Sejm nie zgodził się w środę na odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu noweli ustawy o opłatach abonamentowych. Wniosek o odrzucenie projektu złożyły kluby KO, Lewica i PSL-Kukiz'15.

Za odrzuceniem projektu w pierwszym czytaniu zagłosowało 214 posłów, przeciw odrzuceniu - 226 posłów, nikt nie wstrzymał się od głosu. Tym samym projekt został skierowany został do Komisji Kultury i Środków Przekazu.

Projekt noweli zakłada wprowadzenie rekompensaty w wysokości do 1,95 mld zł w 2020 r. dla TVP i Polskiego Radia w związku z utraconymi wpływami.

Uzasadniając projekt ustawy posłowie wskazali, że "potrzeba wydania projektowanej ustawy wynika z braku adekwatnego, stabilnego, przewidywalnego i długofalowego publicznego finansowania mediów publicznych w Polsce".

W projekcie czytamy, że "w roku 2020 minister właściwy do spraw budżetu, na wniosek ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego, przekaże jednostkom publicznej radiofonii i telewizji skarbowe papiery wartościowe jako rekompensatę z tytułu utraconych w roku 2020 wpływów z opłat abonamentowych z tytułu zwolnień, powiększoną o niewypłaconą w 2019 r. część rekompensaty z tytułu utraconych w latach 2018 i 2019 wpływów abonamentowych, z przeznaczeniem na realizację przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji misji publicznej".

W projekcie ustawy wskazano, że "łączna wartość nominalna skarbowych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 1 mld 950 mln zł".

Dodano, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji do 31 stycznia 2020 r. ustali w drodze uchwały: kwotę rekompensaty, uwzględniając średnioroczną liczbę osób zwolnionych; szacowaną średnioroczną liczbę osób posiadających uprawnienia do zwolnienia z wnoszenia opłat abonamentowych, którzy nie dopełnili obowiązku zarejestrowania odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego; wysokość opłat abonamentowych na rok, którego rekompensata dotyczy; niewypłaconą w 2019 r. część rekompensaty z tytułu utraconych w latach 2018 i 2019 wpływów abonamentowych oraz szacowane koszty związane ze zbyciem skarbowych papierów wartościowych.

KRRiT jest zobowiązana także ustalić wartość nominalną skarbowych papierów wartościowych dla poszczególnych jednostek publicznej radiofonii i telewizji z przeznaczeniem na realizację misji publicznej oraz terminy przekazania jednostkom publicznej radiofonii i telewizji skarbowych papierów wartościowych.

W projekcie ustawy napisano, że KRRiT przekazuje uchwałę do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który z kolei w terminie 14 dni składa wniosek do Ministra Finansów o przekazanie jednostkom publicznej radiofonii i telewizji skarbowych papierów wartościowych. Minister Finansów na tej podstawie określi w liście emisyjnym warunki emisji skarbowych papierów wartościowych oraz sposób realizacji świadczeń z nich wynikających.

Projekt reguluje również kwestie związane z kartami powinności - zobowiązuje nadawców publicznych i KRRiT do uwzględnienia w kartach powinności na lata 2020-24, w odniesieniu do każdego roku kalendarzowego objętego taką kartą, finansowania publicznego na poziomie nie niższym niż suma prognozowanych wpływów z opłat abonamentowych na rok 2020 oraz rekompensaty określonej w projektowanej ustawie. "Zawarcie porozumień między Przewodniczącym KRRiT a nadawcami publicznymi w sprawie kart powinności na lata 2020-2024 uwzględniających tę zasadę nastąpi do końca marca 2020 r." - napisano w uzasadnieniu do projektu.

Analogiczny mechanizm, bazujący na emisji skarbowych papierów wartościowych zastosowano w 2019 r. wprowadzając rekompensatę z tytułu utraconych w latach 2018-19 opłat abonamentowych z tytułu zwolnień. Media publiczne dostały wtedy z budżetu 1,26 mld.