Przekształcenie Poczty Polskiej w spółkę akcyjną zakłada projekt ustawy o komercjalizacji tego przedsiębiorstwa. Dziś dwie komisje sejmowe, infrastruktury i skarbu państwa, przesłały ten projekt do podkomisji.

Skarb Państwa będzie wyłącznym akcjonariuszem. Nowa spółka przejmie wszystkie prawa i zobowiązania byłego przedsiębiorstwa państwowego, w tym realizację zadań operatora publicznego zobowiązanego do świadczenia powszechnych usług pocztowych - przewiduje projekt.

Spółce będzie przysługiwało wyłączne prawo używania wyrazu "poczta" w nazwie oraz zastrzeżonego znaku towarowego. Zgodnie z projektem ustawy, warunki pracy i płacy pracowników spółki pozostaną takie same, jakie obowiązywały w państwowym przedsiębiorstwie.

Rada nadzorcza spółki będzie liczyła 5 członków, powoływanych przez walne zgromadzenie spośród osób wskazanych przez ministra do spraw łączności, skarbu państwa, finansów publicznych. Pracowników spółki w radzie nadzorczej będą reprezentować dwie osoby.

Przeprowadzenie procesu komercjalizacji ma trwać 12 miesięcy

Projektowana ustawa zakłada, że organem zobowiązanym do przeprowadzenia komercjalizacji ma być minister właściwy do spraw łączności. W spółce "Poczta Polska" będzie on reprezentował Skarb Państwa. Przeprowadzenie procesu komercjalizacji ma trwać 12 miesięcy.

Projekt przewiduje przyznanie operatorom zobowiązanym do świadczenia powszechnych usług pocztowych prawa do otrzymywania z budżetu państwa dotacji, gdy świadczenie przez nich tych usług przynosi stratę.