W czwartek wchodzi w życie nowelizacja Prawa własności przemysłowej. Ma ono usprawnić postępowania przed Urzędem Patentowym i zwiększyć dostępność pomocy prawnej dot. ochrony własności przemysłowej.

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Prawa własności przemysłowej na początku listopada 2019 r. Zmiana ma pomóc wyeliminować błędy dot. dostosowania dyrektywy w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej. Dostosowuje też polskie przepisy do Konwencji o udzielaniu patentów europejskich i Układu o współpracy patentowej.

"Nowelizacja wdraża do polskiego porządku prawnego niektóre instytucje prawne, znane na gruncie Konwencji o udzielaniu patentów europejskich, w szczególności dostosowuje przesłanki uzyskania na wynalazek ochrony patentowej i wprowadza prawo do ograniczenia patentu przez zmianę zastrzeżeń patentowych" - tłumaczyła Kancelaria Prezydenta RP.

Nowa ustawa rozszerza możliwości zwolnienia z opłat za pierwszy okres ochrony na wzory przemysłowe i znaki towarowe, ma to pomóc przedsiębiorcom na początkowym etapie prowadzenia działalności.

Przewidziano też usprawnienie postępowania przed Urzędem Patentowym RP, w tym przyspieszenie postępowania spornego oraz skrócenie czasu oczekiwania na wydanie dokumentów potwierdzających udzielenie prawa wyłącznego. Nowela wprowadza szybką ścieżkę procedury i skraca ją do mniej niż jednego miesiąca.

Służby prezydenta tłumaczyły, że założono też "uporządkowanie systemu rozpatrywania sprzeciwów w Urzędzie Patentowym w odniesieniu do prawomocnych decyzji Urzędu dotyczących: udzielenia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji oraz wprowadzenie zmian mających na celu usprawnienie i przyspieszenie postępowania spornego".

Ma się zwiększyć dostępność pomocy prawnej w sferze ochrony własności przemysłowej. Będzie to możliwe dzięki wprowadzeniu rozwiązania, zgodnie z którym pełnomocnikiem strony w postępowaniu przed Urzędem Patentowym w sprawach wzorów przemysłowych i oznaczeń geograficznych mogą być, oprócz rzeczników patentowych, także adwokaci i radcy prawni.

Przewidziano też wprowadzenie instrumentów nadzoru nad Urzędem Patentowym, dostępnych ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, i wprowadzenie kadencyjności pełnienia funkcji przez Prezesa Urzędu Patentowego.

Nowela przewiduje także, jak podano, "zmianę przepisów regulujących roszczenia cywilnoprawne, tj. zabezpieczenie dowodów naruszenia praw własności przemysłowej oraz tzw. roszczenia informacyjnego w sposób zapewniający należytą ochronę uprawnionych, przy jednoczesnym uwzględnieniu praw osób trzecich, którzy nie są naruszycielami praw własności przemysłowej".