Firma odpowiedzialna za strzyżenie trawników w mieście uszkodziła w moim firmowym samochodzie szybę. Jej ubezpieczyciel wycenił szkodę na 800 zł, ale ostatecznie otrzymałem przelewem bankowym jedynie 300 zł. Ubezpieczyciel zastrzegł bowiem, że zgodnie z umową ubezpieczony zobowiązał się wypłacić samodzielnie 500 zł w ramach tzw. franszyzy redukcyjnej. Czy mogę starać się o zwrot pozostałej części pieniędzy?
Tak. Franszyza redukcyjna to inaczej udział własny, jaki zobowiązuje się z własnej kieszeni pokryć ubezpieczony w przypadku spowodowania przez siebie szkody. Zazwyczaj dotyczy ona niewielkich kwot – najczęściej figurujących w granicach właśnie 500 zł. Szczegóły franszyzy redukcyjnej ubezpieczony ustala ze swoim ubezpieczycielem w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU), co jest dozwolone przez ustawę o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Zastosowanie udziału własnego pozwala ubezpieczonemu znacząco obniżyć składkę ubezpieczenia. Ten mechanizm często jest spotykany w polisach typu autocasco czy innych typach ubezpieczeń komunikacyjnych, turystycznych oraz mieszkaniowych. W umowie ubezpieczenia franszyza redukcyjna jest wyrażana procentowo lub kwotowo i znajduje zastosowanie niezależnie od wysokości szkody.
W opisywanej sytuacji ubezpieczony zobowiązał się do wypłacenia 500 zł w przypadku wystąpienia szkody. Jak tłumaczy nam Marcin Tarczyński, menedżer ds. komunikacji i analiz Polskiej Izby Ubezpieczeń, po tę kwotę należy zwrócić się więc bezpośrednio do sprawcy. W rozmowie z nim można powołać się na wycenę dokonaną przez ubezpieczyciela.
Sprawca może ją oczywiście kwestionować albo też przedstawić własne wyliczenia, niemniej jednak jest zobowiązany do naprawienia szkody w tym zakresie, w jakim nie odpowiada za nią ubezpieczyciel – podkreśla Marcin Tarczyński. I dodaje, że w przypadku, gdy sprawca i poszkodowany nie są w stanie dojść do porozumienia, mogą skorzystać z innej formy polubownego rozwiązania sporu, np. mediacji. Gdy i to nie przyniesie skutku, ostatecznością będzie wszczęcie postępowania przed sądem.
Podstawa prawna
Art. 16, art. 17 ustawy z 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 381 ze zm.).