zaś – 8 proc. przychodu. Możliwość umorzenia 75 proc. subwencji na koniec 12. miesiąca kalendarzowego od dnia wypłaty, przy czym: 25 proc. pod warunkiem kontynuacji działalności; 25 proc. w zależności od poniesionej przez przedsiębiorstwo straty na sprzedaży; 25 proc. po warunkiem utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy. Kwota subwencji która podlega zwrotowi, jest spłacana w 24 równych miesięcznych ratach, począwszy od 13. miesiąca od udzielenia.

OFERTA DLA DUŻYCH PRZEDSIĘBIORCÓW

Finansowanie płynności w ramach Tarczy Płynnościowej PFR dla Dużych Firm (oczekuje na notyfikację KE)
Finansowanie przeznaczone jest na regulowanie bieżących płatności przez przedsiębiorstwo, w tym: wynagrodzeń, zakupu towarów i materiałów, zobowiązań publiczno-prawnych, innych celów ustalonych w umowie z PFR. Może mieć formę: • pożyczki na warunkach rynkowych;
 • skupu należności lub wierzytelności;
 • obligacji;
 • gwarancji. Maks. okres finansowania to dwa lata z opcją przedłużenia o rok. Kwota finansowania w wysokości odpowiadającej prognozowanej luce płynności, powstałej w szczególności na skutek COVID-19, maks. 1 mld zł na podmiot.
Dla kogo?
Dla przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 250 osób, które:
 • odnotowują spadek przychodów ze sprzedaży o co najmniej 25 proc. w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19;
 • utraciły zdolność produkcji lub świadczenia usług albo odbioru produktów lub usług przez zamawiających w związku z brakiem dostępności komponentów lub zasobów w związku z COVID-19;
 • nie otrzymują płatności z tytułu sprzedaży na skutek COVID-19 w kwocie przekraczającej 25 proc. należności;
 • w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu rynku finansowego nie mają dostępu do rynku kapitałowego lub limitów kredytowych.
Inne warunki wobec przedsiębiorstwa:
 • nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne albo nie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne;
 • posiada rezydencję podatkową na terytorium Polski i rozlicza podatki za ostatnie dwa lata obrotowe na terytorium;
 • prowadziło działalność na 31 grudnia 2019 r.;
 • na 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegało z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne.

Gdzie udać się po wsparcie

Bezpośrednio do PFR lub za pośrednictwem formularza aplikacyjnego na stronie www.pfr.pl. Obecnie możliwe złożenie wstępnego wniosku (wymagane informacje: nazwa, NIP, REGON, sektor/branża, opis działalności, liczba zatrudnionych na 31 grudnia 2019 r. , EBITDA w 2019 r., przychody w 2019 r., struktura własnościowa).

Szczegółowe zasady możliwego finansowania będą przekazywane firmom indywidualnie przez PFR po pogłębionej analizie sytuacji finansowej i potrzeb. Program oczekuje na notyfikację Komisji Europejskiej. Planowane uruchomienie pod koniec kwietnia.

Preferencyjne pożyczki z możliwością umorzenia w ramach Tarczy Finansowej PFR dla Dużych Firm (oczekuje na notyfikację KE)

To preferencyjna pożyczka, na okres 3 lat z opcją ich przedłużenia o rok, częściowo bezzwrotna, z możliwością umorzenia do 75 proc. jej wartości. Przeznaczona na częściowe lub całkowite pokrycie straty finansowej poniesionej przez duże przedsiębiorstwo na skutek COVID-19 – maksymalnie do szacowanej wysokości tej szkody. Wysokość kwoty umorzenia noże być uzależniona od utrzymania zatrudnienia. Maksymalna wysokość pożyczki: do 750 mln zł.

Wykup akcji, obligacji, wierzytelności itp. w ramach Tarczy Kapitałowej PFR dla Dużych Firm (oczekuje na notyfikację KE)

Finansowanie inwestycyjne pochodzi z pieniędzy PFR, polegające na zakupie na zasadach rynkowych lub w ramach pomocy publicznej: udziałów, akcji, warrantów subskrypcyjnych, obligacji lub pożyczek zamiennych na akcje. Maks. kwota finansowania 1 mld zł na podmiot.