Niekiedy firmy importują do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oryginalne towary oznaczone unijnym znakiem towarowym, które po raz pierwszy wprowadzono do obrotu poza EOG. Czy w takiej sytuacji potrzebna jest zgoda właściciela znaku towarowego?
Alicja Rytel, adwokat, kancelaria Patpol Legal / DGP
Alicja Rytel, adwokat, kancelaria Patpol Legal
Reklama
Omawiane działanie nosi nazwę „importu równoległego”. Jest on równoległy wobec importu na terytorium EOG towarów oznaczonych unijnymi znakami towarowymi dokonywanego bezpośrednio od właścicieli tych znaków lub podmiotów legitymujących się zgodą właścicieli.
W rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej wymieniono okoliczności, które pozwalają jego właścicielowi na zakazanie korzystania z niego w obrocie. Wśród nich wskazano m.in. identyczność oznaczenia z unijnym znakiem towarowym i jego używanie w odniesieniu do towarów lub usług, dla których go zarejestrowano (tzw. podwójna identyczność). Wyliczono także konkretnie działania, jakie mogą być zakazane, m.in. oferowanie towarów, wprowadzanie ich do obrotu lub magazynowanie pod takim oznaczeniem.
Jednak te uprawnienia zakazowe właścicieli unijnych znaków towarowych nie są nieograniczone. Zgodnie z cytowanym rozporządzeniem nie można zakazać używania danego znaku towarowego w odniesieniu do towarów, które zostały wprowadzone do obrotu na terytorium EOG, w tym Polski, pod tym znakiem, lecz przez właściciela lub za jego zgodą. Zatem z regulacji wynika, że przedsiębiorca sprowadzający w ramach importu równoległego do EOG określone towary oznaczone unijnym znakiem towarowym nie ma prawa do posługiwania się nim, jeżeli właściciel znaku nie wyraził na to zgody bezpośrednio lub też nie wprowadził uprzednio (lub podmiot przez niego upoważniony) towarów do obrotu w EOG pod tym znakiem. Ciężar dowiedzenia przynajmniej jednej z tych okoliczności spoczywa na dystrybutorze sprowadzającym towary w ramach importu równoległego.
Analogiczne zasady odnoszą się do ochrony znaków krajowych. Przy czym zakres monopolu wynikającego z tego znaku dotyczy wtedy tylko obszaru Polski.