Mateusz Walewski: Naszym celem jest maksymalizacja pozytywnych efektów dla gospodarki
Mateusz Walewski, Dyrektor Biura Badań i Analiz, Główny Ekonomista Banku Gospodarstwa Krajowego / Media

Bank Gospodarstwa Krajowego ma szczególną rolę na finansowym rynku, na czym polega działalność banku rozwoju i jakie ma znaczenie dla gospodarki?

Bycie bankiem rozwoju oznacza, że naszym celem, podobnie jak innych tego rodzaju instytucji w Europie i na świecie, jest maksymalizacja pozytywnych efektów rozwojowych dla gospodarki, a nie maksymalizacja osiąganego zysku. Choć oczywiście chcemy jednocześnie osiągać określony, pozytywny wynik finansowy z prowadzonej działalności. Banki rozwoju mogą finansować lub, nawet chętniej, współfinansować wraz z komercyjnymi instytucjami finansowymi przedsięwzięcia, których pozytywny wpływ na rozwój – niekoniecznie w pełni lub nie natychmiast – przekłada się na widoczne dla bezpośredniego inwestora efekty finansowe.

Jakiego typu inwestycje finansuje BGK? Kto może się ubiegać o pieniądze z banku?

Dobrym przykładem jest finansowanie projektów infrastrukturalnych. Są one po pierwsze duże ze swej natury, a po drugie zwrot z inwestycji jest znacząco odsunięty w czasie. W większości rozwiniętych gospodarek tego typu projekty są częściowo finansowane i często inicjowane przez inwestorów publicznych. Podobnie jest z finansowaniem inwestycji zapewniających dostęp do opieki zdrowotnej lub innych usług publicznych. Niedofinansowane przez sektor prywatny są także często projekty innowacyjne, małe i średnie przedsiębiorstwa, przedsięwzięcia związane z ekspansją zagraniczną, czy przedsięwzięcia tzw. ekonomii społecznej.

Czy kredyty z BGK są uzupełnieniem oferty banków komercyjnych, czy to raczej finansowanie ostatniej szansy?

Kredyty i inne formy finansowania udzielanego przez BGK są nie tylko uzupełnieniem oferty banków komercyjnych. To sugerowałoby pasywny, niejako podporządkowany, charakter naszych działań. My chcemy działać aktywnie i w partnerstwie z instytucjami prywatnymi, a także publicznymi. Oznacza to, że chętnie bierzemy na siebie rolę inicjatora i organizatora finansowania danego przedsięwzięcia.

W jakich znaczących projektach ostatnio braliście udział?

W ramach sztandarowych obszarów naszych działań mieści się na przykład podpisana w maju tego roku z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) umowa. Dotyczy ona kredytu w wysokości 300 mln euro na współfinansowanie budowy ostatniego z brakujących odcinków autostrady A1 pomiędzy Tuszynem a Częstochową. Innym ciekawym projektem z naszym udziałem jest przejęcie przez jedną z polskich marek odzieżowych udziałów w białoruskiej spółce zarządzającej siecią supermarketów dla dzieci. Jest to pierwsza zrealizowana ze wsparciem kredytu BGK akwizycja dokonana przez polską firmę poza Unią Europejską.

Jakie zrealizowane inwestycje z udziałem BGK zaliczyłby pan do najważniejszych?

Tutaj warto wspomnieć o inwestycji na szczególnym rynku, zrealizowanej we wciąż rzadko spotykanej w Polsce formule partnerstwa publiczno-prywatnego i z aktywnym udziałem BGK. Chodzi o finansowanie budowy szpitala powiatowego w Żywcu. Tego rodzaju przedsięwzięcie wymaga z jednej strony wciąż niezbyt dostępnej na polskim rynku wiedzy merytorycznej, przede wszystkim jednak łączy się z koniecznością obdarzenia się wzajemnym zaufaniem przez inwestorów prywatnego i publicznego. My, jako bank rozwoju, mamy potrzebną wiedzę i możemy być katalizatorem takiego zaufania - ta rola jest nie do przecenienia. Uważamy, że na propagowanie takiej formuły współpracy warto położyć szczególny nacisk.
Inny projekt, z którego jesteśmy dumni, to na przykład realizowane przez nas z powodzeniem i rozwijane wsparcie gwarancyjne dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Kolejne ważne działanie to finansowanie przez nas licznych transakcji eksportowych realizowanych przez polskie firmy, które obejmuje coraz więcej odległych krajów.

Co na przyszłość, czy przygotowujecie kolejne produkty i projekty?

Nowością jest wychodzące poza ramy wsparcia eksportu i ekspansji polskich firm zaangażowanie BGK w finansowanie projektów inwestycyjnych, realizowanych poza granicami naszego kraju. W tym celu utworzyliśmy niedawno, wraz z innymi bankami rozwoju z naszej części Europy, Fundusz Trójmorza. Jego celem jest współfinansowanie, wraz z inwestorami prywatnymi, inwestycji infrastrukturalnych, energetycznych i cyfrowych w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Uważamy, że rozwój infrastruktury pozwalającej na pogłębianie relacji ekonomicznych krajów naszego regionu jest koniecznym warunkiem nadrobienia dystansu gospodarczego i cywilizacyjnego, który wciąż dzieli naszą część UE od Europy Zachodniej. Jesteśmy przekonani, że inwestorzy prywatni, zainteresowani projektami będącymi w obszarze działania funduszu, dostrzegą na naszych rynkach potencjał dla osiągania wysokich stóp zwrotu ze swoich inwestycji. Mamy nadzieję, że docenią jednocześnie stabilność właściwą dla inwestycji realizowanych na terenie Unii Europejskiej.

ELG

Mateusz Walewski będzie uczestnikiem debaty „Źródła finansowania rozwoju gospodarczego”, która odbędzie się 25 czerwca w ramach Forum Wizja Rozwoju w Gdyni, którego BGK jest partnerem strategicznym.

PARTNER