Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy ws. pomocy publicznej - podała Kancelaria Prezydenta RP. Dotyczy ona m.in. sprawozdań przekazywanych do UOKiK przez podmioty udzielające pomocy publicznej.

Celem nowelizacji, jak wskazano, jest dostosowanie ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej do przepisów Unii Europejskiej.

Nowela wprowadza np. zmiany odnoszące się do sposobu przekazywania sprawozdań prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przez podmioty udzielające pomocy publicznej. "W wyniku nowelizacji, we wszystkich podmiotach udzielających pomocy obowiązywał będzie wyłącznie jeden tryb przekazywania sprawozdań albo informacji – bezpośrednio, bez pośrednictwa podmiotów nadzorujących, przez teletransmisję danych w postaci elektronicznej" - wskazano w informacji opublikowanej przez Kancelarię Prezydenta.

Ponadto regulują one kwestię prowadzenia postępowania w zakresie pomocy publicznej przed Trybunałem Sprawiedliwości UE. Nowela uchyla przepisy upoważniające prezesa UOKiK i ministra rolnictwa do reprezentowania Polski w postępowaniach z zakresu pomocy publicznej toczących się przed organami sądowymi Unii Europejskiej. Zgodnie z nowelizacją kompetencje te będzie miał minister właściwy do spraw członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.