Rozwój, komunikacja, przywództwo – te słowa łączą wszystkie organizacje, które otrzymały tytuł Top Employer 2019. Pracodawcy, którzy przez kolejny rok będą mogli posługiwać się znakiem certyfikacji, dobrze wiedzą, że żadna gospodarka, żadna organizacja nie może rozwijać się bez ludzi. Wiedzą, że to zadowoleni i zaangażowani pracownicy prowadzą firmę do sukcesu.

Top Employers Institute od ponad 25 lat pomaga pracodawcom na całym świecie przyspieszać rozwój strategii zarządzania personelem, wpływając tym samym na wzbogacanie świata pracy. Ten cel Instytut realizuje również w Polsce z sukcesem od 10 lat. Jubileuszowa edycja programu wyłoniła 56 laureatów – liderów w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi.

10 lat temu, kiedy Instytut rozpoczynał swoją działalność w Polsce, polscy pracodawcy zastanawiali się, jak kryzys gospodarczy wpłynie na ich biznes. Wówczas 14 organizacji, których szefowie mimo spowolnienia gospodarczego nie przestali inwestować w pracowników, otrzymało po raz pierwszy w kraju tytuł Top Employer. Przystępując do programu, by zweryfikować swoje polityki dotyczące zarządzania zasobami ludzkimi, wiedzieli, że zapewnienie zmotywowanych i wykwalifikowanych pracowników ułatwi im efektywne funkcjonowanie, gdy powróci okres koniunktury gospodarczej. Zatem inwestowanie w talenty, w employer branding oraz przygotowanie Employer Value Proposition (EVP) jako odpowiedzi na pytanie, dlaczego pracownicy mają wybrać właśnie daną firmę, stanowiły główne wyzwania Top Employers 2010.

Zmiany kulturowe i organizacyjne po raz pierwszy

W roku 2013, w czwartej edycji programu, liczba certyfikowanych organizacji wzrosła do 29, z czego tylko cztery firmy były polskie, resztę stanowiły międzynarodowe korporacje. Jak wynikało z badania, pomimo trwajacej jeszcze recesji ponad dwie trzecie firm planowało zwiększyć zatrudnienie, wskaźnik sukcesji wewnętrznej wynosił wówczas 77,4 proc., zaś poziom rotacji 12,2 proc. Do głównych priorytetów Top Employers 2013 należały: zaangażowanie pracowników, ich kształcenie i rozwój, umiejętności przywódcze, zarządzanie talentami oraz zmiany kulturowe i organizacyjne. Jedynie ten ostatni priorytet był nowością na liście, zaś podkreślenie wagi wprowadzania zmian w tym obszarze było odzwierciedleniem tego, że polscy Top Employers elastycznie reagowali na niestały rynek pracy.

Feedback zamiast rankingu

Kolejne lata przyniosły rozwój metodologii badania, wzrost liczby certyfkowanych organizacji, tworzenie krajowego i międzynarodowego środowiska Top Employers nastawionego na polepszanie warunków pracy i wymianę wiedzy.

Rok 2016, czyli siódma edycja programu w Polsce, to już grono 39 laueratów, bardzo zgodnych w kwestii konieczności tworzenia odpowiedniej strategii rozwoju talentów. Równie popularnymi aspektami były rozwijanie przywództwa oraz zwiększenie zaangażowania pracowników, zaś zarządzanie wynikami to temat, który osiągnął najwyższe wyniki wsród lauretów programu. Jednocześnie zaczęto zauważać słabnącą zależność między zarządzaniem wynikami a wynagrodzeniami. Kolejny trend to większe nastawienie pracowników na coaching i własny rozwój niż na oceny i rankingi. Zamiast nich pracownicy zaczęli oczekiwać bardziej przejrzystego wyznaczania celów oraz regularnego, często nieformalnego feedbacku.

Wyzwania na dziś

A co dziś, w 2019 r., jest największym wyzwaniem dla Top Employers? Trzy główne priorytety dla tegorocznych Top Employers to:

1. Zmiany organizacyjne i kulturowe,

2. Zaangażowanie pracowników,

3. Strategia rozwoju talentów.

Zmieniająca się kultura miejsca pracy ma ogromny wpływ na zarządzanie zasobami ludzkimi zarówno w Polsce, jak i na świecie (zmiany organizacyjne i kulturowe znajdują się na drugim miejscu wśród priorytetów wszystkich firm na świecie). Chcąc osiągnać zmiany kulturowe w organizacji, pracodawcy muszą skupić się na rozwoju obecnych i przyszłych liderów, którzy przeprowadzą organizacje przez zmiany. Wyniki badania w Polsce pokazują, że mamy do czynienia z powrotem do podstawowych wartości. Organizacje, które tworzą środowisko Top Employers, to pracodawcy, którzy zapewniają pracownikom godziwe wynagrodzenie i benefity pozapłacowe. Podobnie dostęp do prywatnej opieki medycznej, dodatkowe ubezpieczenia, karnety na siłownię, basen, bilety na imprezy kulturalne, posiłki w pracy, stół do bilarda, pokoje ciszy, joga w godzinach pracy czy nawet poszanowanie czasu prywatnego to dla pracowników zatrudnionych u Top Employers standard. Ludzie chcą czegoś więcej. Ważne jest dla nich, co robią, dla kogo, jak są traktowani, jak sami traktują swoich klientów, czy mogą się rozwijać, zachowując jednocześnie work-life-balance. Dlatego – jak pokazują wyniki badania – 100 proc. wszystkich laureatów stosuje określone wartości, również 100 proc. ma zdefiniowany i opublikowany program wartości.

To, co pozostaje niezmienne w ciągu ostatnich lat, to bolesne konsekwencje odejść pracowników. Dlatego organizacje coraz bardziej dbają nie tylko o właściwe prowadzenie procesu rekrutacji, lecz także o efektywny proces on-boardingu. Ogólny wynik w tym temacie wzrósł w stosunku do ubiegłego roku o 3,1 pkt proc. Głównym priorytetem dla pracodawców (w Polsce i na świecie) jest zmaksymalizowanie integracji nowych pracowników z kulturą organizacji.

W dobie cyfryzacji, digitalizacji i rozwoju nowych technologii coraz większym wyzwaniem jest dla obecnych i będzie dla przyszłych Top Employers rozwój technologii wspomagającej procesy HR. Już dziś Top Employers w procesach rekrutacji wykorzystują chatboty, systemy śledzenia aplikacji, rekrutację wielokanałową czy media społecznościowe. I jest to obszar, w którym jako kraj pozostajemy nieco w tyle za światowymi Top Employers.

__________________________________________________________________________

METODOLOGIA

W 1991 r. Instytut opracował unikalną metodologię, dzięki której organizacje na całym świecie mogą być obiektywnie ocenione pod kątem prowadzonej polityki personalnej. Niemal co roku metodologia jest poddawana ocenie przez niezależnych ekspertów i dostosowywania do zmieniających się warunków. Efektem tych prac jest wypracowanie obiektywnego badania dotyczącego najlepszych praktyk stosowanych przez pracodawców w dziedzinie HR oraz ocena tych praktyk. Ponieważ na całym świecie jest stosowana jest ta sama metodologia, możliwe jest tworzenie raportów benchmarkowych i porównywanie funkcjonowania różnych strategii i praktyk HR we wszystkich organizacjach na całym świecie.

W badaniu Top Employers ocenie podlega 10 następujących tematów:

• Strategia rozwoju talentów

• Planowanie zasobów ludzkich

• Pozyskiwanie talentów

• Wdrażanie nowych pracowników (on-boarding)

• Szkolenia i rozwój

• Zarządzanie wynikami

• Rozwijanie umiejętności przywódczych

• Rozwój kariery i planowanie sukcesji

• Wynagrodzenia i świadczenia

• Kultura.

Każdy z tematów jest badany w następujących obszarach: polityka i strategia, rola dyrekcji, praktyki, pomiary i technologia. Dodatkowo w niektórych tematach pytamy również o priorytety i wskaźniki KPI.

_____________________________________________________________________________

Jak uzyskać certyfikat Top Employer

Pierwszym krokiem na drodze do zdobycia certyfikacji Top Employers jest spełnienie formalnych warunków wejścia do programu, m.in. firma musi zatrudniać min. 250 pracowników w kraju lub min. 2,5 tys. na świecie.

Organizacja może również przystąpić do pre-screenu, czyli rozmowy z pracownikiem Top Employers Institute, której celem jest wstępne sprawdzenie, czy organizacja jest gotowa do przystąpienia do programu i na jakim poziomie zaawansowania są jej praktyki związane z zarządzaniem ludźmi.

Po przystąpieniu do programu kolejnym krokiem jest wypełnienie Kwestionariusza Najlepszych Praktyk HR, a następnie weryfikacja podczas procesu walidacji. Na tym etapie badania Top Employers Institute analizuje wyniki i poddaje je audytowi. Analiza wyników przebiega we współpracy z co najmniej jednym menedżerem HR wyższego szczebla w danej organizacji. Ocena wynikająca z badania decyduje o tym, czy uczestnik projektu otrzyma certyfikat Top Employer Polska. Wyłącznie te organizacje, które spełnią wymagania, czyli zdobędą wymaganą liczbę punktów na poziomie minimum progu certyfikacyjnego, otrzymają certyfikat Top Employer.

Kolejny krok to niezależny audyt wszystkich procesów programu Top Employers przeprowadzany przez niezależnych zewnętrznych ekspertów z międzynarodowej firmy audutorsko-doradczej BDO.

Certyfikat Top Employer przyznawany jest organizacjom podczas uroczystości wręczenia nagród, która odbywa się z udziałem wszystkich firm, które zdobyły certyfikat.

Ostatni – siódmy – etap programu to sesja feedbackowa, podczas której są omawiane uzyskane przez firmę wyniki. To doskonała okazja aby porozmawiać o mocnych stronach organizacji w zarządzaniu ludźmi i tych, które być może wymagają wdrożenia nowych rozwiązań.