Rząd zapowiedział, że w ramach odmrażania gospodarki centra handlowe i sklepy wielkopowierzchniowe będą otwarte. Zachowany jednak zostanie określony limit osób w placówkach handlowych. Nie będzie też można było spożywać tam posiłków.

Obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 – czyli centra handlowe, sklepy wielkopowierzchniowe zostaną otwarte.

Wprowadzony zostanie jednak limit osób. Na 1 osobę musi przypadać 15 m2 powierzchni handlowej. Co ważne do powierzchni sprzedażowej nie wlicza się powierzchnia korytarzy.

Uwaga! W centrach handlowych nie mogą funkcjonować jednak kluby fitness i przestrzeń rekreacyjna (np. place zabaw). Nie mogą funkcjonować także miejsca, w których spożywa się posiłki na miejscu (tzw. food court).

Uchylony też zostanie dotychczasowy zakaz handlu w weekendy dla wielkopowierzchniowych sklepów budowlanych.

Co istotne. Po otwarciu galerii handlowych Kina, strefy aktywności fizycznej, strefy gier i wyspy handlowe będą nadal zamknięte; klienci będą musieli nosić maseczki i rękawiczki - wynika z wytycznych przygotowanych przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym.

Jak wskazuje Ministerstwo Rozwoju celem wdrażanych procedur jest:

 • Zwiększenie bezpieczeństwa pracowników oraz klientów wielkopowierzchniowych obiektów handlowych.
 • Minimalizowanie ryzyka zakażenia pracowników lub osób świadczących usługi przez klientów/usługobiorców oraz inne osoby z zewnątrz, do której to grupy wliczają się także dostawcy.
 • Ograniczenie liczby kontaktów na terenie obiektów handlowych.
 • Kompleksowe działanie przeciwepidemiczne dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemii.

Wytyczne zostały podzielone na cztery części:

 • Przestrzeń komunikacyjna i usługi
 • Strefa gastronomiczna
 • Infrastruktura współtowarzysząca
 • Procedury postępowania w przypadku wykrycia osoby posiadającej symptomy zakażenia

Jak podał resort procedury mają m.in. zwiększyć bezpieczeństwo pracowników galerii handlowych i ograniczenie liczby kontaktów na ich terenie.

Zaleca się utrzymanie odległości przynajmniej 2 m pomiędzy klientami galerii handlowej, każda osoba w galerii będzie musiała zasłaniać nos i usta. Klienci będą ponadto mieli obowiązek noszenia w sklepach rękawiczek jednorazowych lub rękawiczek foliowych, które ma zapewnić operator sklepu.

Ponadto galerie będą musiały zapewnić możliwość kupienia maseczek w przynajmniej jednym sklepie lub punkcie ustanowionym przez zarządcę. Konieczne też będzie umieszczenie informacji przy wejściu o takiej możliwościze wskazaniem lokalizacji sklepu, ewentualnie ustawienie automatów do kupowania maseczek.

Maksymalną liczbę osób mogących przebywać w windzie określono poprzez podzielenie maksymalnego dopuszczalnego limitu przez trzy.

Zakazane będzie spożywanie jakichkolwiek posiłków i produktów w przestrzeni komunikacyjnej poza wydzieloną strefą gastronomiczną. Z użytku mają zostać wyłączone przebieralnie, chyba że będą dokładnie czyszczone po każdym kliencie, środkami chemicznymi.

Wprowadzone mają być procedury zwiększające częstotliwość czyszczenia i dezynfekcji, ze szczególnym uwzględnieniem toalet, uchwytów, poręczy klamek, przycisków w windach.

Przewidziano, że strefy gastronomiczne mają być wydzielone widoczną, fizyczną barierą. Liczba klientów ma być ograniczona, tak aby na jedną osobę przypadało 15 m2 powierzchni, minimum 15 m2. W strefach tych ma zostać wprowadzona szczególna dyscyplina utrzymania 2-metrowej odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce, poprzez zastosowanie widocznych wskazówek jak naklejki na podłodze lub stojące znaki.

W fazie, w której nastąpi uruchomienie galerii handlowych, w strefie gastronomicznej będzie możliwe kupowanie żywności wyłącznie na wynos i w ramach dostaw. Dania nie mogą być spożywane na miejscu, w galerii, na ulicy.

W fazie, w której zostaną otwarte strefy gastronomiczne, będzie możliwość spożywania posiłków na miejscu, z pewnymi obostrzeniami. Przy jednym stoliku, z wyłączeniem rodzin, będzie mogła siedzieć jedna osoba, chyba, że jego wielkość umożliwi zachowanie odległości min. 2 m między osobami.

Obiekty gastronomiczne znajdujące się na terenie galerii handlowej są objęte zasadami wskazanymi w protokole dotyczącym restauracji.

Zaleca się ponadto, na przykład poprzez zniżki lub materiały promocyjne, korzystania pracownikom i klientom z aplikacji ProteGO Safe.

Aplikacja ProteGo Safe została przygotowana przez polskich programistów pod nadzorem resortu cyfryzacji i ma na celu kontrolę nad rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Ministerstwo Cyfryzacji zapewnia, że dzięki tej aplikacji użytkownicy dowiedzą się, czy są w grupie ryzyka i czy powinni odbyć kwarantannę.

Chodzi o aplikację przygotowywaną przez polskich programistów pod nadzorem resortu cyfryzacji, która ma na celu kontrolę nad rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Ministerstwo zapewniło, że dzięki aplikacji ProteGo użytkownicy dowiedzą się, czy są w grupie ryzyka i czy powinni odbyć kwarantannę.

Procedury postępowania w przypadku zidentyfikowania przez obsługę obiektu handlowego osoby posiadającej symptomy zakażenia SARS-CoV-2

W wytycznych napisano, że w przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak zarażenia koronawirusem jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu , osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren obiektu. Powinna zostać poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego.

Należy też zgłosić taki incydent kierownictwu obiektu, co umożliwi obsłudze ustalenie miejsc, w których poruszała się i przebywała taka osoba, dzięki czemu bedzie można przeprowadzić rutynowe sprzątanie, zgodnie z procedurami obiektu oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

Z kolei w przypadku wystąpienia u pracownika objawów sugerujących zakażenie koronawirusem trzeba odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu. Należy powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. Pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym można czasowo odizolować go od innych.

Oto zalecenia rządu dla placówek handlowych.

Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom/obsłudze, w szczególności poprzez:

1. Podział realizowanych przez pracowników obiektu handlowego zadań tak, aby ich część – niewymagająca fizycznej obecności pracowników w siedzibie - mogła być jak najdłużej realizowana zdalnie.
2. Organizację stanowisk pracy z uwzględnieniem wymaganego dystansu społecznego między pracownikami (minimum 2 m).
3. Organizację trybu pracy z uwzględnieniem systemu zmianowego i rotacyjnego oraz niezbędnej rezerwy kadrowej, na wypadek wzrostu ryzyka epidemicznego (działania rekomendowane).
4. Zapewnienie służbom porządkowym oraz pracownikom mającym kontakt z klientami dostępu do środków ochrony indywidualnej (maseczki ochronne, rękawice jednorazowe) i preparatów do dezynfekcji rąk .
5. Zapewnienie, w miarę możliwości, wietrzenia nieklimatyzowanych pomieszczeń.
6. Ograniczenie do niezbędnego minimum spotkań i narad wewnętrznych; spotkania powinny być przeprowadzane przy otwartych oknach, z zachowaniem rekomendowanych przez służby sanitarne odległości pomiędzy osobami (minimum 2 m); preferowany kontakt telefoniczny oraz mailowy.
7. Ograniczenie korzystania przez pracowników z przestrzeni wspólnych, w tym:
• wprowadzenie różnych godzin przerw,
• zmniejszenie liczby pracowników korzystających ze wspólnych obszarów w danym czasie (np. przez rozłożenie przerw na posiłki).
8. Szczególną troskę o pracowników z grup bardziej narażonych na ryzyko epidemiczne – jeśli to możliwe nie angażowanie w bezpośredni kontakt z klientem osób powyżej 60.r.ż oraz przewlekle chorych .
9. Wytyczne dla pracowników:

 • Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem.
 •  Nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków.
 •  Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2 metry).
 •  Regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
 •  Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.
 •  Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 •  Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych jak słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł czy biurka.
 •  Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się klienci, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.
 •  Unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość.

10. Przygotowanie procedury postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji podejrzenia zakażenia i skuteczne poinstruowanie pracowników.
11. Pracownicy /obsługa powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
12. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
13. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu. Należy powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
14. Pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób.
15. Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami zakładowymi oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
16. Rekomenduje się stosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

Zalecenia co do infrastruktury współtowarzyszącej. Rekomenduje się:

1. Informowanie klientów o konieczności parkowania na co drugim miejscu a w przypadku braku takiej możliwości o zachowanie dystansu przy wsiadaniu/wysiadaniu z pojazdów.
2. Wyłączenie z użytku wszelkiego rodzaju fontann, placów zabaw i kącików zabaw .
3. Wyłączenie z użytku szatni, przechowalni ubrań, przedmiotów.
4. Dokładne czyszczenie środkami chemicznymi toalet przynajmniej 4 razy dziennie oraz rekomendacja dla klientów o konieczności ograniczenia liczby osób przebywających w toaletach; rekomenduje się, aby liczba ta jednorazowo była o połowę mniejsza od liczby ubikacji.
5. Codzienna, regularna, przynajmniej 2-krotna w ciągu dnia dezynfekcja drzwi, schodów ruchomych oraz innych elementów infrastruktury wspólnej.
6. Regularna, nie rzadziej niż co godzinę, dezynfekcja powierzchni dotykowych infrastruktury wspólnej: klamek, poręczy, blatów.
7. Wywieszenie w toalecie instrukcji dotyczącej:

 • mycia rąk
 • dezynfekcji rąk
 • zdejmowania i zakładania rękawiczek
 • zdejmowania i zakładania maseczki