W piątej, ostatniej części komentarza do wyciągu z przepisów Kodeksu spółek handlowych dotyczących prostej spółki akcyjnej (PSA) omówione zostaną prawa i obowiązki walnego zgromadzenia, sposób jego zwoływania oraz sądowego kwestionowania ważności podjętych przez akcjonariuszy uchwał.
Ponadto omówiona zostanie procedura zmiany umowy spółki. Kolejnym wątkiem są sposoby emisji nowych akcji – zarówno poprzez zmianę umowy, jak i w ramach upoważnienia zarządu do emisji czy też warunkowej emisji akcji. Opiszemy również przebieg postępowania likwidacyjnego prostej spółki akcyjnej, a także alternatywne rozwiązanie, jakim jest przejęcie majątku spółki przez oznaczonego akcjonariusza za rozliczeniem się z wierzycielami spółki.
Ostatnim zagadnieniem, które omówimy, będzie odpowiedzialność cywilna członków organów spółki, a także innych osób, które wyrządziły szkodę spółce. Dowiemy się m.in. na jakich zasadach odpowiadają założyciele spółki oraz w jakich przypadkach zarząd podmiotu poniesie odpowiedzialność za jej zobowiązania.
Dotychczasowe części komentarza ukazały się:
• cz. 1 – 19 listopada 2019 r. (DGP nr 223),
• cz. 2 – 17 grudnia 2019 r. (DGP nr 243),
• cz. 3 – 21 stycznia 2020 r. (DGP nr 13).
• cz. 4 – 18 lutego 2020 r. (DGP nr 33)
TYDZIEŃ Z KOMENTARZAMI – BAZA PUBLIKACJI
W dodatku Firma i Prawo komentowaliśmy m.in. ustawy:
• z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
• z 5 lipca 2001 r. o cenach
• z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
• z 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze
• z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych
• z 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych
• z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
• z 12 grudnia 2012 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów
• z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
• z 14 grudnia 2012 r. o odpadach
• z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
• z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
• z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne
• z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
• z 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne
• z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (wyciąg dotyczący rękojmi i gwarancji)
• z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
• z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej
• z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (wyciąg z przepisów dotyczących odrębnego postępowania w sprawach gospodarczych)

>>>>>>>>>>>TO TYLKO FRAGMENT TEKSTU. PEŁNĄ TREŚĆ KOMENTARZA PRZECZYTASZ W DZISIEJSZYM WYDANIU TGP <<<<<<<<<<<<