GU: Ulga jest przeznaczona dla osób prowadzących działalność gospodarczą na mniejszą skalę. Chciałabym podkreślić, że to nie jest nowa ulga. Od zeszłego roku z niższych składek może skorzystać przedsiębiorca z przychodem w poprzednim roku nieprzekraczającym

30-krotności minimalnego wynagrodzenia. W 2019 r. było to 62 tys. zł, zaś w styczniu tego roku 67,5 tys. zł. Jednak od lutego wchodzi w życie nowelizacja zasad, tzw. mały ZUS plus. Po zmianach kryterium przychodowe zostanie podniesione do 120 tys. zł. Pamiętajmy tylko, że w lutym opłacamy składki za styczeń, czyli jeszcze według dotychczasowych zasad.

Zmieni się także sposób obliczania podstawy wymiaru składek?

Tak, ponieważ obecnie wysokość składek jest proporcjonalna do przychodu, natomiast od lutego składki będą zależeć od połowy średniomiesięcznego dochodu w poprzednim roku. To fundamentalna zmiana. Bez zmian pozostaje zasada, że podstawa wymiaru składek musi mieścić się w przedziale między 30 proc. minimalnego wynagrodzenia w danym roku a 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia na dany rok . Innymi słowy składki nie wyniosą więcej niż minimalny próg obowiązujący przedsiębiorców na zasadach ogólnych, a także nie będą niższe od minimalnego progu obowiązującego przedsiębiorców przez pierwsze dwa lata prowadzenia działalności, tzw. preferencyjnych składek.

Czy te zmiany nie będą zbyt skomplikowane dla przedsiębiorców?

Proszę zaufać osobom, które prowadzą biznes. Mamy z nimi stały kontakt i mogę tylko zapewnić, że przedsiębiorcy potrafią poruszać się w przepisach. Mają także dostęp do profesjonalnych usług rachunkowych. Do tego pomocą zawsze służy Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Udostępniliśmy na stronie eSkladka.pl kalkulator na nowych zasadach. Uruchomiliśmy specjalną infolinię, gdzie nasi konsultanci odpowiadają na wszelkie pytania dotyczące zasad, warunków i terminów korzystania z ulgi. Klienci otrzymają również pomoc w wypełnianiu dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych, obsłudze kalkulatora do obliczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Czy „Mały ZUS plus” opłaca się przedsiębiorcom?

Oczywiście ulga zarówno na dotychczasowych, jak i na nowych zasadach zmniejsza obciążenie składkowe przedsiębiorcy. Jednak należy pamiętać, iż wysokość świadczeń z ubezpieczeń społecznych zależy od wysokości składek. Dotyczy to zarówno zasiłków i rent, których podstawa wymiaru zależy wprost od podstawy wymiaru składek, jak i emerytur, które zależą od zgromadzonego przez całą karierę zawodową kapitału. Staramy się informować wszystkich przedsiębiorców o konsekwencjach korzystania z możliwości opłacania niższych składek. Przypominamy także, że korzystanie z obniżonych składek jest dobrowolne. Jeśli płatnik chce opłacać wyższe składki, aby mieć prawo do wyższych świadczeń, może to zrobić deklarując wyższą podstawę wymiaru, niż ta wynikająca z ulgi. Przekazujemy przedsiębiorcom także, że z ulgi można korzystać maksymalnie przez 3 lata w 5 ostatnich latach.

W jaki sposób ZUS będzie sprawdzał czy ktoś jest uprawniony do tego rozwiązania?

Mamy już tutaj roczne doświadczenie. Tak jak wspomniałam, „Mały ZUS” obowiązuje już od ponad roku i potrafimy weryfikować informacje podawane przez przedsiębiorców, m.in. dzięki współpracy z KAS i Ministerstwem Finansów. W styczniu br. do ulgi było zgłoszonych około 170 tys. przedsiębiorców. Z naszych analiz wynika, że osoby prowadzące firmy nie mają problemu z oceną tego, czy mają prawo wejść do programu.

Kto zatem nie skorzysta z „Małego ZUS plus”?

Będą obowiązywać te same ograniczenia, co dotychczas. Z ulgi nie skorzystają m.in. osoby, które prowadziły działalność gospodarczą w poprzednim roku krócej niż przez 60 dni. Z ulgi nie skorzysta także osoba, która wykonuje dla byłego lub obecnego pracodawcy to, co robiła dla niego, jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym. Wyłączeń jest więcej, wszelkie informacje będzie można znaleźć na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Chciałabym jednak zwrócić uwagę, że ulga nie jest przeznaczona dla osób, które dopiero założyły swoją działalność. One korzystają z innych możliwości. Najpierw 6-miesięczna ulga na start (opłacanie tylko składki zdrowotnej, a zwolnienie ze składek na ubezpieczenia społeczne), a następnie dwa lata preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne opłacanych od podstawy nie niższej niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia. Wszystkie te ulgi są dobrowolne. Przedsiębiorcy mają bowiem przywilej polegający na tym, że w przeciwieństwie do etatowców i zleceniobiorców sami deklarują podstawę wymiaru składek, niezależnie od faktycznego przychodu. Państwo zastrzega jedynie, aby składki nie były niższe od pewnego absolutnego minimum.