W ramach działalności gospodarczej zajmuję się sprzedażą suplementów diety, również przez internet. Sanepid nakazał mi zapewnić prawidłową prezentację i reklamę produktów prezentowanych na stronach internetowych. Zarzucono mi, że brak jest tam wyczerpującej informacji na ich temat. Moim zdaniem momentem zakupu produktu było odebranie paczki przez klienta od kuriera i uiszczenie płatności. Klient przed zapłatą może się zapoznać z etykietą produktu i przeczytać pełną informację na temat kupionego suplementu. Czy nie jest to właściwy moment na uzyskanie informacji o składzie produktu?
Nie, ponieważ w świetle art. 14 ust. 1 rozporządzenia nr 1169/2011 (sprzedaż na odległość), wszystkie obowiązkowe informacje na temat żywności opakowanej zamieszczane na stronie internetowej powinny być dostępne dla konsumenta, zanim zdecyduje się on przystąpić do zakupu. Zwrot „dostępne przed ostatecznym dokonaniem zakupu” należy odnieść do podjęcia przez konsumenta decyzji o przystąpieniu do transakcji. Rozwiązanie to ma służyć dokonywaniu świadomych wyborów przez konsumenta. Na ten temat wypowiedział się WSA w Białymstoku w wyroku z 19 listopada 2019 r. (sygn. akt II SA/Bk 590/19).
Sąd ten wskazał, że przed podjęciem decyzji odnośnie do kupna określonego suplementu konsument powinien mieć możliwość zapoznania się z pełną i właściwą informacją na temat produktu, aby w pełni świadomie dokonać jego ewentualnego nabycia. Niezależnie od tego obowiązkowe informacje na temat żywności muszą znajdować się także w materiałach towarzyszących sprzedaży na odległość bądź alternatywnie być dostarczane z użyciem innych właściwych środków wyraźnie określonych przez dany podmiot prowadzący przedsiębiorstwo spożywcze.
Białostocki WSA wyjaśnił też, że nie jest przekonująca argumentacja skarżącej firmy, że dostawca suplementów diety w związku z ich magazynowaniem podlegał systematycznym kontrolom powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej i zawsze stosował się do zaleceń tego organu, wprowadzając, jeżeli było to konieczne, prawidłowe etykietowanie. Sąd zauważył, że przedmiotem postępowania była prawidłowa prezentacja i reklama produktów, które, jak wykazały organy, w wielu przypadkach były oferowane do sprzedaży w internecie z niepełną lub nieprawidłową informacją. Ponadto białostocki sąd wskazał, że zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia nr 1169/2011 (odnoszącego się do sprzedaży na odległość) bez uszczerbku dla wymogów informacyjnych określonych w art. 9 w przypadku żywności opakowanej oferowanej do sprzedaży za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość obowiązkowe informacje na temat żywności (z wyjątkiem danych szczegółowych określonych w art. 9 ust. 1 lit. f) muszą być dostępne przed ostatecznym dokonaniem zakupu i muszą znajdować się w materiałach towarzyszących sprzedaży na odległość lub być dostarczane z użyciem innych właściwych środków wyraźnie określonych przez dany podmiot prowadzący przedsiębiorstwo spożywcze. Kiedy używane są inne właściwe środki, obowiązkowe informacje na temat żywności dostarcza się bez obciążania konsumentów dodatkowymi kosztami przez podmiot prowadzący przedsiębiorstwo spożywcze. Wszystkie obowiązkowe dane szczegółowe muszą być dostępne w momencie dostawy.
Reklama
Podstawa prawna
• art. 14 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 z 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (Dz.Urz. UE. z 2011 r. L304 s. 18).