Większą elastyczność dla beneficjentów programów unijnych oraz możliwość przesunięcia środków unijnych na zwalczanie skutków epidemii koronawirusa zakłada ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COViD-19 w 2020 r. Została ona przyjęta w piątek przez Sejm i skierowana do Senatu.

Dzięki jej wprowadzeniu część z zakontraktowanych na ten rok środków unijnych w wysokości 7,4 mld euro będzie mogła zostać przekazana na ograniczanie niepożądanych skutków epidemii koronawirusa dla gospodarki.

Przepisy (które mają obowiązywać do 31 grudnia 2020 r.) dotyczą uelastycznienia terminów naborów wniosków projektów, realizowanych przy wsparciu środków unijnych. Możliwe też będzie wprowadzanie nadzwyczajnego trybu wyboru projektów czy udzielanie ulg w spłacie należności, zmiany harmonogramu realizacji projektów, a także zmiany umów o dofinansowanie oraz terminu realizacji i rozliczania projektów.

Proponowane przepisy dają także możliwość pracy zdalnej komisji oceniających projekty, komitetów monitorujących, a nawet kontroli i audytów. Przewidziana jest również możliwość przedłużenia terminów w postępowaniach administracyjnych albo ich zawieszenia i wstrzymania wykonania decyzji.

Dotychczas podpisanych zostało ponad 60 tys. umów. Ich łączna wartość wynosi 454 mld zł, w tym wkład unijny 276 mld zł.

Zgodnie z projektem, nowe przepisy będą mogły być stosowane również do środków podlegających ponownemu użyciu z programów perspektywy 2007-2013.

Ponadto przepisy specustawy funduszowej stosowane będą do realizacji i rozliczania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.