Skrócenie terminów zapłaty, uprawnienie prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów do ścigania przedsiębiorstw generujących zatory, zobowiązanie największych firm do raportowania swoich praktyk płatniczych, ulga na złe długi w PIT i CIT. To tylko niektóre nowe narzędzia mające przeciwdziałać zatorom płatniczym od 1 stycznia 2020 r.
Z początkiem nowego roku wchodzi w życie ustawa z 19 lipca 2019 r. w sprawie zmiany niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (Dz.U. poz. 1649). Jej celem jest – jak wskazuje nazwa – ograniczenie zjawiska opóźniania zapłaty kontrahentom. Projektodawcą rozwiązań było Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (obecnie Ministerstwo Rozwoju), które zauważyło, że zatory płatnicze, czyli sytuacje, w których przedsiębiorstwa nie otrzymują w terminie zapłaty za swoje towary lub usługi, to jedna z większych bolączek polskich firm. Wiążą się one często z problemem umownego narzucania uczestnikom rynku o słabszej pozycji kontraktowej nieuzasadnionych, zbyt długich terminów płatności przez większe podmioty. Zwlekanie z zapłatą przez kontrahentów sprawia, że wiele firm ma kłopoty z płynnością finansową, utrudniony staje się rozwój, a bywa, że prowadzi to do ich upadłości.