Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę wprowadzającą zmiany w tzw. ustawie okołobudżetowej, o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 r. - podała Kancelaria Prezydenta w poniedziałek.

Ustawa wprowadza zmiany w tzw. ustawie okołobudżetowej, tj. ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 r.

Istotą pierwszej kategorii zmian jest ustanowienie wyjątków od reguły, w myśl której niezrealizowane kwoty wydatków budżetu państwa wygasają z upływem roku budżetowego.

Druga grupa zmian polega na stworzeniu podstaw prawnych do przekazania z budżetu państwa środków na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia i Funduszu Wsparcia Policji.

Ustawa stanowi, że w 2019 r. środki na realizację przedsięwzięć określonych w ustawie z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”, w kwocie 103 mln 681 tys. 320 zł, stanowią wydatki budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Drugi wyjątek od zasady roczności budżetu dotyczy środków na zakup ambulansów dla ratownictwa medycznego, zaplanowanych w części 46 – Zdrowie. Na wskazany cel w 2020 r. będzie można wydatkować kwotę 20 mln 400 tys. zł. Trzeci wyjątek obejmuje wydatki majątkowe dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W tym zakresie do wydatków niewygasających zaliczono kwotę 14 mln 202 tys. 272 zł.

W myśl dodawanych regulacji minister właściwy do spraw budżetu może w 2019 r. przekazać do Narodowego Funduszu Zdrowia, w celu zwiększenia funduszu zapasowego tej instytucji, środki do wysokości 3 mln zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Analogiczny charakter ma zmiana dotycząca środków na rzecz funduszu celowego – Funduszu Wsparcia Policji. W 2019 r. źródłem przychodu tego Funduszu może być również wpłata z budżetu państwa do wysokości 1 mln zł przekazana przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.