Zgodnie z kodeksem cywilnym przedsiębiorca działa „pod firmą”. Jest to – mówiąc najogólniej – nazwa, którą musi mieć podmiot gospodarczy. Jak właściwie wybrać tę nazwę, aby uniknąć ewentualnych roszczeń związanym z naruszeniem cudzych praw?
Alicja Rytel adwokat, kancelaria Patpol Legal / DGP
W przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną firmą jest obowiązkowo jego imię i nazwisko. Dopuszczalne jest jednak włączenie do firmy innych dowolnie wybranych określeń. Z kolei firmą osoby prawnej jest – jak stanowi kodeks cywilny – jej nazwa. Tym samym ustawodawca dopuszcza dość dużą swobodę w wybraniu określenia, pod którym przedsiębiorca może występować na rynku. Mimo to wyboru firmy powinno się dokonywać ostrożnie.
Reklama
Należy pamiętać, że firma przedsiębiorcy może naruszać prawa innych osób. W myśl kodeksu cywilnego firma przedsiębiorcy powinna odróżniać się dostatecznie od tych, którymi posługują się inne podmioty działające na tym samym rynku. Dlatego wybór określenia zbyt podobnego do firmy innego przedsiębiorcy z tej samej branży może skutkować zarzutem naruszenia jego prawa do firmy. Taki przedsiębiorca może żądać m.in. usunięcia skutków naruszenia, naprawienia na zasadach ogólnych szkody majątkowej lub wydania uzyskanych korzyści.
Potencjalne firma przedsiębiorcy może też naruszać cudze prawo ochronne na znak towarowy. Jednak nie w każdym przypadku tak się zdarzy. Znak towarowy rejestrowany jest dla konkretnych towarów i usług i jest chroniony – co do zasady – w odniesieniu do nich. Przykładowo więc firma przedsiębiorcy świadcząca wyłącznie różnego rodzaju usługi kosmetyczne, identyczna ze znakiem towarowym zarejestrowanym wyłącznie dla usług budowlanych, nie powinna być uznana za naruszającą cudze prawa. Do naruszenia może dojdzie w sytuacji, gdy firma przedsiębiorcy przejmie cudzy znak towarowy i będzie nim oznaczała wprowadzane do obrotu towary lub świadczy usługi, te same, dla których wcześniej tenże znak zarejestrowano. Warto też pamiętać, że używanie określonej nazwy handlowej innego przedsiębiorstwa może stanowić czyn nieuczciwej konkurencji.