W sierpniu 2018 r. decyzją Ministra Cyfryzacji, działającego na podstawie Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r., do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) włączono kwalifikację rynkową Certyfikat Umiejętności Komputerowych – poziom podstawowy (CUK-pp). Przypisano ją do drugiego poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Niedługo potem kwalifikację wpisano do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (ZRK) - https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/. Decyzją administracyjną Ministra Cyfryzacji z grudnia 2018 r., Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI) uzyskało uprawnienia Instytucji Certyfikującej dla tej kwalifikacji.
Włączenie do ZSK kwalifikacji CUK-pp jest istotnym krokiem w stronę wyjścia certyfikacji umiejętności komputerowych poza szkoleniowe projekty unijne i włączenia jej w relacje pracodawcy z pracownikami. Rejestr daje przedsiębiorcom możliwość przeglądu kwalifikacji rynkowych i wybrania tych, których potrzebują dla swoich pracowników czy kandydatów do pracy. Z drugiej strony pokazuje możliwości kształcenia, zdobywania kwalifikacji i certyfikacji osobom, wchodzącym na rynek pracy lub poszukującym nowych wyzwań. Do końca 2018 roku do ZRK wpisano 41 kwalifikacji rynkowych.

Kwalifikację CUK-pp opisują 4 zestawy efektów uczenia się:
• Podstawy pracy z komputerem (Moduł B1),
• Podstawy pracy w sieci (Moduł B2),
• Przetwarzanie tekstów (Moduł B3),
• Arkusze kalkulacyjne (Moduł B4).Weryfikacja efektów uczenia się odbywa się za pomocą egzaminów realizowanych na komputerze. Aby uzyskać kwalifikację, trzeba zdać 4 egzaminy. Egzamin jest odrębny dla każdego z 4 zestawów, składa się z zadań (poleceń) praktycznych oraz z pytań testowych; łącznie 32 pytania i zadania dla każdego egzaminu. Dla modułów B1 i B2 liczba zadań i pytań jest taka sama i wynosi 16. Dla modułów B3 i B4 - są to tylko i wyłącznie zadania praktyczne realizowane na komputerze; nie ma pytań testowych. Dla każdego egzaminu istnieje 8 różnych zbiorów pytań i zadań. Norma zaliczenia dla każdego egzaminu wynosi 75% możliwych do uzyskania punktów. Na wykonanie zadań składających się na każdy moduł egzaminacyjny (zestaw efektów uczenia się) Kandydat ma 45 minut.

Pytania i zadania dobrane są w taki sposób, by rozkład pytań i zadań był równomierny w stosunku do poszczególnych umiejętności z każdego z zestawów efektów uczenia się. Egzaminy prowadzone są zgodnie z procedurami PTI jedynie w akredytowanych laboratoriach i jedynie przez certyfikowanych egzaminatorów. Przewidziano ułatwienia dla osób niepełnosprawnych (możliwość przedłużenia przez egzaminatora czasu trwania egzaminu) oraz możliwość zdawania egzaminów w specjalnych tyflolaboratoriach, przystosowanych dla osób niewidomych i słabowidzących.

Kwalifikacja CUK-pp jest uogólnieniem międzynarodowej kwalifikacji ECDL BASE, nadawanej przez PTI (jako krajowego operatora ECDL – Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych). Żeby uzyskać CUK-pp w PTI, wystarczy więc zdać egzaminy ECDL BASE. Co więcej, Certyfikat Umiejętności Komputerowych – poziom podstawowy jest wydawany przez PTI wszystkim osobom, które spełniły wymogi certyfikacji ECDL BASE w dowolnym czasie i w dowolnym miejscu na świecie. Certyfikacja ECDL BASE istnieje od 1 października 2013 r. i komplet 4 egzaminów (ECDL B1, B2, B3, B4) zdanych po tej dacie uprawnia do otrzymania certyfikatu CUK-pp. Każdy, kto kiedyś zdał wszystkie 4 egzaminy może – po zalogowaniu się do systemu eecdl.pl – zamówić ten certyfikat.

Podsumowując - na podstawie zasady uznawania i akumulacji osiągnięć, wszyscy dotychczasowi posiadacze certyfikatu ECDL BASE - lub innych certyfikatów ECDL, zawierających moduły ECDL B1, B2, B3 i B4 – mogą wystąpić do PTI o wydanie certyfikatu CUK-pp. Te inne certyfikaty to np. ECDL STANDARD, ECDL PTI STANDARD, ECDL PROFILE DIGCOMP 6, 8, 14 i 16. To ciekawa możliwość dla tych, którzy w przeszłości uzyskali certyfikaty ECDL, potwierdzające ich kompetencje komputerowe - na uzyskanie certyfikatu CUK-pp, włączonego do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Praktyka polegająca na tym, że CUK-pp wydawany jest jednocześnie z certyfikatem ECDL BASE, jest też wielkim ułatwieniem dla beneficjentów środków unijnych na szkolenia komputerowe, mogących wykorzystać dobrze poznane już i stosowane w wielu projektach programy szkoleń przygotowujących do egzaminów ECDL, które teraz zakończą się także certyfikacją CUK-pp.

Warto tu przypomnieć, że sylabusy modułów B1, B2, B3, B4 (jak zresztą wszystkie sylabusy ECDL) napisane są w języku efektów uczenia się, tak jak i nieco mniej szczegółowy sylabus (czyli właśnie zbiór efektów uczenia się) CUK-PP w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

Według przygotowanego przez Komisję Europejską Indeksu Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa Cyfrowego (DESI) z roku 2018, zaledwie 46% Polaków posiada podstawowe lub wyższe umiejętności cyfrowe; tak więc 54% nie ma ich wcale albo prawie wcale. Tymczasem ok. 90% stanowisk pracy wymaga co najmniej podstawowych umiejętności cyfrowych, luka kompetencyjna jest więc bardzo duża! Jednoczesne upowszechnianie certyfikacji umiejętności komputerowych przez ECDL BASE i CUK-pp pomoże tę luką wypełnić.