Zwycięzcami w kategorii spory podatkowe zostały: ex aequo – kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak oraz EY, a także MDDP i LTCA. W kategorii projekty podatkowe: Crido, MDDP oraz ex aequo: Kancelaria Ożóg Tomczykowski i Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

Wyboru najlepszych firm w obu kategoriach dokonała kapituła redakcyjna. W kategorii „spory podatkowe” wybraliśmy firmy, które mogą poszczycić się przełomowymi, ważnymi społecznie osiągnięciami w podatkowych sporach, w tym przed Trybunałem Sprawiedliwości UE, Naczelnym Sądem Administracyjnym i wojewódzkimi sądami, a także przed organami podatkowymi II instancji. Bezkonkurencyjna okazały się ex aequo: kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak oraz EY.

Jeśli chodzi o projekty, doceniliśmy firmy, które zaproponowały i wdrożyły najbardziej nowatorskie, unikalne, przełomowe rozwiązania, skutkujące oszczędnościami podatkowymi lub przełamaniem stanowiska fisksua. Zwycięzcą okazało się Crido.

Najlepsi w sporach

Doradztwo kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak obejmowało reprezentowanie podatników przed sądami administracyjnymi i organami podatkowymi.

Doradcy kancelarii wygrali kilka ważnych sporów. Uzyskali m.in. precedensowy wyrok WSA uchylający decyzję wymiarową urzędu celno-skarbowego i potwierdzający, że korzystanie przez zagranicznego dostawcę z usług magazynowych i logistyki towarów świadczonych przez niepowiązane podmioty krajowe w odniesieniu do towarów przeznaczonych do dostawy na rynku polskim i zagranicznym nie stanowi o powstaniu stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w podatku VAT przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce. Sąd podzielił zdanie podatnika, że dopuszczalne w takim przypadku było rozliczenie VAT w Polsce na zasadzie odwrotnego obciążenia. Sąd zgodził się, że stosowany przez polskie organy podatkowe sposób wykładni pojęcia stałego miejsca działalności gospodarczej odbiega od wykładni stosowanej w 23 innych krajach unijnych (reprezentacja obejmowała koordynację prac doradców z 25 państw członkowskich UE).

Kolejny wyrok dotyczył precedensowego sporu o obowiązki w zakresie dokumentacji cen transferowych na gruncie nowych przepisów. Chodziło o przypadek objęcia przez jedynego akcjonariusza spółki akcyjnej akcji nowej emisji w zamian za wkład pieniężny. Sąd stwierdził, wbrew stanowisku organów podatkowych, że nowe przepisy dotyczące cen transferowych nie nakładają na podatnika nabywającego wskazane wyżej akcje jakiegokolwiek obowiązku informacyjnego ani dokumentacyjnego.

Równie ważne spory, przed sądami i organami, wygrywali doradcy firmy EY.

Firma uzyskała pierwszy prawomocny wyrok wieńczący długoletnie zaangażowanie w spór dotyczący opodatkowania dywidend wypłacanych do Szwajcarii. Po pierwszych niekorzystnych rozstrzygnięciach polskich sądów doradcy EY doprowadzili do zmiany podejścia do tych sporów.

W innej sprawie Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, jak należy podchodzić do zasady zaufania do organów podatkowych. Wskazał, że jej rażące naruszenie przez organ podatkowy może prowadzić do stwierdzenia nieważności decyzji. Wyrok zapadł na kanwie sprawy, w której organ wykorzystał oczywisty błąd podatnika w złożonym przez niego wniosku (podatnik zażądał zwrotu kwoty mniejszej niż jednoznacznie należna).

W kolejnym wyroku, rozstrzygniętym na korzyść podatnika reprezentowanego przez EY, sąd negatywnie wypowiedział się o praktyce wykorzystywania egzekucji administracyjnej do wydłużania okresu przedawnienia. W tej sprawie organ wszczął egzekucję niemal równocześnie z doręczeniem rygoru natychmiastowej wykonalności, przez co de facto uniemożliwił podatnikowi samodzielne wykonanie zobowiązania.

Istotne były także orzeczenia dotyczące skutków zawieranych przez podatników ugód pozasądowych. Sąd potwierdził, że zawarcie takich ugód nie rodzi niekorzystnych konsekwencji podatkowych.

Doradcy firmy mieli też swój udział (obok innego, wiodącego doradcy) w ramach opracowania pisemnego stanowiska do TSUE oraz reprezentacji podatnika przed polskim sądem kierującym pytanie w sprawie, w której wydany został korzystny wyrok TSUE (C-30/17), dotyczący opodatkowania akcyzą piw smakowych.

Firma reprezentowała też z sukcesem podatnika w sporze o zwrot nadpłaty wynikającej z korekty deklaracji złożonej w trakcie postępowania kontrolnego. Kolejna wygrana doradców EY dotyczyła kwestii odliczenia podatku naliczonego związanego ze świadczeniem przez spółkę usług na rzecz podmiotu zarządzającego alternatywnym funduszem inwestycyjnym.

Najlepsi w projektach

Najlepszą firmą w tej kategorii było Crido, które zrealizowało kilka wyróżniających się projektów na rynku. Uczestniczyło w restrukturyzacji jednej z grup kapitałowych, w związku z zakupem i integracją aktywów wytwórczych od konkurenta. Doradztwo obejmowało kompleksowe wsparcie w obszarze CIT, cen transferowych, VAT i PCC i było związane z procesem integracji nabytych aktywów. Prace obejmowały w szczególności wskazanie konsekwencji podatkowych i rekomendacji związanych z przeprowadzeniem procesu reorganizacji, rekomendacje co do sposobu przeniesienia aktywów (aktywa, zorganizowana część przedsiębiorstwa), ocenę procesu na gruncie przepisów w zakresie restrukturyzacji biznesowej, wycenę i przygotowania kalkulacji dla potrzeb exit fee, ustalenie tytułu do rozliczeń z tytułu rekompensaty za restrukturyzację na gruncie VAT i CIT.

Kolejny projekt dotyczył kompleksowego przygotowania jednego z największych inwestorów do nowych przepisów dotyczących podatku u źródła. Wymagało to już w zeszłym roku szeregu działań, przykładowo weryfikację strumieni płatności, sprawdzenia kilkudziesięciu kontrahentów z kilkunastu krajów UE, azjatyckich i amerykańskich pod kątem spełnienia warunków rzeczywistego właściciela itd.

Crido przeprowadziło też unikalną restrukturyzację podmiotów polskich i zagranicznych, która przyniosła istotną poprawę efektywności prowadzonej działalności. ©℗-----------------------------------------------------------------------------------------

Najlepsze firmy w 2018 r.

Kategoria – SPORY PODATKOWE

1 – ex aequo – Sołtysiński Kawecki & Szlęzak oraz EY

2 – MDDP

3 – LTCA

Kategoria – PROJEKTY

1 – Crido

2 – MDDP

3 – ex aequo: Kancelaria Ożóg Tomczykowski oraz Sołtysiński Kawecki & Szlęzak