PKN ORLEN działa w branżach, w których jednym z wyzwań kadrowych jest znalezienie pracowników o wysokich kwalifikacjach zawodowych. Jak skutecznie zapewnić zastępowalność i odpowiednie kompetencje na stanowiskach, na których fachowcy odchodzą na emeryturę? Na to oraz wiele pytań w dobie dzisiejszych wyzwań rynkowych odpowiadają sobie pracodawcy świadomie zarządzający kadrami i jednym z takich przykładów jest zadbanie o następców o wiele wcześniej.

ORLEN buduje zaplecze kadrowe w zawodach istotnych dla potrzeb nie tylko branży, ale przede wszystkim konieczności wsparcia realizacji strategii Koncernu ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki Spółek z Grupy ORLEN. Działania i aktywności kierowane są do różnych grup docelowych, w tym m.in. do uczniów szkół zawodowych.

Dla uczniów

– Dostrzegamy potrzebę wzmocnienia współpracy pomiędzy pracodawcami i środowiskiem edukacyjnym. Podejmujemy wiele działań w tym zakresie i jednym z przykładów jest dzisiejsza Deklaracja Współpracy podpisana z Mazowieckim Kuratorium Oświaty, bowiem widzimy olbrzymią konieczność inwestowania w tego typu inicjatywy oraz świadomego kształcenia naszej przyszłej kadry zawodowej. Realizujemy ważne inwestycje rozwojowe, na przykład Program Rozwoju Petrochemii i na pewno będziemy potrzebować wsparcia kadrowego ze strony rynku. Chcielibyśmy żeby w ORLENIE pracowali najlepsi specjaliści i żeby nie było problemów z ich pozyskiwaniem – mówiła Wioletta Kandziak, dyrektor wykonawcza ds. kadr w PKN ORLEN, podczas ceremonii podpisania Deklaracji Współpracy we wrześniu ub.r. To logiczna część strategii Grupy ORLEN, która postanowiła inwestować w przyszłe kadry na różnych szczeblach kształcenia – od szkół średnich po studia podyplomowe.

Z punktu widzenia zawodów technicznych ORLEN stawia na rozwój szkolnictwa branżowego, chętnie angażując się w rozwój szkół zawodowych. Spółki grupy mogą obejmować patronatem klasy o profilu zgodnym z charakterem ich działalności. Opiekę patronacką sprawują już nad klasami w technikach w Płocku i we Włocławku – zarówno PKN, jak i spółki grupy: Anwil (Klasa Technologii Chemicznej) i ORLEN Serwis (Klasa Automatyków), ORLEN Laboratorium (Klasa chemiczna w Płocku i Włocławku). Uczniom udzielane jest wsparcie merytoryczne podczas zajęć praktycznych, umożliwiane są wizyty studyjne i praktyki zawodowe na terenie zakładu. Po ukończeniu klasy patronackiej firma zatrudnia absolwentów w swoich zakładach produkcyjnych.

– Widzimy potrzebę systemowego poradzenia sobie z trudnością w pozyskaniu pracowników z wykształceniem technicznym czy zawodowym, stąd PKN ORLEN w celu wspierania budowania zaplecza kadrowego w profesjach istotnych dla potrzeb branży, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki spółek z Grupy ORLEN, współpracuje ze szkolnictwem – komentują w Grupie.

Dla studentów

PKN ORLEN oferuje również programy stażowe przeznaczone dla absolwentów i studentów ostatnich lat. W 2018 roku w ramach czterech programów stażowych stworzono szansę na zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych prawie 90 osobom. Z założenia formuła stażu zakłada udział w kilku- lub kilkunastomiesięcznym płatnym programie, w ramach którego stażyści realizują konkretne zadania merytoryczne.

Staż trwa dłużej niż praktyki studenckie i angażuje młodego człowieka w realizację zadań merytorycznych lub projektowych wymagających przyjęcia perspektywy biznesowej.

Flagowym programem stażowym realizowanym w PKN ORLEN jest Kierunek ORLEN. Do tegorocznej edycji programu zaplanowanej na wiosnę dołączy pięć Spółek Grupy: Anwil, ORLEN CUK, ORLEN Laboratorium, ORLEN Południe, ORLEN Serwis.

Program stażowy daje możliwość przygotowania studentów i absolwentów do rozpoczęcia pracy na konkretnym stanowisku. Kilkumiesięczny staż został zaprojektowany w taki sposób, aby budować i rozwijać kompetencje stażysty i jego rolę w zespole, a także zweryfikować potencjał rozwoju. Z punktu widzenia kandydatów program jest elitarny – co roku o jedno miejsce stażowe ubiega się około 20 osób. W okresie rekrutacji zaplanowanej na marzec zaplanowana jest promocja programu w środowisku akademickim, m.in.: na targach pracy oraz za pośrednictwem kół naukowych, organizacji studenckich, biur karier, oraz organizacja warsztatów dla studentów politechnik i uczelni biznesowych. Staże w PKN ORLEN i Spółkach Grupy rozpoczną się w czerwcu i potrwają do końca tego roku.

Obecnie trwa kolejna III już edycja programu stażowego Energia dla Przyszłości realizowanego pod auspicjami Ministerstwa Energii. PKN ORLEN współpracuje również z innymi uczelniami i w 2018 r. staże odbywali stażyści programu realizowanego z Politechniką Warszawską, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa oraz przyszli prawnicy z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Zarówno PKN ORLEN, jak i Spółki Grupy cyklicznie realizują praktyki studenckie, na które chętnie zapraszają studentów młodszych lat, wizyty studyjne, spotkania z ekspertami oraz wsparcie w pisaniu przez studentów prac badawczych, aby już na etapie kształcenia dzielić się praktyczną wiedzą, pokazywać realne wyzwania, zadania i projekty realizowane w organizacji. Jednym z przykładów są wycieczki i wizyty studyjne powiązane ze zwiedzaniem zakładu produkcyjnego lub rafinerii.

W porozumieniu z uczelniami organizowane są cykle wykładów merytorycznych dla studentów oraz spotkań z ekspertami dla uczniów techników w ramach autorskiego programu Dni Wiedzy z ORLENEM. Podczas tych wydarzeń omawiane są tematy, będące praktycznym uzupełnieniem zagadnień omawianych podczas zajęć merytorycznych z kadrą nauczycielską lub akademicką. Spotkania mają konwencję miniwykładów, prezentacji i quizów, jak również case studies. Każdy temat prezentują praktycy, których wystąpienia spotykają się z dużym zainteresowaniem słuchaczy – w ciągu 6 lat trwania programu odbyło się ponad 50 wykładów, każdorazowo dla ok. 300 osób.

Dla absolwentów

Eksperci PKN prowadzą również zajęcia na studiach podyplomowych (przedmiot dotyczący bezpieczeństwa technicznego dla studentów płockiej filii Politechniki Warszawskiej), realizując ideę kształcenia przyszłej kadry inżynierskiej oraz zacieśniania współpracy z uczelniami wyższymi. To sposób na połączenie edukacji akademickiej z praktycznym doświadczeniem zawodowym. Odwołuje się przy tym do sprawdzonego np. w Niemczech modelu kształcenia dualnego. W dzisiejszej rzeczywistości koniecznością jest kształcenie studentów zarówno na uczelni, jak i u pracodawcy, aby wiedzę akademicką uzupełniać praktycznymi umiejętnościami poszukiwanymi przez konkretnego pracodawcę.

PKN ORLEN organizuje również wizyty dla doktorantów w Zakładzie Rafineryjnym w Płocku, podczas których mogą zapoznać się z procesem produkcyjnym, strukturą surowcową i produktową, instalacjami.

Dla pracowników

PKN kładzie nacisk na rozwój kompetencji twardych oraz praktycznych umiejętności.. Na terenie Zakładu Produkcyjnego w Płocku powstaje nowoczesne zaplecze szkoleniowe, które ma zapewnić ustawiczny rozwój pracowników podczas nabywania nowych kwalifikacji na stanowiskach produkcyjnych. Dzięki specjalnie opracowanym programom szkoleniowym zabezpiecza także transfer wiedzy i umiejętności doświadczonych pracowników z wykorzystaniem m.in. wirtualnej rzeczywistości. Centrum Treningowe zapewni nabywanie wiedzy i umiejętności poprzez różnorodne narzędzia edukacyjne, koncentrując się głównie na weryfikacji umiejętności praktycznych. W salach szkoleniowych znajdą się m.in. przekroje urządzeń mechanicznych, osprzęt elektryczny w wykonaniu przeciwwybuchowym oraz rozdzielnie średniego i niskiego napięcia wykorzystywane do szkoleń praktycznych w zakresie wiedzy wykorzystywanej na stanowiskach pracy. Centrum Treningowe w obszarze produkcji wspiera rozwój pracowników i bezpieczeństwo operacyjne.

Z kolei pracownicy obszaru energetyki znaleźli się w elitarnym gronie I edycji programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Doktorat Wdrożeniowy”. Troje pracowników realizuje doktoraty wdrożeniowe w systemie dualnym. Oznacza to, że będą pracować nad rozprawą doktorską w jednostce naukowej, a jednocześnie będą zatrudnieni w PKN ORLEN. Celem pracy badawczej doktoranta ma być rozwiązanie rzeczywistego problemu PKN ORLEN (zagadnienia z zakresu optymalizacji oraz funkcjonowania rynku energii). Uczestnik programu otrzymuje od MNiSW stypendium naukowe. Doktorant zyskuje dwóch opiekunów – naukowego, który pracuje na uczelni i czuwa nad jakością realizacji planu badawczego, oraz pomocniczego – wyznaczonego przez pracodawcę, który nadzoruje całość prac. Przyczynia się to do rozwoju kontaktów pomiędzy jednostką naukową a PKN ORLEN, intensyfikacji badań naukowych o potencjale komercyjnym, a także umożliwia zdobycie przez PKN ORLEN doświadczeń w zakresie działalności w zakresie Badań i Rozwoju. Realizacja doktoratów wdrożeniowych pozwoli również na zwiększenie efektywności działania jednostek wytwórczych, trafniejsze podejmowanie decyzji biznesowych oraz wzrost innowacyjności w PKN ORLEN.

Doktoraty o charakterze wdrożeniowym z powodzeniem są realizowane w wielu państwach, takich jak Dania lub Szwecja, a także na poziomie Unii Europejskiej w postaci programu European Industrial Doctorates. Ewaluacja efektów duńskiego programu doktoratów wdrożeniowych wykazała, że przedsiębiorstwa, które uczestniczyły w tym programie wykazują wyższą aktywność patentową, generują wyższą wartość dodaną i zatrudniają więcej pracowników w porównaniu z przedsiębiorstwami, które nie uczestniczyły w tym programie.

Wiele działań i aktywności, jakie podejmujemy względem zarówno obecnych, jak i przyszłych pracowników mają na celu nie tylko pozyskanie kandydatów do pracy, ale również utrzymanie naszych pracowników posiadających kluczowe kompetencje, unikatową wiedzę i doświadczenie z punktu widzenia działalności Spółki. W PKN ORLEN kładziemy duży nacisk na rozwijanie wiedzy i umiejętności pracowników. Co więcej promujemy wśród menedżerów postawy aktywnego zaangażowania w rozwój kompetencji podległych zespołów. Wspieramy również rozwój kompetencji zawodowych pracowników, korzystając z najlepszych rynkowych praktyk. W styczniu br. po raz ósmy z rzędu zostaliśmy oficjalnie uznani przez TOP Employers Institute jako TOP Employer 2019 za spełnianie wysokich standardów zarządzania zasobami ludzkimi. Certyfikacja ta przyznawana jest organizacjom zapewniającym swoim pracownikom doskonałe warunki pracy dzięki wdrażaniu właściwych praktyk HR zgodnie z międzynarodowymi standardami. Dbamy o najlepsze warunki pracy i ta nagroda potwierdza właściwy kierunek działań realizowanych przez naszą organizację – każdy certyfikat, jaki otrzymuje PKN ORLEN, to powód do dumy i potwierdzenie naszego profesjonalizmu – powiedziała Wioletta Kandziak, dyrektor wykonawcza ds. kadr.