Jestem właścicielem stacji paliw. Inspekcja handlowa nałożyła na mnie karę, bo nie uwidoczniłem informacji o cenach pięciu rodzajów paliw, w taki sposób, aby były one czytelne dla kierowców pojazdów zbliżających się do stacji drogą publiczną. Czy ukaranie mnie było zasadne?
Reklama
Tak. Zgodnie z art. 4 ust. 1 u.i.c.t.u. w miejscu sprzedaży detalicznej i świadczenia usług uwidacznia się cenę oraz cenę jednostkową towaru (usługi) w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości oraz umożliwiający porównanie cen. Zatem i ceny paliw muszą być prezentowane w ten sposób. Potwierdzenie takiego stanowiska można znaleźć w orzecznictwie.
Jak wskazał NSA w wyroku z 9 października 2019 r. (sygn. akt II GSK 710/19), przedsiębiorca zobligowany jest stosować się do przepisów rozporządzenia ministra rozwoju z 9 grudnia 2015 r. w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług (dalej rozporządzenie). Podkreślił przy tym, że akt ten w przypadku uwidaczniania cen na stacjach benzynowych nie wyłącza spod tego obowiązku żadnej kategorii paliw. W rozpatrywanej sprawie NSA wyraził opinię, że nie znajduje oparcia normatywnego pogląd przedsiębiorcy, jakoby w przypadku paliw sprzedawanych na stacji benzynowej zgodne z prawem było – na zasadzie wyjątku – odstąpienie od obowiązku uwidaczniania ceny jednostkowej paliwa, w sytuacji gdy uwidacznianie byłoby nieprzydatne ze względu na rodzaj lub przeznaczenie paliwa. Prawodawca w rozporządzeniu nie przewidział tego rodzaju wyjątku.
Zdaniem sądu przedsiębiorca nie jest upoważniony do decydowania o przydatności uwidaczniania ceny, przyjmując swoje własne kryteria celowości informowania o nich. A więc np. nie może przyjąć założenia, że będzie prezentować tylko ceny tych paliw, które sprzedają się najlepiej. Dalej NSA wskazał, że w przypadku stacji ceny paliw muszą być uwidaczniane w taki sposób, by były one czytelne dla kierowców pojazdów zbliżających się do niej drogą publiczną.
Sąd dodał, że paliwo sprzedawane na stacji benzynowej jest „towarem sprzedawanym luzem”, przez co należy rozumieć towar, który nie jest pakowany, lecz jest odmierzany w miejscu sprzedaży detalicznej i dlatego zgodnie z par. 5 rozporządzenia uwidacznia się jego cenę jednostkową, przy czym owa cena jednostkowa dotyczy ceny za litr lub metr sześcienny w przypadku towaru sprzedawanego według objętości, a towarami sprzedawanymi według objętości są właśnie paliwa. W ocenie NSA takie rozwiązanie ma przede wszystkim chronić interes konsumentów i umożliwiać im dokonywanie optymalnych wyborów co do tego, jakie paliwo i za jaką konkretnie cenę na stacji benzynowej kupią.
Podstawa prawna
• art. 4 ust. 1 ustawy z 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 178);
• par. 5, par. 12 rozporządzenia ministra rozwoju z 9 grudnia 2015 r. w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług (Dz.U. poz. 178)