Kredyt na innowacje technologiczne unijnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, którym zarządza Bank Gospodarstwa Krajowego finansuje premię technologiczną, o którą mogą ubiegać się firmy wprowadzające na rynek innowacyjne produkty lub usługi. Czy BGK udziela w ten sposób kredytu finansowanego ze środków unijnych firmom innowacyjnym? Nie do końca, bowiem BGK spłaca za pomocą tej premii część kredytu zaciągniętego przez przedsiębiorcę w banku komercyjnym! W ten oto oryginalny sposób już od 10 lat BGK wspiera mikro, małych i średnich przedsiębiorców we wprowadzaniu innowacji na rynku polskim.

Misją Banku Gospodarstwa Krajowego jest wsparcie polskich przedsiębiorstw w ich rozwoju. A w dzisiejszym świecie droga do wzrostu wiedzie poprzez stałe unowocześnianie działalności produkcyjnej lub usługowej i metod zarządzania. Kredyt na innowacje technologiczne jest narzędziem, dzięki któremu podmioty z sektora MŚP mają szansę w praktyce wdrażać projekty dające takie właśnie efekty. Powiązana z kredytem premia technologiczna w znaczący sposób redukuje obciążenia związane z obsługą tego finansowania. Zwiększa to możliwości wykorzystania innowacyjnego potencjału wśród przedsiębiorców podkreśla Przemysław Cieszyński, członek Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

Aby uzyskać premię technologiczną przedsiębiorca innowator musi zastosować się do pięciu prostych kroków:

•    otrzymać promesę udzielenia kredytu technologicznego w banku komercyjnym lub podpisać warunkową umowę kredytu technologicznego;
•    złożyć do BGK wniosek o dofinansowanie projektu;
•    otrzymać promesę premii technologicznej wystawioną na podstawie pozytywnej oceny wniosku o dofinansowanie przez Panel Ekspertów;
•    podpisać umowę kredytu technologicznego z bankiem komercyjnym, a następnie umowę o dofinansowanie z BGK;
•    zrealizować i rozliczyć projekt wdrażający nowy produkt lub usługę.

O uzyskanie premii technologicznej mogą ubiegać się firmy z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które w wyniku wdrożenia innowacyjnej technologii wprowadzą na rynek nowe albo znacząco ulepszone produkty lub zaoferują innowacyjne usługi bądź procesy zarządzania przedsiębiorstwem. Projekty muszą być nowatorskie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, co oznacza, że powinny mieć charakter ogólnokrajowy. Zasięg regionalny projektu bądź odnoszący się jedynie do skali przedsiębiorstwa nie predestynuje jego autora do ubiegania się o przyznanie premii technologicznej.

Małe firmy unowocześniają Polskę

W tym miejscu u wielu przedsiębiorców może pojawić się wątpliwości, czy przedstawiciele sektora MŚP są w stanie zaproponować innowacyjne rozwiązania o zasięgu krajowym, czy też nie jest to raczej domeną dużych firm, utrzymujących własne działy i ośrodki badawczo-rozwojowe.

Dotychczasowa statystyka wniosków o przyznanie premii technologicznej pomaga rozwiać te wątpliwości. Suma środków jakie za pośrednictwem BGK zostały przeznaczone na spłatę kredytów technologicznych pokazuje, jak dużym potencjałem innowacyjności dysponuje sektor MŚP. Do tej pory do Banku Gospodarstwa Krajowego trafiło aż 1697 wniosków o udzielenie premii technologicznej, z wkładem dofinansowania na poziomie ponad 5,5 miliarda złotych. Do tej pory BGK wydał 616 promes premii technologicznej i rozdysponował 1,78 mld zł na spłatę części kapitałowej kredytów technologicznych.

Maksymalna wysokość premii technologicznej może wynieść nawet 6 mln złotych (uzależnione jest to od wielkości przedsiębiorstwa oraz miejsca realizacji inwestycji). Premia jest wypłacana w transzach pośrednich w trakcie realizacji inwestycji oraz po zakończeniu projektu w transzy końcowej. Warto pamiętać, że istotnym wymogiem w przypadku ubiegania się o kredyt wraz z premią technologiczną jest warunek, by środki własne przedsiębiorcy stanowiły nie mniej niż 25% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Inne kryteria oceny wniosków o kredyt technologiczny są dostępne w bankach udostępniających tę formę pożyczek. Każdy bank indywidualnie określa sposób oceny inwestycji.

Pełną listę banków współpracujących można znaleźć na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego, https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/kredyt-na-innowacje-technologiczne/banki-wspolpracujace/. Obecnie w Banku Gospodarstwa Krajowego trwa piąty nabór wniosków na Kredyt na Innowacje Technologiczne.

Dzięki premii technologicznej Bank Gospodarstwa Krajowego umożliwia innowacyjnym przedsiębiorstwom znaczącą spłatę kapitału zaciągniętego kredytu technologicznego. To jednak nie wszystko. Dzięki innemu produktowi BGK moż-liwe jest także uzyskanie wsparcia w spłacie odsetek.

Gwarancja Biznesmax na spłatę odsetek kredytowych

Firma innowacyjna, która realizuje projekt inwestycyjny może liczyć na wsparcie z Funduszu Gwarancyjnego unijnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Wsparcie to polega na udzieleniu gwarancji spłaty kredytu z możliwością otrzymania dotacji zwracającej część zapłaconych odsetek.

Gwarancja Biznesmax może być zastosowana jako narzędzie niezależne od innych instrumentów wsparcia, ale również może być z powodzeniem łączona z projektami dotacyjnymi dofinansowanymi z Kredytu na innowacje technologiczne.
Przedsiębiorca realizujący projekt finansowany z Kredytu na innowacje technologiczne oprócz kosztów kwalifikowalnych dofinansowanych premią technologiczną, generuje dodatkowo koszty niekwalifikowalne związane z dofinansowaną inwestycją. Do tego typu kosztów można zaliczyć pozostałe koszty inwestycyjne projektu, podatek VAT oraz koszty finansujące kapitał obrotowy (np. koszty osobowe, materiały, produkty, surowce do produkcji, marketing, reklama). Wszystkie koszty uzupełniające, które z punktu widzenia projektu dotacyjnego są niekwalifikowalne, można sfinansować kredytem zabezpieczonym bezpłatną Gwarancją Biznesmax wraz z dotacja na spłatę odsetek. Finansowanie kosztów uzupełniających kredytem z Gwarancją Biznesmax może pojawić się zarówno na etapie realizacji części inwestycyjnej projektu, jak i po jej zakończeniu, kiedy projekt inwestycyjny wchodzi w tzw. okres trwałości i niezbędne jest zapewnienie finansowania związanego z osiąganiem rezultatów projektu (m.in. koszty produkcji). Połączenie obydwu instrumentów wsparcia (Kredyt na innowacje technologiczne i Gwarancja Biznesmax) pozwoli przedsiębiorcy na sfinansowanie wszystkich kosztów projektu, z których jedna część otrzyma dofinansowanie dotacyjne w formie premii technologicznej spłacającej kapitał kredytu, a pozostała część kosztów zostanie objęta bezpłatną gwarancją z dofinansowaniem w formie dotacji na spłatę odsetek.

Gwarancja Biznesmax z dopłatą do oprocentowania kredytu została wprowadzona na rynek w 2017 r. BGK tym samym rozszerzył swoją ofertę gwarancyjną, proponując bardzo atrakcyjne rozwiązania dla przedsiębiorców z sektora MŚP, dysponujących potencjałem innowacyjnym. Produkt ten może zabezpieczać spłatę kredytu przeznaczonego na sfinansowanie projektu inwestycyjnego. Wsparcie może zostać udzielone przedsiębiorcom uprawnionym do korzystania z pomocy de minimis lub regionalnej pomocy inwestycyjnej. Ponadto przedsiębiorca musi zdecydować się na wybór jednego z dwóch wariantów. Pierwszy przeznaczony jest dla projektów inwestycyjnych, polegających na wdrożeniu wyników prac badawczo-rozwojowych. W drugim wariancie pomoc może otrzymać firma spełniająca przynajmniej jedno z piętnastu kryteriów przedsiębiorstwa innowacyjnego. Należą do nich na przykład:

•    posiadanie statusu lokatora parku technologicznego lub inkubatora przedsiębiorczości, który otrzymał wsparcie na działalność innowacyjną,
•    zamiar przeznaczenia środków z kredytu na realizację projektu polegającego na wprowadzeniu na rynek nowego bądź ulepszonego wyrobu, usługi lub procesu,
•    wprowadzenie w ciągu ostatnich 5 lat na rynek nowego lub ulepszonego towaru, procesu lub usługi i odnotowanie w tym czasie wzrostu przychodów o 30 proc.
•    odnotowanie w ciągu ostatnich 3 lat obrachunkowych wzrostu przychodów o średnio 15% rocznie

Nowatorskie lub ulepszone pomysły nie muszą dotyczyć jedynie oferty produktowej, ale także wprowadzania udoskonaleń w zakresie procedur organizacyjnych, procesów wytwórczych czy nawet działań marketingowych. W związku z tym komponent polegający na wykorzystywaniu własnych lub nabywanych rozwiązań będzie miał wy-miar innowacyjny w szerszym znaczeniu. Wystarczy, aby nowość lub ulepszenie wyrobu, usługi lub procesu dotyczyło samego przedsiębiorcy.

Gwarancja Biznesmax oferuje maksymalny okres zabezpieczenia spłaty kredytu, który wynosi 20 lat na kwotę do 2,5 mln euro oraz maksymalny możliwy zakres obejmujący 80 proc. wartości kredytu. Ponadto gwarancja ta jest bez-płatna, co powoduje istotną oszczędność środków przedsiębiorcy. Każdy przedsiębiorca, który prawidłowo wykorzysta kredyt z Gwarancją Biznesmax może liczyć na dodatkowe wsparcie w formie dotacji refundującej zapłacone od-setki za okres pierwszych 3 lat kredytowania.

Wniosek o udzielenie Gwarancji Biznesmax wraz z planem inwestycyjnym przedsiębiorca składa razem z wnioskiem kredytowym. Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów muszą być dostępne w firmie, ale nie są wymagane przez bank na etapie wnioskowania. Decyzja o udzieleniu gwarancji jest podejmowana jednocześnie z decyzją o udzieleniu kredytu.

Korzyści z Gwarancji

Gwarancja Biznesmax ułatwia dostęp do finansowania firmom innowacyjnym, które często mają podwyższone ryzyko kredytowe. Dzięki temu instrumentowi przedsiębiorca zyskuje znacznie lepsze warunki kredytowania. Może liczyć nie tylko na wyższą kwotę kredytu, ale także na dłuższy okres spłaty, niższe marże i prowizje oraz zwrot kosztów z tytułu zapłaconych odsetek.

Podobnie jak ubieganie się o Kredyt na Innowację Technologiczną, procedura przyznająca Gwarancję Biznesmax jest bardzo prosta i zawiera się w kilu prostych krokach:
•    przyjęciu przez bank kredytujący wniosku przedsiębiorcy według wzoru określonego przez BGK; - dokonaniu przez bank kredytujący weryfikacji wniosku oraz potwierdzeniu spełnienia kryteriów uzyskania Gwarancji; - udzielenie przez bank kredytujący kredytu objętego Gwarancją
•    po zakończeniu projektu sfinansowanego Kredytem z Gwarancją przekazaniu do BGK wniosku wraz z informacją o kredycie, którego dotyczy dopłata do oprocentowania; - dokonaniu przez BGK pozytywnej oceny wniosku o udzielenie dopłaty.

Artykuł sponsorowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Przyznanie premii i gwarancji, o której mowa w artykule uzależnione jest m.in. od pozytywnej analizy zdolności kredytowej, spełnienia ww. warunków oraz pozostałych aspektów wskazanych w dokumentacji konkursowej. Niniejszy materiał jest wyłącznie materiałem informacyjnym i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Szczegółowe informacje na temat pożyczek unijnych i produktów dostępne są na www.bgk.pl w zakładce Kredyt na Innowacje Technologiczne i Biznesmax z dotacją oraz w najbliższej placówce.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Wywiad z Wojciechem Repuchą, Prezesem Zarządu Lignus sp z o.o., przedsiębiorcą, który skorzystał z Kredytu na Innowacje Technologiczne i Gwarancji BiznesMax

Jaka potrzeba biznesowa spowodowała, że szukali Państwo pożyczki? Jak trafili Państwo na ofertę Banku Gospodarstwa Krajowego i informację o Kredycie na Innowacje Technologiczne i Gwarancjach Biznes Max?

Firma Lignus stale rozwija się i potrzebujemy nowych produktów i nowych technologii aby stać się bardziej konkurencyjni na rynku.

Informację o finansowych możliwościach wsparcia firm z funduszy europejskich otrzymaliśmy podczas spotkania in-formacyjnego. Ze wszystkich oferowanych na rynku wybraliśmy Kredyt na Innowacje Technologiczne. Zgłosiliśmy się do banku współpracującego z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, w którym doradca pokierował mnie jak przejść całą ścieżkę wypełniania dokumentów oraz doradził skorzystanie z Gwarancji Biznesmax – produktu uzupełniające-go finansowanie. O Gwarancjach Biznesmax informację uzyskaliśmy w banku na etapie przygotowywania kredytu.

Na co chcą przeznaczyć Państwo uzyskane środki? Jak, Państwa zdaniem, przyczynią się one do zmiany/rozwoju Państwa biznesu?

Pozyskane środki planujemy wykorzystać na zakup maszyn i urządzeń potrzebnych do produkcji drzwi przeciwpożarowych w nowej technologii – opatentowanej przez nas.

Co doradziliby Państwo przedsiębiorcom, którzy chcą ubiegać się o środki z Kredytu na Innowacje Technologiczne czy o Gwarancje Biznesmax?

Gorąco doradzałbym korzystać z obu tych możliwości, bo przy ograniczonym kapitale jest to znaczący wkład i pomoc w modernizacji i rozwoju firmy. Jesteśmy na początku inwestycji, ale mam nadzieje, że pozwoli to nam wejść na wyższy poziom technologiczny, uzyskać przewagę technologiczną i tym samym stać się konkurencyjną firmą na rynku.

Najistotniejsze korzyści Gwarancji Biznesmax dla kredytobiorcy to:
- bezpłatne zabezpieczenie kredytu,
- możliwość uzyskania dopłat do oprocentowania kredytu,
- wygoda - wszystkie formalności związane z zabezpieczeniem kredytu realizowane są w banku kredytującym,
- zmniejszenie kosztów kredytu,
- elastyczność w dysponowaniu własnym majątkiem – gwarancja BGK jest głównym zabezpieczeniem kredytu,
- oszczędność środków – gwarancja umożliwia atrakcyjniejsze warunki kredytowania,
- dostępność – gwarancja dostępna jest na terenie całego kraju w bankach, które podpisały umowę z BGK,
- pozytywny wpływ na ocenę zdolności kredytowej,
- finansowanie kosztów towarzyszących oraz kapitału obrotowego jako uzupełnienie realizowanej inwestycji,
- finansowanie kosztów poniesionych przed złożeniem wniosku,
- finansowanie kosztów uzupełniających projektu dotacyjnego oraz kosztów w kwotach brutto (z VAT),
- możliwość uzyskania lepszych warunków kredytowania w porównaniu do standardowej oferty banku,
- korzystny dla przedsiębiorcy sposób wyliczania wartości pomocy,
- łatwiejszy dostęp w porównaniu do wsparcia dotacyjnego i szybka ścieżka decyzyjna;

O kredyt z wykorzystaniem Gwarancji Biznesmax można ubiegać się w 10 współpracujących z BGK komercyjnych bankach.

Pełna lista znajduje się na stronie www.bgk.pl w zakładce „Gwarancja Biznesmax z dotacją”.