Mam koncesję na sprzedaż paliw, które sprzedaję na dwóch stacjach. Zamierzam wybudować trzeci obiekt. Czy na sprzedaż paliwa na kolejnej stacji muszę występować o nową koncesję?
Rozpoczęcie eksploatacji nowych urządzeń infrastruktury technicznej wymaga złożenia przez przedsiębiorcę wniosku o zmianę koncesji. Następnie przeprowadzane będzie w tej sprawie postępowanie administracyjne przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
Warunkiem rozpoczęcia działalności na nowej stacji paliw jest wydanie pozytywnej decyzji w sprawie zmiany koncesji. Wskazać należy, że art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy prawa energetycznego (dalej: p.e.) mówi o tym, że koncesja określa przedmiot oraz zakres działalności. Koncesja jest zatem uprawnieniem do prowadzenia działalności gospodarczej w danej branży, ale również w określonym zakresie. Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 4 p.e. wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami wymaga uzyskania koncesji, która powinna określać m.in. przedmiot oraz zakres działalności, a także datę jej rozpoczęcia oraz warunki wykonywania (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 4 lipca 2016 r., sygn. akt VI ACa 430/15).
Rozpoczęcie działalności bez decyzji o rozszerzeniu koncesji na nową stację grozi nałożeniem na przedsiębiorcę kary pieniężnej przez prezesa URE na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 12 p.e. Zgodnie z tym przepisem karze pieniężnej podlega ten, kto nie przestrzega obowiązków wynikających z koncesji. Wysokość tej kary nie może przekroczyć 15 proc. przychodu ukaranego przedsiębiorcy, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym (por. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 17 grudnia 2019 r., sygn. akt XVII AmE 39/17).
Podstawa prawna
•art. 32 ust. 1 pkt 4, art. 37 ust. 1 pkt 2, art. 56 ust. 1 pkt 12 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 755; ost.zm.: Dz.U. z 2019 r. poz. 2166)