Józef Piętoń: Nie zamierzamy konkurować z bankami komercyjnymi. Ściśle z nimi współpracujemy Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych, samorządowych, przemysłowych – w tym głównie specjalizuje się BGK. Czy w pana regionie jest podobnie?

Oczywiście, ale mamy też inne, ciekawe projekty. Finansujemy np. rewitalizację obiektów należących do Muzeum Górnictwa Węglowego w Za-brzu. Muzeum otrzymało na ten cel wsparcie ze środków unijnych i finansowanie z BGK na kwotę ok. 20 mln zł, które są przeznaczone m.in. na stworzenie podziemnej trasy historycznej i rewitalizację wieży ciśnień.

W ramach tego projektu ma też powstać muzealna trasa górnicza…

Muzeum chce zaadaptować na ten cel wyrobiska w kopalni Guido. Ma tam powstać ponad kilometrowa, podziemna trasa górnicza. Turyści będą mogli zwiedzać nieczynne przestrzenie kopalni, bez sztucznych ułatwień, w chodnikach, których kształt jest zbliżony do nieczynnych od lat fragmentów zakładu wydobywczego.

Ale Śląsk to nie tylko kopalnie…

Inną godną uwagi inwestycją jest renowacja przedwojennego budynku poczty. Po modernizacji przywrócono go do pierwotnego wyglądu. W środku znajdują się głównie biura i pomieszczenia służące mieszkańcom do aktywności fizycznej.
Obok takich przedsięwzięć są też inwestycje typowe – organizujemy emisje obligacji dla samorządów i przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych, a w konsorcjum z bankiem Pekao SA organizujemy finansowanie modernizacji śląskich kolei i tramwajów, które są w trakcie wymiany taboru na nowy.

To największe projekty realizowane przy współudziale BGK?

Nie, jednym z największych jest obecnie preferencyjne finansowanie rewitalizacji obszarów miejskich. Współpracując z urzędem marszałkowskim oraz Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, udzielamy inwestorom pożyczek, z których mogą realizować projekty poprawiające środowisko miejskie. Łącznie mamy na ten cel ok. 193 mln zł, a ta kwota będzie uzupełniana finansowaniem ze środków własnych BGK. Z tego projektu pod okiem konserwatora modernizowane są m.in. miejskie baseny w Wiśle.
Poza tym, we współpracy z bankami komercyjnymi i spółdzielczymi, udzielamy sporo gwarancji de minimis, jesteśmy też aktywni w kredytowaniu innowacji technologicznych.

Macie na swoim terenie sporo dużych firm, zapotrzebowania na finansowanie więc nie brakuje…
To prawda, specyfika naszego regionu – który jest jednym z najbardziej uprzemysłowionych obszarów w Europie – powoduje, że to właśnie firmy z sektora przemysłowego są naszym głównym klientem. I nie mówimy tylko o sektorze górniczym, z którym Śląsk wszystkim się kojarzy. Śląski przemysł jest mocno zdywersyfikowany, mamy tu sektor motoryzacyjny, budowlany i producentów żywności. Wsparcie w województwie rozkłada się w miarę równo między sektor publiczny a prywatny. Charakterystyka finansowania jednak się nieco różni. W przypadku sektora publicznego finansowanie szyjemy na miarę. W BGK indywidualnie podchodzimy do każdego klienta.

Jesteście w stanie udzielać długoterminowego finansowania, co nie zawsze są w stanie zrobić banki komercyjne. To was wyróżnia.

To prawda. Wspólnie z bankami komercyjnymi możemy udzielać kredytów konsorcjalnych i dzięki udziałowi BGK termin finansowania może być dłuższy. Nie zamierzamy konkurować z bankami komercyjnymi, wręcz ściśle z nimi współpracujemy przy dystrybucji naszych produktów. Przykładem jest udzielanie gwarancji de minimis, czy Biznesmax. Wykorzystujemy siłę banków komercyjnych, które są bliżej klientów. Gwarancje de minimis ułatwiają firmom otrzymanie kredytu obrotowego lub inwestycyjnego. Dotychczas skorzystało z nich już ponad 143 tys. polskich przedsiębiorców. Bank udzielił ponad 55 mld zł gwarancji, a wartość zabezpieczonych nimi kredytów przekroczyła 98 mld zł. Tylko w 2018 r. w naszym regionie gwarancje opiewały na 680 mln zł.

To produkt znakomicie dopasowany do potrzeb sektora MŚP, udzielany na prostych i przejrzystych zasadach.

Z badania przeprowadzonego przez BGK wynika, że aż 54 proc. przedsiębiorstw miałoby ograniczony dostęp do finansowania, gdyby nie uczestniczyły w programie gwarancji de minimis. 34 proc. firm w ogóle nie otrzymałoby kredytu, a 20 proc. otrzymałoby kredyt, ale na gorszych warunkach. Zaledwie 19 proc. badanych bez gwarancji de minimis uzyskałoby kredyt o takiej samej wartości, o jaką aplikowali i na takich samych zasadach.
Udzielamy także kredytów obrotowych i inwestycyjnych dla firm komercyjnych, które potrzebują wsparcia na długie lata. Pomagamy rozwijać się każdej firmie od start-upów po duże przedsiębiorstwa.

Dlaczego warto korzystać z Waszych usług?

Jesteśmy bankiem rozwoju dostarczającym finansowania każdemu, kto tego potrzebuje. To my wykładamy tak zwaną pierwszą złotówkę, gdy biznes się rozkręca lub ostatnią złotówkę na domkniecie przedsięwzięcia. Wyciągamy pomocną dłoń do każdego, kto ma pomysł na rozwój firmy i aspiracje, aby wyjść poza region czy kraj.

______________________________________________________________________

Na jakie wsparcie mogą liczyć firmy z sektora MŚP

Gwarancje kredytowe

„Program gwarancji de minimis” działa od wiosny 2013 r. Program ma na celu ułatwienie dostępu do finansowania firmom sektora MŚP. Gwarancja jest zabezpieczeniem spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego. Jest przeznaczona dla kredytobiorców, którzy mają zdolność kredytową (ocenianą zgodnie z procedurą banku kredytującego) i nie są zobowiązani do zwrotu pomocy publicznej.

Termin „de minimis” oznacza rodzaj pomocy publicznej, której państwo może udzielać przedsiębiorcom bez zgody Komisji Europejskiej. Jej łączna wartość nie może przekroczyć w ciągu 3 lat 200 tys. euro (lub 100 tys. euro, jeśli beneficjentem jest firma transportowa). Jednorazowo wartość gwarancji nie może prze-kroczyć 3,5 mln zł i 60 proc. udzielanego kredytu. Maksymalny okres gwarantowania wynosi 99 miesięcy. Prowizja wynosi 0,5 proc. wartości gwarancji rocznie.

Gwarancje są udzielane przez 21 banków współpracujących z BGK. Ich lista dostępna jest na stronie https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/poreczenia-i-gwarancje/gwarancje-de-minimis/

Zabezpieczenie finansowane z unijnego programu COSME. To gwarancja, którą można zabezpieczyć nawet 80 proc. zaciąganego kredytu na maksymalnie 99 miesięcy. Limity kwotowe są jednak niższe niż w de minimis, bo kwota kredytu nie może przekroczyć 600 tys. zł, a prowizja wynosi 1 proc. rocznie.

Gwarancja Biznesmax – to produkt dla tych małych i średnich firm, które kredytem finansują badania i rozwój lub spełniają jedno z 15 kryteriów podmiotowych, definiujących przedsiębiorcę innowacyjnego.
Gwarancja jest bezpłatna, a maksymalna kwota to 2,5 mln euro. Okres jej trwania może wynosić nawet 20 lat. Zabezpieczyć można do 80 proc. kredytu.

Wspieranie innowacji

Premia technologiczna z BGK na spłatę części kredytu finansującego inwestycję technologiczną, udzielonego przez bank komercyjny. Aby starać się o premię, trzeba m.in. prowadzić działalność na terenie Polski i wypełniać definicję mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy. Maksymalna wysokość premii to 6 mln zł. Żeby uzyskać pomoc, kredyt musi finansować inwestycję na wdrożenie nowej technologii. Środki własne przedsiębiorcy przeznaczone na przedsięwzięcie muszą stanowić co najmniej jedną czwartą jego kosztów.
W sumie w latach 2014–2020 do wydania na ten cel są ponad 472 mln euro.

Nisko oprocentowane pożyczki dla przedsiębiorstw z branży telekomunikacyjnej, udzielane z unijnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Cel: upowszechnianie szerokopasmowego internetu. Wartość jednej pożyczki może wynieść od 20 tys. zł do 10 mln zł. Pieniądze można pożyczyć nawet na 15 lat. Dostępna pula to niemal 700 mln zł.

Pożyczki

Pierwszy biznes – wsparcie w starcie. Z tego ogólnopolskiego programu wybrane przez BGK instytucje finansowe udzielają dwóch rodzajów pożyczek. Maksymalny pułap nisko oprocentowanej pożyczki dla osób fizycznych to 20-krotność przeciętnego wynagrodzenia w kraju (od 1 grudnia 2018 r. – 91 604 zł). Maksymalny okres spłaty pożyczki to 7 lat, oprocentowanie wynosi 0,44 proc. rocznie, można też starać się o roczną karencję w spłacie kapitału.

Drugi typ pożyczki przeznaczony dla działających firm można wykorzystać na tworzenie i wyposażenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych. Może to być sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia (od 1 grudnia 2018 r. – 27 481 zł), a okres kredytowania wynosi maksymalnie 3 lata. Firmy, które skorzystały z pierwszego produktu i zatrudniły osobę bezrobotną, mogą liczyć na częściowe umorzenie pożyczki.

Pożyczka na przedsięwzięcia rewitalizacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020. Łączna kwota środków RPO WSL 2014–2020 przeznaczona na pożyczki rewitalizacyjne wynosi ok. 193 mln zł i będzie uzupełniana finansowaniem ze środków własnych BGK.
Wsparcie w formie pożyczki rewitalizacyjnej mogą otrzymać kompleksowe przedsięwzięcia, których celem jest przywracanie do życia zdegradowanych społecznie, gospodarczo i środowiskowo obszarów, w tym nadanie im nowej lub wznowienie starej funkcji.

O pożyczkę mogą ubiegać się: przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia, kościoły i związki wyznaniowe, organizacje pozarządowe, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS, instytucje kultury itp.

Pieniądze na ekspansję zagraniczną

Fundusz Ekspansji Zagranicznej. Zadaniem funduszu jest obejmowanie udziałów lub akcji w zagranicznej spółce zależnej polskiego partnera lub udzielenie za-granicznej spółce pożyczki bez regresu do polskiego partnera. Celem jest współfinansowanie zagranicznych inwestycji polskich przedsiębiorstw. Nie ma sztywno określonych pułapów. Czas inwestycji to zwykle 5–10 lat. Fundusz jest zawsze inwestorem mniejszościowym – pozostawia zarządzanie projektem w rękach polskiego podmiotu i wspiera go na poziomie rady nadzorczej spółki zagranicznej.

Finansowe Wspieranie Eksportu. Z tego rządowego programu firmy najczęściej korzystają z akredytyw. Rozliczając kontrakty handlowe, zabezpieczają się przed ryzykiem nieotrzymania płatności.

Gwarancje bankowe. BGK na zlecenie polskiej spółki może, po pozytywnej ocenie jej sytuacji finansowej, wystawiać wszystkie formy gwarancji.

Kredyt dla nabywcy. BGK udziela go zagranicznemu kontrahentowi na poczet zapłaty za dostarczany przez polskiego eksportera towar (lub usługę).

Wykup wierzytelności eksportowych od polskiego eksportera. W ten sposób zyskuje on wcześniejszą zapłatę za dostarczony towar, a bank przejmuje rolę wierzyciela i w przypadku braku spłaty w wyznaczonym terminie, dochodzi należności od zagranicznej firmy.