Edyta Płanka: Ostatnie dwa lata to okres intensywnych działań BGK w regionie

Gwarancje de minimis to produkt, który w całym kraju cieszy się ogromną popularnością. W pani regionie również?

To rzeczywiście produkt bardzo popularny ze względu na to, że idealnie odpowiada na zapotrzebowanie sektora MŚP. Ułatwia firmom otrzymanie kredytu obrotowego lub inwestycyjnego. Dotychczas z gwarancji de minimis skorzystało już ponad 144 tys. polskich przedsiębiorców. Ponad 55 mld zł gwarancji pozwoliło zabezpieczyć 99 mld zł kredytów. Z badania przeprowadzonego przez BGK wynika, że aż 54 proc. przedsiębiorstw miałoby ograniczony dostęp do finansowania, gdyby nie uczestniczyły w programie gwarancji de minimis. To oznacza, że co trzecia firma w ogóle nie otrzymałaby kredytu a co piąta otrzymałaby go na gorszych warunkach.

Na co jeszcze mogą liczyć firmy?

Chcemy także udzielać prostych kredytów inwestycyjnych dla firm komercyjnych, które potrzebują wsparcia na długie lata. Możemy to robić sami albo we współpracy z bankami komercyjnymi i spółdzielczymi. Nie konkurujemy z nimi, lecz wypełniamy lukę, której banki komercyjne nie chcą bądź nie mogą wypełnić. W ten sposób wspólnie tworzymy ekosystem instytucji finansowych dla rozwoju przedsiębiorstw – i tych małych, i tych największych.

Ważnym klientem banku są samorządy. Przy jakich dużych inwestycjach realizowanych przez samorządy w regionie lubuskim współpracowaliście?

Ostatnie dwa lata to okres intensywnych działań BGK w regionie. W większości finansujemy inwestycje jednostek samorządu terytorialnego, które inwestują w infrastrukturę, szpitale, szkoły. Przykładowe inwestycje współfinansowane przez BGK to: rewitalizacja, zachowanie i zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego Pałacu Książęcego i elementów Zespołu Parkowo – Pałacowego w Żaganiu czy finansowanie inwestycji Modernizacja oczyszczalni ścieków przepompowni. Poza tym mamy na koncie wiele inwestycji drogowych w licznych gminach regionu lubuskiego.

Od kilku lat wygrywamy przetargi na finansowanie zadań inwestycyjnych województwa lubuskiego. Z pozyskanych środków gminy przeprowadziły wiele inwestycji w infrastrukturę, przygotowano tereny pod nowe inwestycje, wybudowano drogi. Zajmujemy się również emisją obligacji komunalnych. Przykładowe emisje w ostatnich latach zostały przeprowadzone dla gminy Krosno Odrzańskie, gminy Ośno Lubuskie, miasta Nowa Sól.

BGK intensywnie uczestniczy też w projektach finansowania służby zdrowia, jak to wygląda na waszym terenie?

U nas oczywiście jest podobnie. Jedną ze znaczących inwestycji, jaką udało nam się zrealizować, jest udzielenie finansowania na stworzenie pierwszego w województwie lubuskim kompleksu szpitalnego specjalizującego się w leczeniu chorób płuc, z nowoczesną bazą diagnostyczną, ambulatoryjną i rehabilitacyjną, spełniającego wysokie standardy i normy europejskie. Ta inwestycja to stworzenie w Torzymiu Lubuskiego Centrum Pulmonologicznego. Udzielamy także finansowania wspierającego bieżące funkcjonowanie szpitali w regionie.

A jeśli chodzi o inwestycje realizowane przez lubuskie spółki komunalne?

Spółki komunalne to ważny klient BGK. Finansowaliśmy m.in. budowę kanalizacji sanitarnej i tłoczonej wraz z przepompownią ścieków, modernizację i adaptację obiektów magazynowych pod powierzchnię biurową dla jednostki samorządu terytorialnego wraz z przebudową drogi dojazdowej do budynków i parkingiem. Kolejną bardzo ważną inwestycją w naszym regionie było udzielenie finansowania na zakup budynków biurowo-magazynowych i dostosowanie ich do potrzeb zespołu edukacyjnego.

Jesteście w stanie wesprzeć każdą inwestycję?

Oczywiście, jesteśmy do tego profesjonalnie przygotowani i gotowi finansować budowę m.in. obiektów sportowych czy instytucji kulturalnych.

A jeśli chodzi o przedsięwzięcia firm komercyjnych?

Finansujemy ekspansję zagraniczną lokalnych producentów. Finansujemy bezpośrednio ich działalność, ale udzielamy też kredytów dla banków nabywców, zwłaszcza jeśli chodzi o rynki wschodzące, takie jak Białoruś czy Ukraina, obarczone większym ryzykiem dla eksporterów. Polega to na tym, że jeśli nasza firma znajdzie nabywcę swoich towarów z tamtych rejonów, ale kontrahent ma trudności z pozyskaniem finansowania, BGK jest w stanie udzielić bankowi nabywcy kredytu, aby w ten sposób mógł on sfinansować zakupy swojego klienta.
Udzielamy też bieżącego finansowania pod kontrakty zawierane przez naszych przedsiębiorców, tak aby mogli oni sfinansować cykl produkcji danej partii towarów, na które opiewa kontrakt.
Uczestniczymy w rozwoju lokalnych firm, współfinansujemy ich działania inwestycyjne i rozwojowe.

Czy wchodzicie również w konsorcja z bankami komercyjnymi i spółdzielczymi, żeby finansować większe przedsięwzięcia?

Takich konsorcjów dotychczas jeszcze nie zawiązywaliśmy, ale jesteśmy przygotowani na tego rodzaju współpracę przy wymagających większego i złożonego finansowania projektach inwestycyjnych lokalnych przedsiębiorców.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na jakie wsparcie mogą liczyć firmy z sektora MSP

Gwarancje kredytowe

„Program gwarancji de minimis” działa od wiosny 2013 r. Program ma na celu ułatwienie dostępu do finansowania firmom sektora MSP. Gwarancja jest zabezpieczeniem spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego. Jest przeznaczona dla kredytobiorców, którzy mają zdolność kredytową (ocenianą zgodnie z procedurą banku kredytującego) i nie są zobowiązani do zwrotu pomocy publicznej.
Termin „de minimis” oznacza rodzaj pomocy publicznej, której państwo może udzielać przedsiębiorcom bez zgody Komisji Europejskiej. Jej łączna wartość nie może przekroczyć w ciągu trzech lat 200 tys. euro (lub 100 tys. euro, jeśli beneficjentem jest firma transportowa). Jednorazowo wartość gwarancji nie może przekroczyć 3,5 mln zł i 60 proc. udzielanego kredytu. Maksymalny okres gwarantowania wynosi 99 miesięcy. Prowizja wynosi 0,5 proc. wartości gwarancji rocznie.
Gwarancje są udzielane przez 21 banków współpracujących z BGK. Ich lista dostępna jest na stronie https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/poreczenia-i-gwarancje/gwarancje-de-minimis/
Zabezpieczenie finansowane z unijnego programu COSME. To gwarancja, którą można zabezpieczyć nawet 80 proc. zaciąganego kredytu na maksymalnie 99 miesięcy. Limity kwotowe są jednak niższe niż w de minimis, bo kwota kredytu nie może przekroczyć 600 tys. zł, a prowizja wynosi 1 proc. rocznie.
Gwarancja Biznesmax – to produkt dla tych małych i średnich firm, które kredytem finansują badania i rozwój lub spełniają jedno z 15 kryteriów podmiotowych, definiujących przedsiębiorcę innowacyjnego, czyli np.: zgłosili do ochrony lub mają prawa w zakresie wynalazku objętego ochroną patentową, działają w parku technologicznym lub inkubatorze przedsiębiorczości i otrzymali wsparcie na działalność innowacyjną, mają status centrum badawczo-rozwojowego, w ciągu ostatnich trzech lat obrotowych ponieśli na działalność innowacyjną nakłady o równowartości co najmniej 10 proc. sumy obrotów za ten okres, w ciągu ostatnich trzech lat obrachunkowych odnotowali wzrost przychodów o średnio 15 proc. rocznie.
Gwarancja jest bezpłatna, a maksymalna kwota to 2,5 mln euro. Okres jej trwania może wynosić nawet 20 lat. Zabezpieczyć można do 80 proc. kredytu.
Wspieranie innowacji

Premia technologiczna z BGK na spłatę części kredytu finansującego inwestycję technologiczną, udzielonego przez bank komercyjny. Aby starać się o premię, trzeba m.in. prowadzić działalność na terenie Polski i wypełniać definicję mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy. Maksymalna wysokość premii to 6 mln zł. Żeby uzyskać pomoc, kredyt musi finansować inwestycję na wdrożenie nowej technologii. Środki własne przedsiębiorcy przeznaczone na przedsięwzięcie muszą stanowić co najmniej jedną czwartą jego kosztów.
W sumie w latach 2014–2020 do wydania na ten cel są ponad 472 mln euro.
Niskooprocentowane pożyczki dla przedsiębiorstw z branży telekomunikacyjnej, udzielane z unijnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Cel: upowszechnianie szerokopasmowego internetu. Wartość jednej pożyczki może wynieść od 20 tys. zł do 10 mln zł. Pieniądze można pożyczyć nawet na 15 lat. Dostępna pula to niemal 700 mln zł.

Pożyczki

Pierwszy biznes – wsparcie w starcie. W tym ogólnopolskim programie wybrane przez BGK instytucje finansowe udzielają dwóch rodzajów pożyczek. Maksymalny pułap niskooprocentowanej pożyczki dla osób fizycznych to 20-krotność przeciętnego wynagrodzenia w kraju (od 1 grudnia 2018 r. – 91 604 zł). Maksymalny okres spłaty pożyczki to 7 lat, oprocentowanie wynosi 0,44 proc. rocznie, można też starać się o roczną karencję w spłacie kapitału.
Drugi typ pożyczki przeznaczony dla działających firm można wykorzystać na tworzenie i wyposażenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych. Może to być sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia (od 1 grudnia 2018 r. jest to 27 481 zł), a okres kredytowania wynosi maksymalnie 3 lata. Firmy, które skorzystały z pierwszego produktu i zatrudniły osobę bezrobotną, mogą liczyć na częściowe umorzenie pożyczki.

Pieniądze na ekspansję zagraniczną

Fundusz Ekspansji Zagranicznej. Zadaniem funduszu jest obejmowanie udziałów lub akcji w zagranicznej spółce zależnej polskiego partnera lub udzielenie zagranicznej spółce pożyczki bez regresu do polskiego partnera. Celem jest współfinansowanie zagranicznych inwestycji polskich przedsiębiorstw. Nie ma sztywno określonych pułapów. Czas inwestycji to zwykle 5–10 lat. Fundusz jest zawsze inwestorem mniejszościowym – pozostawia zarządzanie projektem w rękach polskiego podmiotu i wspiera go na poziomie rady nadzorczej spółki zagranicznej.
Finansowe Wspieranie Eksportu. Z tego rządowego programu firmy najczęściej korzystają z akredytyw. Rozliczając kontrakty handlowe, zabezpieczają się przed ryzykiem nieotrzymania płatności.
Gwarancje bankowe. BGK na zlecenie polskiej spółki może, po pozytywnej ocenie jej sytuacji finansowej, wystawiać wszystkie formy gwarancji.
Kredyt dla nabywcy. BGK udziela go zagranicznemu kontrahentowi na poczet zapłaty za dostarczany przez polskiego eksportera towar (lub usługę).
Wykup wierzytelności eksportowych od polskiego eksportera. W ten sposób zyskuje on wcześniejszą zapłatę za dostarczony towar, a bank przejmuje rolę wierzyciela i w przypadku braku spłaty w wyznaczonym terminie dochodzi należności od zagranicznej firmy.