Pięć lat temu Pomorska Izba Adwokacka postawiła sobie za cel organizację corocznych konferencji naukowych z różnych dziedzin prawa. Tematyką piątej jubileuszowej konferencji, która odbyła się w dniu 07 listopada 2019 roku na Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni, było prawo gospodarcze.
Media

Konferencja zostałaobjęta licznymi patronatami honorowymi m.in. Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, Marszałka Województwa Pomorskiego, Prezydenta Miasta Gdańska, Prezydenta Miasta Gdyni, Krajowej Izby Gospodarczej oraz Urzędu Zamówień Publicznych. Z kolei Gazeta Prawna objęła konferencję patronatem medialnym. Sponsorami konferencji byli: NRA oraz wydawnictwo C.H. Beck, które przeznaczyło nagrody książkowe dla wszystkich uczestników konferencji.

Uroczyste otwarcie konferencji miało miejsce w dniu 7 listopada br. Zaproszonych gości, prelegentów oraz uczestników powitał w słowie wstępnym dziekan ORA Gdańsk adw. Dariusz Strzelecki, którzy wskazał, iż organizacji corocznych konferencji już na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń naukowych pomorskiej Adwokatury. Pan Dziekan podziękował partnerom i organizatorom konferencji wręczając statuetki w charakterystycznym kształcie togi adwokackiej. Wśród nagrodzonych znaleźli się Pani Prezydent WSAiB Regina Szutenberg, Pan Rektor WSAiB dr Tomasz Białas, Pan Dziekan Wydziału Prawa WSAiB dr Paweł Chyc, mec. Jerzy Glanc z ramienia NRA, mec. Jakub Jacyna jako przedstawiciel Wydawnictwa C.H. Beck, mec. Marcin Derlacz oraz mec. Dominika Wetoszka jako organizatorzy corocznych konferencji. Podziękowania skierowane zostały również do aplikantów naszej Izby, którzy zaangażowali się w pomoc przy organizacji tegorocznego wydarzenia naukowego.

Tegoroczna konferencja składała się z czterech paneli tematycznych, w których wygłoszonych zostało po pięć referatów. Pierwszy dotyczył prawa przedsiębiorców w kontekście niedawno uchwalonej ustawy prawo przedsiębiorców oraz pakietu innych ustaw w ramach tzw. konstytucji biznesu. Moderatorem panelu była adw. dr Dominika Wetoszka. Po przerwie kawowej, prowadzenie panelu „Partnerstwo publiczno-prywatne” przejął adw. Andrzej Zwara. Następnie uczestnicy zostali zaproszeni na przerwę obiadową przygotowaną przez Restaurację Filharmonia. Po przerwie rozpoczęła się część konferencji poświęcona nieuczciwej konkurencji, którą moderował adw. Marcin Derlacz wraz adw. dr Łukaszem Kodłubańskim. Ostatni panel moderowany przez adw. Bartosza Golejewskiego miał za przedmiot koncesjonowaną działalność gospodarczą.

Równolegle do obrad V Konferencji PIA odbył się panel dla aplikantów, studentów i doktorantów, który miał miejsce na małej auli WSAiB. Idea organizacji równoległego panelu dla aplikantów, studentów i doktorantów, bowiem chcą zachęcić młodych ludzi do udziału w wydarzeniach naukowych, prezentowania i wymiany własnych poglądów i doświadczeń. Organizatorzy zaprosili do udziału w tym panelu przedstawicieli wszystkich izb adwokackich w kraju, zaś pozostali prelegenci zostali wyłonieni w drodze konkursu na referat. Osoby zainteresowane uczestnictwem przesłały abstrakt swojego wystąpienia o tematyce prawa gospodarczego, a komisja konkursowa podjęła decyzje o zakwalifikowaniu tematyki do wygłoszenia w panelu konkursowym. Pomysł ten spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony zarówno aplikantów, jak i studentów i doktorantów, którzy przyjechali tłumnie z całej Polski. Oprócz licznej reprezentacji Pomorskiej Izby Adwokackiej, swoich prelegentów delegowały izby wrocławska, koszalińska oraz zielonogórska. Przedstawicielami uczelni wyższych byli studenci i doktoranci m.in. WSAiB, Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu Opolskiego.

Poziom merytoryczny wszystkich referatów wygłoszonych w obu panelach był niezwykle wysoki, a tematyka różnorodna i ciekawa. Ukoronowaniem V Konferencji Naukowej ma być planowana na 2020 publikacja pokonferencyjna „Prawo gospodarcze” stanowiąca zbiór artykułów wygłoszonych podczas konferencji oraz opracowania przygotowane przez jej uczestników.

Minione wydarzenie naukowe spotkało się z uznaniem zarówno, jeśli chodzi o kwestie organizacyjne, jak i merytoryczne. Z uwagi na to, że celem nadrzędnym Pomorskiej Izby Adwokackiej jest tworzenie wysoko wykwalifikowanych kadr prawników służących fachową wiedzą w wielu dziedzinach prawa, już trwają prace nad organizacją kolejnej konferencji naukowej, której tematyka pozostanie jeszcze tajemnicą, ale z pewnością wzbudzi zainteresowanie uczestników.