Wniosłam opłatę od apelacji w sprawie decyzji ZUS o zadłużeniu składkowym. Sąd okręgowy apelację odrzucił, bo przelew opłaty nastąpił w ostatnim dniu terminu w agencji bankowej. Sąd uważa, że kluczowe jest obciążenie konta sądu, a nie dzień wpłaty w agencji bankowej. Czy jest podstawa do odwołania się?
W opisywanej sytuacji sąd wzywał przedsiębiorcę do uiszczenia brakującej opłaty od apelacji. Opłaty zaś dokonano w ostatnim dniu wyznaczonego terminu, tj. w tym dniu wykonano przelew. W tym kontekście postanowienie sądu o odrzuceniu apelacji nie wydaje się prawidłowe. Sąd opierał się prawdopodobnie o art. 370 kodeksu postępowania cywilnego, gdzie postanowiono, że sąd I instancji odrzuci na posiedzeniu niejawnym apelację wniesioną po upływie przepisanego terminu, nieopłaconą lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również apelację, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.
Nie wynika to z przepisu, ale w orzecznictwie sądowym przyjmuje się, że dla dochowania terminu do uiszczenia opłaty sądowej w formie bezgotówkowej decydująca jest data złożenia polecenia przelewu w banku, a nie data uznania rachunku bankowego właściwego sądu, jeżeli przelew w dniu jego przyjęcia przez bank lub w terminie przewidzianym do uiszczenia opłaty miał dostateczne pokrycie pieniężne, a złożone polecenie zostało rzeczywiście dokonane (por. np. postanowienie Sądu Najwyższego z 31 marca 2016 r., sygn. akt IV CZ 3/16). Nie ma również wątpliwości, że dniem uiszczenia opłaty sądowej dokonanej za pomocą elektronicznego środka komunikacji jest dzień, w którym polecenie przelewu mające pokrycie na rachunku zleceniodawcy zostało wprowadzone do serwera odbiorcy, w taki sposób, że bank mógł zapoznać się z jego treścią.
Pomocne w ocenie opisywanej sytuacji może być wreszcie postanowienie Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z 18 stycznia 2018 r., sygn. akt VII Uz 18/17. W zbliżonym stanie faktycznym wpływ środków od apelacji na rachunek sądu nastąpił w poniedziałek, a skarżący dokonał polecenie przelewu w piątek – w ostatnim wyznaczonym dniu na wniesienie opłaty. Sąd uznając zażalenie za zasadne, wskazał m.in., że dla dochowania terminu do uiszczenia opłaty decydująca jest data złożenia przelewu w banku, a nie data uznania rachunku bankowego właściwego sądu. Finalnie skutkowało to uchyleniem postanowienia sądu.
Przedsiębiorca powinien rozważyć złożenie zażalenia na postanowienie sądu I instancji. Można w jego uzasadnieniu przywołać argumentację popartą stanowiskami sądów. Z wysokim prawdopodobieństwem sąd wyższej instancji uchyli wadliwe postanowienie odrzucające apelację przedsiębiorcy, co otworzy możliwość merytorycznej analizy decyzji ZUS.
Podstawa prawna
Art. 370 ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1360 ze zm.).
Art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 300 ze zm.).