Renata Deptała: Chcemy odgrywać rolę regionalnego centrum kompetencji dla biznesu, służącego doradztwem sektorowym oraz pomocą w doborze najefektywniejszych instrumentów wsparcia

W skali całego kraju największą popularnością z oferty BGK cieszą się gwarancje de minimis, jak to wygląda w państwa regionie?

Gwarancje de minimis ułatwiają firmom otrzymanie kredytu obrotowego lub inwestycyjnego. Dotychczas skorzystało z nich już ponad 143 tys. polskich przedsiębiorców, z tego 12,5 tys. w naszym regionie. Bank udzielił ponad 55 mld zł gwarancji w całym kraju, a wartość zabezpieczonych nimi kredytów przekroczyła 98 mld zł. Ich popularność wynika z tego, że to produkt oparty na prostych i przejrzystych zasadach, znakomicie od-powiadający na potrzeby sektora MSP.

Okazuje się, że aż 54 proc. przedsiębiorstw miałoby ograniczony dostęp do finansowania, gdyby nie uczestniczyły w programie gwarancji de minimis?

Co trzecia firma w ogóle nie otrzymałaby kredytu, a co piąta otrzymałaby go, ale na gorszych warunkach – wynika z badania przeprowadzonego przez nasz bank. Zaledwie 19 proc. badanych bez gwarancji de minimis uzyskałoby kredyt o takiej samej wartości, o jaką aplikowali i na takich samych zasadach.

Ale BGK to przecież nie tylko gwarancje.

Oczyścicie, bardzo ważnym obszarem naszego działania jest finansowanie, udzielamy między innymi kredytów obrotowych, inwestycyjnych dla firm komercyjnych, które potrzebują wsparcia na długie lata. Możemy to robić sami albo we współpracy z bankami komercyjnymi i spółdzielczymi. Nie konkurujemy z nimi, lecz wypełniamy lukę, której banki komercyjne nie chcą bądź nie mogą wypełnić. W ten sposób wspólnie tworzymy ekosystem instytucji finansowych wspierających rozwój przedsiębiorstw – i tych małych, i tych największych.

W jakie konsorcja bank wchodzi w Małopolsce?

Współfinansowanie inwestycji poprzez konsorcja bankowe tworzone z innymi podmiotami finansowymi jest jedną z form, która z jednej strony pozwala na dywersyfikację ryzyka kredytodawców, a z drugiej stwarza szansę na realizację danego przedsięwzięcia dla inwestora. Jest to forma finansowania szczególnie preferowana w przypadku wysoko kwotowych inwestycji. BGK, jako państwowy bank rozwoju, jest otwarty na współpracę w szczególności z bankami spółdzielczymi i realizację inwestycji mających na celu poprawę jakości życia, rozwój gospodarczy regionu i podmiotów na nim działających.

Czy mogłaby pani podać przykłady inwestycji sfinansowanych przez BGK w konsorcjum, które znacząco wpłynęły na życie lokalnej społeczności?

Jednym z przykładów jest budowa Trasy Łagiewnickiej, modernizacje regionalnego taboru i połączeń kolejowych, modernizacja licznych dróg o znaczeniu lokalnym i regionalnym. Wszystkie te inwestycje przyczyniają się do odczuwalnej poprawy warunków codziennego życia i funkcjonowania mieszkańców naszego regionu. Bank współfinansował również modernizację i rozbudowę systemu gospodarki wodno-ściekowej dla Nowego Sącza i przyległych gmin wiejskich, realizowaną przez spółkę Sądeckie Wodociągi.

Mówiliśmy o konsorcjach zawiązywanych na potrzeby samorządowych inwestycji, ale przecież BGK aktywnie uczestniczy też w przetargach, które mają wyłonić samodzielną jednostkę finansującą samorządowe przedsięwzięcia.

Tak, to prawda, jesteśmy istotnym partnerem dla sektora samorządowego. Współpracujemy z jednostkami samorządu terytorialnego, miastami, powiatami, gminami, jak również ze spółkami komunalnymi oraz z jednostkami sektora służby zdrowia. Oferujemy różne rozwiązania finansowe dopasowane do potrzeb samorządów, na przykład obligacje przychodowe czy kredyty długoterminowe.

To inwestycje samorządowe, a jak wygląda współpraca ze spółkami komercyjnymi? Jakiego finansowania udzielacie firmom w regionie?

W naszym regionie jest wiele podmiotów gospodarczych, które zwiększają skalę i zakres działania. Stają się spółkami o ogólnopolskim, a często międzynarodowym charakterze. Wspieramy tę ekspansję, doradzamy w doborze źródeł i instrumentów finansowania. Naszym klientom zapewniamy również uzupełnienie kapitału obrotowego.

Nastawiacie się na konkretne branże?

W strategii naszego działania mieści się współpraca ze wszystkimi branżami. Każdy podmiot, każdą transakcję oceniamy indywidualnie. Obecnie pracujemy nad wieloma projektami komercyjnymi dla firm z branży logistycznej, transportowej, produkcyjnej czy też komunikacyjnej.

Jednym z najczęściej wskazywanych przez przedsiębiorców powodów wstrzymywania się z inwestycjami jest niedobór kapitału. To także duży kłopot dla technologicznych start-upów i innych młodych firm, których właściciele często mają bardzo dobre, innowacyjne pomysły.

Tak, zgadza się, dostęp do kapitału, a właściwie jego brak, to jeden z najczęściej wskazywanych przez przedsiębiorców powodów wstrzymywania się z niezbędnymi inwestycjami.
Odpowiadając na te potrzeby, BGK oferuje m.in. małopolską pożyczkę dla start-upów oraz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z programu RPOWM 2014–2020, której udzielają nasi partnerzy finansowi.

Również doradzacie klientom.

Chcemy odgrywać rolę regionalnego centrum kompetencji dla biznesu, służącego doradztwem sektorowym oraz pomocą w doborze najefektywniejszych instrumentów wsparcia i to nie tylko z BGK, ale też ze wszystkich instytucji wchodzących w skład grupy Polskiego Funduszu Rozwoju. Klient, który trafi w ręce ekspertów BGK, na podstawie rozmowy i analiz otrzymuje propozycję najlepszych w danej chwili rozwiązań, które umożliwią rozwój jego firmy.

_______________________________________________________________________

Na jakie wsparcie mogą liczyć firmy z sektora MSP

Gwarancje kredytowe

- „Program gwarancji de minimis” działa od wiosny 2013 r. Program ma na celu ułatwienie dostępu do finansowania firmom sektora MSP. Gwarancja jest zabezpieczeniem spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego. Jest przeznaczona dla kredytobiorców, którzy mają zdolność kredytową (ocenianą zgodnie z procedurą banku kredytującego) i nie są zobowiązani do zwrotu pomocy publicznej.
Termin „de minimis” oznacza rodzaj pomocy publicznej, której państwo może udzielać przedsiębiorcom bez zgody Komisji Europejskiej. Jej łączna wartość nie może przekroczyć w ciągu trzech lat 200 tys. euro (lub 100 tys. euro, jeśli beneficjentem jest firma transportowa). Jednorazowo wartość gwarancji nie może przekroczyć 3,5 mln zł i 60 proc. udzielanego kredytu. Maksymalny okres gwarantowania wynosi 99 miesięcy. Prowizja wynosi 0,5 proc. wartości gwarancji rocznie.
Gwarancje są udzielane przez 21 banków współpracujących z BGK. Ich lista dostępna jest na stronie https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/poreczenia-i-gwarancje/gwarancje-de-minimis/

- Zabezpieczenie finansowane z unijnego programu COSME. To gwarancja, którą można zabezpieczyć nawet 80 proc. zaciąganego kredytu na maksymalnie 99 miesięcy. Limity kwotowe są jednak niższe niż w de minimis, bo kwota kredytu nie może przekroczyć 600 tys. zł, a prowizja wynosi 1 proc. rocznie.

- Gwarancja Biznesmax – to produkt dla tych małych i średnich firm, które kredytem finansują badania i rozwój lub spełniają jedno z 15 kryteriów podmiotowych, definiujących przedsiębiorcę innowacyjnego.
Gwarancja jest bezpłatna, a maksymalna kwota to 2,5 mln euro. Okres jej trwania może wynosić nawet 20 lat. Zabezpieczyć można do 80 proc. kredytu.

Wspieranie innowacji

- Premia technologiczna z BGK na spłatę części kredytu finansującego inwestycję technologiczną, udzielonego przez bank komercyjny. Aby starać się o premię, trzeba m.in. prowadzić działalność na terenie Polski i wypełniać definicję mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy. Maksymalna wysokość premii to 6 mln zł. Żeby uzyskać pomoc, kredyt musi finansować inwestycję na wdrożenie nowej technologii. Środki własne przedsiębiorcy przeznaczone na przedsięwzięcie muszą stanowić co najmniej jedną czwartą jego kosztów.
W sumie w latach 2014–2020 do wydania na ten cel są ponad 472 mln euro.

- Nisko oprocentowane pożyczki dla przedsiębiorstw z branży telekomunikacyjnej, udzielane z unijnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Cel: upowszechnianie szerokopasmowego internetu. Wartość jednej pożyczki może wynieść od 20 tys. zł do 10 mln zł. Pieniądze można pożyczyć nawet na 15 lat. Dostępna pula to niemal 700 mln zł.

Pożyczki

- Pierwszy biznes – wsparcie w starcie. Z tego ogólnopolskiego programu wybrane przez BGK instytucje finansowe udzielają dwóch rodzajów pożyczek. Maksymalny pu-łap nisko oprocentowanej pożyczki dla osób fizycznych to 20-krotność przeciętnego wynagrodzenia w kraju (od 1 grudnia 2018 r. – 91 604 zł). Maksymalny okres spłaty pożyczki to 7 lat, oprocentowanie wynosi 0,44 proc. rocznie, można też starać się o roczną karencję w spłacie kapitału.
Drugi typ pożyczki przeznaczony dla działających firm można wykorzystać na tworzenie i wyposażenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych. Może to być sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia (od 1 grudnia 2018 r. jest to 27 481 zł), a okres kredytowania wynosi maksymalnie 3 lata. Firmy, które skorzystały z pierwszego produktu i zatrudniły osobę bezrobotną, mogą liczyć na częściowe umorzenie pożyczki.

- Dla MSP działających na rynku powyżej 24 miesięcy. Kwota finansowania może wynieść od 10 tys. zł do 1 mln zł.

- Pożyczka dla start-upów. Kwota finansowania może wynieść od 10 tys. zł do 1 mln zł. Mogą z niej skorzystać MSP działające na rynku nie dłużej niż 24 miesiące.

- Pożyczka na efektywność energetyczną. Z finansowania od 100 tys. do 3,2 mln zł mogą skorzystać spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, Towarzystwa Budownictwa Społecznego, jednostki samorządu terytorialnego i podległe im podmioty.

Pieniądze na ekspansję zagraniczną

- Fundusz Ekspansji Zagranicznej. Zadaniem funduszu jest obejmowanie udziałów lub akcji w zagranicznej spółce zależnej polskiego partnera lub udzielenie zagranicznej spółce pożyczki bez regresu do polskiego partnera. Celem jest współfinansowanie zagranicznych inwestycji polskich przedsiębiorstw. Nie ma sztywno określonych pułapów. Czas inwestycji to zwykle 5–10 lat. Fundusz jest zawsze inwestorem mniejszościowym – pozostawia zarządzanie projektem w rękach polskiego podmiotu i wspiera go na poziomie rady nadzorczej spółki zagranicznej.

- Finansowe Wspieranie Eksportu. Z tego rządowego programu firmy najczęściej korzystają z akredytyw. Rozliczając kontrakty handlowe, zabezpieczają się przed ryzykiem nieotrzymania płatności.

- Gwarancje bankowe. BGK na zlecenie polskiej spółki może, po pozytywnej ocenie jej sytuacji finansowej, wystawiać wszystkie formy gwarancji.

- Kredyt dla nabywcy. BGK udziela go zagranicznemu kontrahentowi na poczet zapłaty za dostarczany przez polskiego eksportera towar (lub usługę).

- Wykup wierzytelności eksportowych od polskiego eksportera. W ten sposób zyskuje on wcześniejszą zapłatę za dostarczony towar, a bank przejmuje rolę wierzyciela i w przypadku braku spłaty w wyznaczonym terminie, dochodzi należności od zagranicznej firmy.