Rozmawiamy z Szymonem Jędrzejewskim z NWAI Dom Maklerski SA

Już 1 stycznia 2020 r. wchodzi w życie część zmian dla spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych, wynikających z nowelizacji Kodeksu spółek handlowych. A to tylko początek rewolucji związanej ze zniesieniem formy dokumentu akcji, która będzie trwać cały nadchodzący rok. Co czeka spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne?

Najistotniejszym wyzwaniem będzie na pewno zniesienie formy dokumentu akcji i wprowadzenie rejestru akcjonariuszy. Co prawda akcje wydane w formie dokumentu stracą ważność dopiero 1 stycznia 2021 r., ale już w roku 2020 spółki i ich akcjonariusze będą musiały podjąć działania, aby się do tej zmiany przygotować.

O jakie działania chodzi?

Spółki muszą przede wszystkim wybrać podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy. Musi on mieć uprawnienia do prowadzenia rachunków papierów wartościowych. Wybór tego podmiotu jest kompetencją walnego zgromadzenia. Po zawarciu umowy z podmiotem prowadzącym rejestr, ale jeszcze przed 30 czerwca 2020 r., spółki zobligowane są do wezwania po raz pierwszy akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce. Potem należy przeprowadzić kolejne wezwania, nie częściej niż co dwa tygodnie i nie rzadziej niż co miesiąc. Łącznie powinno być ich pięć.

W jaki sposób ma się odbywać takie wezwanie? Czy ma ono coś wspólnego z wezwaniami dokonywanymi na giełdzie?


Absolutnie nie ma tu żadnego podobieństwa do wezwań, jakie znamy z giełdy, poza zbieżnością nazwy obu procesów. Spółka dokonuje wezwania na znane jej adresy korespondencyjne akcjonariuszy, dopuszczalne jest wykorzystanie poczty elektronicznej. Ma też obowiązek opublikowania wezwań na swojej stronie internetowej.

Ale nie każda spółka ma swoją stronę.

I tu dochodzimy do kolejnej zmiany. Od 1 stycznia 2020 r. każda spółka akcyjna i komandytowo-akcyjna będzie musiała mieć swoją stronę internetową, choćby tylko dla celów komunikacji z akcjonariuszami. Adres tej strony należy zgłosić do KRS.

Jakie znaczenie mają te zmiany dla akcjonariuszy?

Przede wszystkim tylko osoby wpisane do rejestru będą uważane za akcjonariuszy. To one będą miały prawo głosu na walnym zgromadzeniu czy prawo do dywidendy. Warto zatem pamiętać, aby odpowiedzieć na wezwanie do złożenia dokumentów akcji w spółce. Po 1 stycznia 2021 r. dokument akcji traci ważność i będzie służył tylko do wykazywania praw udziałowych wobec spółki. Ale i ten ostatni przymiot straci 1 stycznia 2026 r.

Czy można uniknąć konieczności prowadzenia takiego rejestru, choćby po to, aby uniknąć kosztów?

Tak, jeżeli walne zgromadzenie zdecyduje o dematerializacji akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Niekoniecznie będzie to jednak oznaczać oszczędność. Spółka nadal będzie potrzebować domu maklerskiego lub banku pośredniczącego w rejestracji akcji. KDPW nie zarejestruje też akcji akcjonariuszom bezpośrednio – trafią one na ich rachunki maklerskie, co może się wiązać z opłatami ponoszonymi na rzecz podmiotów prowadzących te rachunki, przede wszystkim z opłatą od wartości przechowywanych akcji. Ponadto jeśli choć jeden akcjonariusz nie będzie miał rachunku maklerskiego, to konieczne będzie prowadzenie rejestru sponsora emisji, co również kosztuje.

Czy spółki zakładane w 2020 roku też muszą przejść tak skomplikowany proces?


Nowe spółki nie muszą wybierać podmiotu prowadzącego rejestr na walnym zgromadzeniu, w ich przypadku jest to kompetencja założycieli. Mogą też uprościć sobie proces, nie wydając akcji w formie dokumentu. W kontekście nowych spółek warto także wspomnieć o prostych spółkach akcyjnych. Ta forma prowadzenia działalności gospodarczej będzie dostępna od 1 marca 2020 r. i w jej przypadku od początku będzie istnieć obowiązek prowadzenia rejestru oraz brak formy dokumentu akcji. Zatem w przypadku prostych spółek akcyjnych nie ma potrzeby przechodzenia przez proces zmiany formy akcji, gdyż od razu będą funkcjonowały w nowych realiach.

W jaki sposób domy maklerskie przygotowują się do prowadzenia rejestru akcjonariuszy?

W NWAI Dom Maklerski SA przede wszystkim poszerzamy zespół specjalistów oraz inwestujemy w system informatyczny. W ciągu ostatnich sześciu miesięcy poszerzyliśmy Wydział Ewidencji odpowiedzialny za prowadzenie rejestrów o cztery osoby, od stycznia dołączą dwie kolejne, a to zapewne nie koniec wzmocnień kadrowych. Podpisaliśmy też z jednym z wiodących dostawców umowę o wdrożenie systemu informatycznego, który oprócz standardowego zakresu będzie posiadał szereg funkcji wykonanych zgodnie z naszym pomysłem i objętych wyłącznością, chociażby możliwość prowadzenia wspomnianej strony spółki dla akcjonariuszy, powiązanej funkcjonalnie z rejestrem. Od dawna śledziliśmy projektowane zmiany, staramy się edukować zarówno siebie, jak i rynek – jako pierwsi zamieściliśmy na naszej stronie internetowej szeroki zakres informacji o tym procesie wraz z sekcją pytań i odpowiedzi. Nieodpłatnie prowadzimy szkolenia w tej tematyce dla organizacji zrzeszających przedsiębiorstwa czy samorządów zawodowych.

NWAI Dom Maklerski SA specjalizuje się w dostarczaniu usług rynku kapitałowego dla przedsiębiorstw. Koncentruje się na pozyskiwaniu finansowania i zapewnia pełną obsługę około- oraz poemisyjną, w tym związaną z prowadzeniem rejestrów i ewidencji. Jest podmiotem nadzorowanym i regulowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego.

PARTNER