Najpopularniejsza definicja głosi, że CSR to koncepcja, według której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy. W Banku BGŻ BNP Paribas CSR rozumiany jest znacznie szerzej

– W naszej opinii tylko holistyczne podejście do społecznej odpowiedzialności biznesu ma szansę przełożyć się na realne, wymierne efekty. Dlatego odpowiedzialność banku rozumiemy jako długoterminowe finansowanie gospodarki i budowanie trwałych relacji z klientami w zgodzie z zasadami etycznymi, odpowiedzialne podejście do rozwoju i zaangażowania pracownika, zwiększanie dostępności produktów i usług, otwartość na potrzeby klientów, inicjatywy na rzecz lokalnych społeczności, ograniczanie negatywnego wpływu działalności operacyjnej, proekologiczne produkty i usługi oraz popularyzację ekopostaw – wyjaśnia Agnieszka Michalik, specjalista ds. społecznej odpowiedzialności biznesu w Banku BGŻ BNP Paribas.

A co te stwierdzenia oznaczają w praktyce? Raport CSR BGŻ BNP Paribas za 2017 r. podkreśla znaczenie zarządzania różnorodnością w banku: „Niedopuszczalna jest jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony, w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy”.

Dodatkowo bank jest sygnatariuszem dwóch ważnych dokumentów regulujących zarządzanie różnorodnością. Pierwszy z nich to Karta Różnorodności – międzynarodowa inicjatywa wspierana przez KE, która dotyczy m.in zakazu dyskryminacji w miejscu pracy. Drugi dokument to ILO Global Business & Disability Network Charter, czyli porozumienie traktujące o zatrudnianiu i warunkach pracy osób z niepełnosprawnościami.

Czyny, nie (tylko) słowa

W BGŻ BNP Paribas zapisy o wspieraniu różnorodności funkcjonują nie tylko na papierze. Bank organizuje i angażuje się w wiele inicjatyw, które promują i wspierają społeczną odpowiedzialność biznesu, np. program Women in Business, którego celem było wykorzystanie zdolności przywódczych kobiet oraz zwiększenie ich reprezentacji na wyższych szczeblach zarządzania. O tym, że siła kobiet to istotny temat w banku, mogą świadczyć również przeprowadzone niedawno kampanie „Kobiety na banknoty” czy „Kobiety na mury”.

Pracownicy banku mają także okazję rozwijać kompetencje w ramach tzw. Job Shadowing’u. Wybrani pracownicy przechodzą jednodniowy staż na innym stanowisku niż to, które zajmują na co dzień. Ta inicjatywa to okazja do poznania innych ról i działów, a także sposób na integrację i lepszą współpracę w przyszłości.

W banku funkcjonuje również Wewnętrzny Rynek Pracy. Celem tej rozpoczętej w 2014 r. inicjatywy jest wzmocnienie mobilności zawodowej pracowników wewnątrz organizacji. Rozwojowi zawodowemu służą szkolenia, m.in. z budowania marki osobistej, wystąpień publicznych czy z savoir-vivre’u w biznesie z uwzględnieniem różnic kulturowych.

– Wydarzenia te są częścią tzw. Dni Mobilności Zawodowej i można z nich korzystać zarówno osobiście, jak i za pośrednictwem web konferencji – wyjaśnia Agnieszka Gołąb-Stanikowska, ekspert ds. zarządzania karierą w Banku BGŻ BNP Paribas.

Działamy lokalnie…

Od wielu lat, we współpracy z Fundacją Banku BGŻ BNP Paribas, promujemy społeczną odpowiedzialność biznesu i zachęcamy pracowników do udziału w akcjach wolantariackich, takich jak Szlachetna Paczka czy prowadzenie lekcji finansów dla młodzieży. Wspieramy też ich własne pomysły na rozwiązywanie problemów lokalnych społeczności w ramach konkursów grantowych. Fundacja, poprzez programy autorskie i współpracę z organizacjami pozarządowymi, wyrównuje szanse edukacyjne, zapobiega wykluczeniu grup defaworyzowanych, wspiera integrację, różnorodność i budowę kapitału społecznego w lokalnych środowiskach.

Pracownicy banku angażują się w tego typu przedsięwzięcia z własnej inicjatywy. Specjalnie dla takich osób uruchomiony został program „Lokalnych Ambasadorów Banku”, który docenia ich wysiłki prowadzone na rzecz lokalnych społeczności. W tej działalności bank wspiera organizacja Social Wolves oraz Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej – twórca „Księgi Jakości” dla Znaku Jakości – OK SENIOR. Jest to program certyfikacji personelu oraz produktów i usług skierowanych do seniorów. Przedstawiciele Instytutu prowadzą warsztaty mentoringowe dla pracowników banku, którzy chcą pomagać lokalnym społecznościom w ramach inicjatywy Lokalny Ambasador Banku.

– W ciągu ostatnich kilku lat pracownicy banku poświęcili na pomoc innym łącznie kilkanaście tysięcy godzin, starając się zmienić najbliższe otoczenie na lepsze. Jestem dumny, że podjęliśmy to wyzwanie w ramach naszej organizacji – mówi Maciej Chlebowski, dyrektor Departamentu Rozwoju i Transformacji Sieci Oddziałów w Banku BGŻ BNP Paribas.

…i odpowiedzialnie

Jednym z naszych celów w ramach Strategii CSR jest dostosowanie produktów i usług do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, o szczególnych potrzebach, ale także starszych oraz pochodzących z grup wykluczonych. Za słowami idą konkretne działania: w listopadzie 2018 r. bank dołączył do Partnerstwa na rzecz dostępności – programu Dostępność Plus. Obecnie certyfikat obiektu bez barier ma 5 placówek banku (w Warszawie, Białymstoku i Myśliborzu), a kolejne są w procesie certyfikacji. Oddział w dawnym Sezamie w Warszawie może się także pochwalić tytułem Warszawskiej inwestycji bez barier roku 2018.

– W 2018 r. niezwykle ważnym elementem było szkolenie z savoir-vivre’u w obsłudze klientów niepełnosprawnych i wymagających szczególnej uwagi – dodaje Marta Osak, kierownik zespołu trenerów w Banku BGŻ BNP Paribas.

Świadomy pracodawca słucha swoich pracowników i bierze pod uwagę ich opinie. W Banku BGŻ BNP Paribas regularnie przeprowadzane są badania poziomu satysfakcji i zaangażowania. Wyniki to papierek lakmusowy m.in. dla działań skierowanych w stronę CSR i poszanowania różnorodności. Fakt, że pracownicy oceniają te obszary pozytywnie, oznacza, że działania, które podejmuje organizacja, są zauważalne i skuteczne. To ważne, bo jak wskazują eksperci, w środowiskach opartych na poszanowaniu różnorodności maleje ryzyko dyskryminacji, rośnie natomiast poziom kreatywności i efektywność we współpracy.