Przedsiębiorca, który ma trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej, może skorzystać m.in. z odroczenia terminu płatności składek i z układu ratalnego - przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

"Przedsiębiorcy, którzy w swojej działalności odczuwają skutki związane z opóźnieniem lub brakiem realizacji dostaw, z zatorami płatniczymi lub nieobecnościami pracowników związanymi ze wzrostem zachorowalności lub czynnościami mającymi na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa obywateli, mogą liczyć na pomoc ZUS" - zapewnia Zakład w komunikacie przesłanym we wtorek PAP.

Przedsiębiorca, który ma problem z opłaceniem składek, może złożyć wniosek o odroczenie terminu płatności. Jeśli ZUS wyrazi na to zgodę, wówczas podpisze z przedsiębiorcą umowę, dzięki której będzie on mógł uregulować płatności w późniejszym terminie. Nie zapłaci on wtedy odsetek za zwłokę, a jedynie opłatę prolongacyjną.

"Trzeba jednak pamiętać, że ZUS może odroczyć tylko składki bieżące lub przyszłe, których termin płatności jeszcze nie upłynął" – podkreśla rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

Przedsiębiorca, który ma zadłużenie z tytułu składek i nie może go spłacić jednorazowo, może złożyć wniosek o rozłożenie spłaty zadłużenia na raty. Jeżeli ZUS zgodzi się udzielić układu ratalnego i podpisze z nim umowę, wówczas będzie on mógł uregulować zadłużenie w dłuższym okresie i na uzgodnionych warunkach. W takim przypadku nie zapłaci on odsetek za zwłokę, a jedynie opłatę prolongacyjną. Jeżeli wobec przedsiębiorcy było prowadzone postępowanie egzekucyjne, to po podpisaniu umowy ratalnej zostanie ono zawieszone.

ZUS przypomina, że jeśli przedsiębiorca poniósł straty materialne w wyniku nadzwyczajnego zdarzenia, które powodują, że opłacenie należności z tytułu składek mogłoby pozbawić go możliwości dalszego prowadzenia firmy, może on złożyć wniosek o ich umorzenie (w tym przypadku umorzeniu podlegają wyłącznie należności z tytułu składek za niego jako osobę opłacającą składki na własne ubezpieczenia).

"Należy jednak pamiętać, że samo złożenie wniosku o ulgę lub umorzenie należności nie zawiesza postępowania egzekucyjnego. Dopiero zawarcie umowy o odroczeniu, rozłożeniu na raty należności lub wydanie decyzji umarzającej zadłużenie będzie podstawą do wstrzymania działań egzekucyjnych" – wyjaśnia Żebrowski.

W placówkach ZUS działają doradcy do spraw ulg i umorzeń. Udzielają informacji o pomocy, o jaką może się ubiegać przedsiębiorca oraz pomagają skompletować i wypełnić dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku.

Przedsiębiorcy podlegającemu ubezpieczeniu chorobowemu, który w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 nie może wykonywać działalności gospodarczej, ZUS wypłaci zasiłek chorobowy, pod warunkiem że decyzją inspektora sanitarnego ubezpieczony zostanie poddany kwarantannie lub izolacji (a także wówczas, gdy lekarz uzna, że w trakcie hospitalizacji, izolacji lub kwarantanny uzasadnione jest wystawienie zwolnienia lekarskiego).