Drugą część komentarza do ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej rozpoczynamy od omówienia przepisów rozdziału czwartego. Ustanawia on ogólne zasady dotyczące wykonywania zarządu sukcesyjnego. Ustawodawca określił w nim m.in.: reguły zmiany firmy po śmierci przedsiębiorcy, zakres działania zarządcy sukcesyjnego, a także jego status i uprawnienia. Wprowadził przy tym m.in. ograniczenie możliwości przeniesienia uprawnień i zasadę niedopuszczalności ograniczenia zarządu sukcesyjnego ze skutkiem wobec osób trzecich.
W niniejszej części omawiamy też część przepisów rozdziału piątego ustawy, który formułuje stosunki między właścicielami przedsiębiorstwa w spadku a zarządcą sukcesyjnym. Między innymi ustanawia zasady ustalania wynagrodzenia zarządcy, wymogi formalne obowiązujące przy zbyciu przedsiębiorstwa w spadku albo udziału w nim, zasady kontynuacji praw i obowiązków zmarłego przedsiębiorcy oraz stosunków umownych i umów o pracę. W rozdziale tym doprecyzowano również zasady solidarnej odpowiedzialności właścicieli przedsiębiorstwa w spadku oraz reguły postępowania w sytuacji, gdy zarządca został powołany z naruszeniem przepisów.